Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1191 af 14. oktober 2010, bekendtgørelse nr. 216 af 15. marts 2011 og bekendtgørelse nr. 1361 af 20. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 2, ophæves.

2. I § 35, stk. 2, udgår »mod betaling af de i retsafgiftsloven fastsatte afgifter«.

3. § 36 ophæves.

4. Bilag 4 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Den hidtil anvendte fuldmagt ”Fuldmagt til brug for tingslysning (Personbogen)” kan anvendes indtil den 30. september 2013.

Justitsministeriet, den 11. juni 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen


Bilag 1

»Bilag 4

Fuldmagt til brug for tinglysning (Personbogen)

Fuldmagten skal udfyldes maskinelt.

Fuldmagtsgiver:

Navn:
Person-/CVR-nr.:
 
Ikke registreret i DK:
       
   
     
Rubrikken afkrydses, hvis fuldmagtsgiver ikke har et person- eller CVR-nummer
Adresse 1:
 
 
Adresse 2:
 
 
Adresse 3:
 
 
Telefon:
E-mail:
   
   

giver herved fuldmagt til:

Navn:
Person-/CVR-nr.:
   
Adresse 1:
 
 
Adresse 2:
 
Adresse 3:
 
Telefon:
E-mail:
Reference:
     

Fuldmagtshaver kan på mine vegne underskrive følgende dispositioner (de anførte beløbsbegrænsninger behøver ikke udfyldes):

Sæt kryds ved en eller flere af følgende dispositionstyper:

     
1
Udstede, anmelde og forhøje pantebreve – løsøre.
2
Udstede, anmelde og forhøje skadesløsbreve – løsøre.
3
Udstede, anmelde og forhøje virksomhedspantebreve.
4
Udstede, anmelde og forhøje skadesløsbreve – fordringspant.
5
Udstede, anmelde og forhøje høstpantebreve.
6
Udstede og anmelde ægtepagter.
7
Overdrage pantebreve – løsøre
8
Overdrage skadesløsbreve – løsøre.
9
Overdrage skadesløsbreve – virksomhedspant.
10
Overdrage ejerpantebreve – virksomhedspant
11
Overdrage skadesløsbreve – fordringspant.
12
Overdrage høstpantebreve.
13
Underskrive og anmelde underpantsætning.
14
Kvittere og aflyse ægtepagter.
15
Kvittere og aflyse løsørepantebreve.
16
Kvittere og aflyse virksomhedspantebreve.
17
Kvittere og aflyse skadesløsbreve – fordringspant.
18
Kvittere og aflyse høstpantebreve.

For så vidt angår 1)-18) kan fuldmagten kun benyttes, hvis det enkelte pantebrevs/ægtepagts hovedstol ikke overstiger. . . .
 
Hovedstol:
Valuta:
   

19
Udstede og anmelde pantsætningsforbud
20
Kvittere og aflyse pantsætningsforbud.
21
Foretage påtegninger på tinglyste dokumenter.
     

Omfatter fuldmagten dispositioner af den i pkt. 1-18 nævnte art, og angives der ingen beløbsgrænse, antages fuldmagten at være beløbsmæssigt ubegrænset. Angives der ingen møntfod, antages evt. beløb at være i danske kroner.

Fuldmagten giver tillige fuldmagtshaver ret til at afgive de i forbindelse med den enkelte disposition nødvendige erklæringer.

Fuldmagten bortfalder automatisk efter 12 måneder. Skal fuldmagten bortfalde tidligere anføres dette her:

 
Dato for bortfald (dd-mm-åååå):
 
 

Tinglysningsrettens meddelelser vedrørende denne fuldmagt kan med frigørende virkning sendes til:

   
Navn:
Person-/CVR-nr.:
   
Adresse 1:
 
Adresse 2:
 
Adresse 3:
 
Telefon:
E-mail:
Reference:
     

Fuldmagtsgivers underskrift:

Er fuldmagtsgiver et selskab, skal der foreligge dokumentation for fuldmagtsgivers tegningsret.

   
Sted og dato:
Underskrift:
   

Fuldmagtsgiver kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten. Tilbagekaldelse skal ske skriftligt (elektronisk eller på papir) til Tinglysningsretten. Elektronisk tilbagekaldelse kan ske på Tinglysningsrettens internethjemmeside www.tinglysningsretten.dk. På Tinglysningsrettens hjemmeside findes endvidere en blanket, som kan udskrives og anvendes ved tilbagekaldelse på papir. Tilbagekaldelsen skal indeholde en nøjagtig identifikation af den fuldmagt, der tilbagekaldes.

   
   
Angiv med tal hvilke dispositionstype på foregående side fuldmagten omfatter:
 

Vitterlighedspåtegning (skal altid udfyldes og underskrives):

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og fuldmagtsgivers myndighed (skal udfyldes og underskrives af en advokat eller af to andre personer, der ikke må have personlig eller økonomisk interesse i de dispositioner fuldmagten giver mulighed for).

Nedenstående oplysninger må gerne være påført med håndskrift.

Personnummer skal kun udfyldes, hvis fuldmagten vedrører udstedelse og anmeldelse af skøder eller pantebreve.

   
Navn:
Navn:
   
Personnummer:
Personnummer:
   
Stilling:
Stilling:
   
Adresse:
Adresse:
   
Adresse 2:
Adresse 2:
   
Adresse 3:
Adresse 3:
   
Dato:
Dato:
   
Underskrift:
Underskrift:
   

Hvis fuldmagten vedrører et dokument tinglyst med frist anføres:

     
Dato
Nummer
 
       
«