Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af dødsboskatteloven, kildeskatteloven,
selskabsskatteloven og skattekontrolloven

(Modernisering af administrationen af udbytteskatten og andre justeringer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 10. september 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1058 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter »§ 2, stk. 1, litra h,«: »§ 65,«.

2. I § 55, stk. 2, 1. pkt., og i § 56, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 48 C,«: »§ 65, «.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 1, 1. pkt., ændres »Stk. 5 eller 6« til: »Stk. 5, 6 eller 7«.

2. I § 65, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»Bestemmelsen i stk. 7 finder i relation til investeringsforeninger kun anvendelse for investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a.«

3. I § 65, stk. 4, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af en database over selskaber og foreninger m.v., som er berettiget til at modtage udbytte uden indeholdelse af udbytteskat.«

4. I § 65 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7 . Af udbytte af aktier eller andele som modtages af selskaber og foreninger m.v. og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller efter fondsbeskatningsloven, kan der indeholdes 19,8 pct. udbytteskat. Skatteministeren fastsætter regler om nødvendig dokumentation for, at indeholdelse med 19,8 pct. kan finde sted, herunder om offentliggørelse af en selskabsmandtalsdatabase.«

5. § 66, stk. 1, affattes således:

»Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. vedrørende opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt udbytteskat med de undtagelser, der følger af bestemmelser i denne lov. Udbytteskat forfalder til betaling, så snart vedtagelse om udbetaling eller godskrivning af udbyttet er truffet, og skal indbetales senest i den følgende måned samtidig med udløbet af betalingsfristen for selskabets indbetaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.«

6. § 66, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Meddelelsen skal indgives senest i den følgende måned efter nævnte vedtagelse samtidig med udløbet af selskabets angivelsesfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.«

7. § 66 A, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. vedrørende opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt royaltyskat med de undtagelser, der følger af bestemmelser i denne lov. Royaltyskat forfalder til betaling ved udbetalingen eller godskrivningen af royalty og skal indbetales til told- og skattemyndighederne senest i den følgende måned samtidig med udløbet af den indeholdelsespligtiges angivelsesfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.«

8. § 67, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Har nogen, der er skattepligtig efter § 1 i selskabsskatteloven eller efter fondsbeskatningsloven, erhvervet udbytte, hvori der efter § 65 er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i den indkomstskat, der af den skattepligtige skal betales for det indkomstår, i hvilket udbyttet er erhvervet.«

9. I § 67 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7 . For skattepligtige omfattet af stk. 2, som er fritaget for indeholdelse af udbytteskat efter § 65, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte regler for tilbagesøgning og udbetaling af det indeholdte beløb. Der udbetales ikke godtgørelse eller renter ved udbetalingen. «

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 28. august 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 29 B, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Det beløb, hvormed indkomstskatten måtte overstige summen af ordinære acontoskatter med tillæg af eventuel udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 67, stk. 2, reguleret for tillæg efter stk. 6, og af eventuelle frivillige acontobetalinger, ligeledes reguleret for tillæg efter stk. 6, benævnes restskat.«

2. § 29 B, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Det beløb, hvormed indkomstskatten måtte være mindre end summen af ordinære acontoskatter med tillæg af eventuel udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 67, stk. 2, reguleret for tillæg efter stk. 6, og af eventuelle frivillige acontobetalinger, ligeledes reguleret for tillæg efter stk. 6, benævnes overskydende skat.«

3. § 29 B, stk. 6, 3. pkt., affattes således:

»For frivillige acontobetalinger, der er sket efter den 20. marts, men senest den 20. november, samt for udbytteskat skal selskabet eller foreningen m.v. betale et statskassen tilfaldende tillæg på 1 pct.«

4. § 29 D affattes således:

»§ 29 D. Såfremt selskabet eller foreningen m.v. kan sandsynliggøre, at det indbetalte beløb med tillæg af udbytteskat og reguleret for tillæg efter § 29 B, stk. 6, vil overstige indkomstårets indkomstskat, kan det overskydende beløb under særlige omstændigheder tilbagebetales, før skatteansættelsen for indkomståret er foretaget. Ved tilbagebetaling udbetales først frivillige indbetalinger, der er sket efter den 20. marts, men senest den 20. november. Herefter udbetales udbytteskat og derefter frivillige indbetalinger, der er sket senest den 20. marts. Indkomstårets ordinære acontoskat nedsættes med det udbetalte beløb, i det omfang beløbet overstiger summen af udbytteskat og frivillige indbetalinger. For beløb udbetalt efter denne bestemmelse ydes der ingen godtgørelse m.v.

Stk. 2. Begæring om tilbagebetaling skal være fremsat over for skattemyndighederne inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse. Hvor forholdene i særlig grad taler for det, kan skattemyndighederne dog imødekomme en begæring, der er fremkommet inden den 1. oktober i det år, hvor skatteansættelsen finder sted.«

5. I § 29 E, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 29 A, stk. 4 og 6,«: »med tillæg af eventuel udbytteskat«.

6. I § 29 E, stk. 2, 1. pkt., ændres »det indbetalte beløb« til: »indbetalte skattebeløb«.

7. § 30 A, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»I disse tilfælde finder § 29 B tilsvarende anvendelse ved beregning af restskat og overskydende skat.«

8. I § 30 A, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»§ 29 D og § 29 E, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved tilbagebetaling af udbytteskat.«

§ 4

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 313 af 21. maj 2002 og senest ved § 1 i lov nr. 1058 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 A, stk. 1, indsættes efter »§ 8 V,«: »§ 9 B,«.

2. Efter § 9 A indsættes:

»§ 9 B . Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om det udbytte af deponerede børsnoterede aktier m.v., der er udloddet i det forudgående kalenderår.

Stk. 2. Selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat i henhold til kildeskattelovens § 65, skal hvert år foretage indberetning om det udbytte af unoterede aktier m.v., der er udloddet i det forudgående kalenderår.

Stk. 3. Indberetninger i henhold til stk. 1 og 2 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:

1)   Identifikation af den, der foretager indberetningen.

2)   Identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt.

3)   Størrelsen af det udloddede udbytte i årets løb.

4)   Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, når aktien m.v. er børsnoteret.

Stk. 4. Den, for hvem deponeringen som nævnt i stk. 1 er foretaget, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit CPR-nummer eller CVR-nummer.

Stk. 5. Den, der modtager udbytte fra en aktie m.v. som nævnt i stk. 2, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit CPR-nummer eller CVR-nummer. Dette gælder dog ikke, hvis udbyttemodtageren som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive registreret i det udloddende selskab eller forening m.v.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indberetningen, herunder lempe indberetningspligten.

Stk. 7. Den indberetningspligtige skal senest den 1. februar i indberetningsåret underrette modtagerne af udbyttet om de oplysninger, der er indberettet til told- og skattemyndighederne om denne.«

3. I § 10, stk. 2, ophæves nr. 2.

4. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 9 A,«: »§ 9 B,«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, § 2, nr. 4 og 8, § 3 og § 4 har virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 3. Indeholdt udbytteskat af udbytter, som er udloddet inden den 1. januar 2004, og som tilbagebetales i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2002, modregnes i videst muligt omfang i ordinær acontoskat, der forfalder i november 2003, inden udbetaling.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
FREDERIK, Kronprins

/Svend Erik Hovmand