Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

(Harmonisering af klageadgang)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I gymnasieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, foretages følgende ændring:

1. § 39, stk. 1, affattes således:

»En elev kan klage til børne- og undervisningsministeren over rektors afgørelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 2

I hf-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, foretages følgende ændring:

1. § 35, stk. 1, affattes således:

»En kursist kan klage til børne- og undervisningsministeren over et kursus’ leders afgørelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 3

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 1, affattes således:

»En elev kan klage til børne- og undervisningsministeren over en skoles afgørelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. august 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini