Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

(Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 600 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 1, affattes således:

»Indkomstskatten for de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i og 3 a-6, og § 3, stk. 7, nævnte selskaber og foreninger m.v. (selskabsskatten) beregnes af den skattepligtige indkomst og udgør 24,5 pct. for indkomståret 2014, 23,5 pct. for indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår. Indkomst omfattet af kulbrinteskattelovens § 4, stk. 1 og 2, beskattes med selskabsskatteprocenten efter 1. pkt. med tillæg af 0,5 procentpoint for indkomståret 2014, 1,5 procentpoint for indkomståret 2015 og 3 procentpoint for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår (tillægsselskabsskatten).«

§ 2

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 39 A, stk. 2, 4. pkt., udgår », idet tab dog højst kan opgøres til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen«.

2. I § 39 A, stk. 3, indsættes som 5.-8. pkt.:

»Hvis opgørelsen efter stk. 2 i stedet ville have resulteret i et tab, hvis den var foretaget på grundlag af aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen, nedskrives henstandssaldoen yderligere med et beløb svarende til den negative værdi af det således opgjorte tab beregnet efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I det omfang personen efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, har fradrag for det efter 5. pkt. opgjorte tab, beregnes en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a.«

3. § 39 A, stk. 4, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det efter stk. 2 opgjorte tab nedsættes med et beløb svarende til forskellen mellem anskaffelsessummen og værdien på fraflytningstidspunktet, hvis der på fraflytningstidspunktet blev opgjort et tab på den pågældende aktie, idet tabet dog ikke kan nedsættes til mindre end 0 kr. Det efter stk. 2 opgjorte tab forhøjes med et beløb svarende til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og anskaffelsessummen, hvis der på fraflytningstidspunktet blev opgjort en gevinst på den pågældende aktie. På grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a beregnes der en negativ skatteværdi af det opgjorte tab som reguleret efter 1. eller 2. pkt.«

§ 3

I boafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 327 af 2. april 2012, som ændret ved § 5 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a, stk. 4, 3. pkt., ændres »og 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2007 og senere indkomstår.« til: », 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2007-2013, 19,1 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2014, 19,9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2015 og 21 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår.«

2. I § 13 a, stk. 5, ændres »og en passivpost på 18,75 pct. for indkomståret 2007 og senere indkomstår.« til: », en passivpost på 18,75 pct. for indkomstårene 2007-2013, en passivpost på 19,1 pct. for indkomståret 2014, en passivpost på 19,9 pct. for indkomståret 2015 og en passivpost på 21 pct. for indkomståret 2016 og senere indkomstår.«

3. § 36, stk. 1, affattes således:

»Told- og skatteforvaltningen kan give henstand med betaling af bo- og tillægsboafgift og gaveafgift eller tillade afdragsvis betaling af afgiften vedrørende fast ejendom uden tidsbegrænsning og i indtil 15 år for en selvstændig erhvervsvirksomhed og hovedaktionæraktier og -anparter, når det skønnes rimeligt af hensyn til kapitalforholdene i virksomheden og dennes fortsatte beståen. Der kan stilles krav om betryggende sikkerhed for afgifterne. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 pct. p.a.«

§ 4

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, § 4 i lov nr. 1394 af 23. december 2012 og § 7 i lov nr. 1395 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 17, 1. pkt., affattes således:

»Afdødes CFC-indkomst i mellemperioden beskattes særskilt med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent.«

2. § 33, 1. pkt., affattes således:

»Bobeskatningsperiodens CFC-indkomst beskattes særskilt med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent.«

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1565 af 21. december 2010 og § 5 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og senest ved § 3 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 D, stk. 4, 3. pkt., ændres »og 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2007 og senere indkomstår.« til: », 18,75 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 2007-13, 19,1 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2014, 19,9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2015 og 21 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår.«

2. I § 33 D, stk. 5, ændres »og en passivpost på 18,75 pct. for indkomståret 2007 og senere indkomstår.« til: », en passivpost på 18,75 pct. for indkomstårene 2007-2013, en passivpost på 19,1 pct. for indkomståret 2014, en passivpost på 19,9 pct. for indkomståret 2015 og en passivpost på 21 pct. for indkomståret 2016 og senere indkomstår.«

3. I § 48 E, stk. 3, nr. 1, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5«.

4. § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 3.

5. I § 48 E, stk. 3, nr. 5, der bliver nr. 3, ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 4«.

6. § 48 E, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

7. I § 48 E, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »et forskningsråd« til: »Det Frie Forskningsråd«, og »vederlagskravet i stk. 3, nr. 5« ændres til: »vederlagskravet i stk. 3, nr. 3«.

8. I § 48 E, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »Personer som nævnt i stk. 5« til: »Personer som nævnt i stk. 4«, og »betingelserne i stk. 3, nr. 1 og 3,« ændres to steder til: »betingelserne i stk. 3, nr. 1,«.

9. I § 48 E, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

10. § 48 F, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

11. To steder i § 65, stk. 6, ændres »25 pct.« til: »22 pct.«

§ 6

I kulbrinteskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »selskabsskat«: », tillægsselskabsskat«.

2. I § 21, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1,« til: »§ 17, stk. 1, 2. pkt.,«.

§ 7

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1386 af 23. december 2012, § 9 i lov nr. 494 af 21. maj 2013 og § 3 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, fradrage udgifter til præmiebetalinger til syge- og arbejdsskadeforsikringer for sig selv og for en medarbejdende ægtefælle, som ikke i overvejende grad driver virksomheden, men som modtager en del af virksomhedens overskud, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Det er en betingelse, at forsikringen er omfattet af lov om sygedagpenge eller lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en medarbejdende ægtefælle, som selv afholder udgifterne til præmiebetalinger til syge- og arbejdsskadeforsikringer. Udgifterne efter 1. pkt. kan efter ægtefællernes valg fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst enten hos den selvstændigt erhvervsdrivende eller hos dennes medarbejdende ægtefælle.«

§ 8

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1255 af 18. december 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 1394 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften

1) for kalenderåret 2014 11,4 pct. af virksomhedens lønsum,

2) for kalenderåret 2015 12,2 pct. af virksomhedens lønsum,

3) for kalenderåret 2016 13,6 pct. af virksomhedens lønsum,

4) for kalenderåret 2017 14,1 pct. af virksomhedens lønsum,

5) for kalenderåret 2018 14,5 pct. af virksomhedens lønsum,

6) for kalenderåret 2019 15,0 pct. af virksomhedens lønsum,

7) for kalenderåret 2020 15,2 pct. af virksomhedens lønsum og

8) for kalenderåret 2021 og fremefter 15,3 pct. af virksomhedens lønsum.«

§ 9

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret senest ved § 20 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »på 25 pct.« til: », som beregnes med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent for det pågældende indkomstår.«

2. I § 22 b, stk. 1, 3. pkt., udgår »før fradrag for henlæggelse til investeringsfonds«.

3. § 22 b, stk. 1, 6. pkt., ophæves.

4. I § 22 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 10, stk. 2« til: »selskabsskattelovens § 17, stk. 1«.

§ 10

I lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension), som ændret ved § 24 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, 1. og 3. pkt., stk. 6, 1. og 3.-5. pkt., og stk. 7, indsættes efter »2013«: »og 2014«.

§ 11

I lov nr. 1354 af 21. december 2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) foretages følgende ændring:

1. To steder i § 25, stk. 11, 2. pkt., og i 3. og 4. pkt., indsættes efter »2013«: »og 2014«.

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. § 1, § 3, nr. 1 og 2, § 4, § 5, nr. 1-10, § 6 og § 9 har virkning fra og med indkomståret 2014.

Stk. 3. § 3, nr. 3, har virkning for forrentning af henstandsbeløb den 1. juli 2013 eller senere.

Stk. 4. § 5, nr. 11, har virkning for udbytte, der udloddes den 1. januar 2014 eller senere.

Stk. 5. § 7 har virkning fra og med indkomståret 2015.

Stk. 6. § 8 har virkning fra den 1. januar 2014.

Givet på Amalienborg, den 28. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen