Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
Lov om Det Danske Klasselotteri A/S

 

Herved bekendtgøres lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lov nr. 235 af 8. april 1992, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 204 af 26. marts 2003.

§ 1. Skatteministeren stifter et aktieselskab, hvis formål er at drive klasselotteri.

Stk. 2. Aktiekapitalens størrelse fastsættes til 15 mio. kr., der fremkommer ved, at skatteministeren bemyndiges til ved stiftelsen at indskyde statsinstitutionen Det Kgl. Københavnske Klasselotteri.

Stk. 3. Selskabet overtager samtlige aktiver og passiver i statsinstitutionen Det Kgl. Københavnske Klasselotteri.

Stk. 4. Selskabet indtræder i Det Kgl. Københavnske Klasselotteris rettigheder og forpligtelser.

Stk. 5. 1)  Selskabets vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af finansministeren.

Stk. 6. Selskabets navn skal være Det Danske Klasselotteri A/S.

Stk. 7. 1) Finansministeren bemyndiges til på statens vegne at afhænde aktier i selskabet.

Stk. 8. For selskabet gælder aktieselskabsloven med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 9. Selskabet kan etablere medarbejderaktieordninger.

§ 2. Skatteministeren kan meddele selskabet bevilling til at drive klasselotteri mod betaling af en afgift til staten. Afgiftens størrelse fastsættes i bevillingen.

Stk. 2. Bevillingen gives for indtil 10 år ad gangen. Fornyelse af bevilling kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 3. Af indskudssummen anvendes mindst 65 pct. og højst 72 pct. til gevinster.

§ 4. 1) Skatteministeren fører tilsyn og kontrol med selskabets virksomhed. Nærmere regler herom kan fastsættes i bevillingen. Omkostningerne ved tilsynet og kontrollen bæres af selskabet, og skatteministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

Stk. 2. Skatteministeren kan give selskabet påbud med henblik på at sikre overholdelsen af denne lov og bevillingen samt bestemmelser udstedt i medfør af denne lov.

§ 4 a. 1) Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   udbyder klasselotterier her i landet uden at have bevilling efter § 2,

2)   formidler deltagelse i klasselotterier, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 2.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig ved gentagelse eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens klasselotteri uden bevillingshaverens godkendelse,

2)   udbyder nogen form for klasselotteri ved benyttelse af bevillingshaverens lodsedler, trækningsresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse,

3)   reklamerer for klasselotterier, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 2.

Stk. 4. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 2, stk. 1, bliver at erstatte.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Skatteministeren bemyndiges til at overvåge spillemarkedet med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1-3. Nærmere regler herom kan fastsættes. Omkostningerne ved overvågningen bæres af selskabet, og skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

§ 4 b. 1) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre en højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 831 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 4 c. 1) Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, der efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 5. De statstjenestemænd, der ved selskabets overtagelse af driften af klasselotteriet gør tjeneste ved Det Kgl. Københavnske Klasselotteri, bevarer deres ansættelsesforhold til staten. Tjenestemændene er i dette ansættelsesforhold forpligtet til fortsat at gøre tjeneste ved klasselotteriet.

Stk. 2. Selskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i selskabet.

Stk. 3. Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen om tjenestemandspension.

Stk. 4. Selskabet refunderer fra overtagelsen af Det Kgl. Københavnske Klasselotteri staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

Stk. 5. De tjenestemænd, der omfattes af bestemmelserne i stk. 1 og stk. 3, har på lige fod med selskabets øvrige medarbejdere ret til at afgive stemme ved valg af medarbejderrepræsentanter til aktieselskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde selv valgbare til bestyrelsen, jf. aktieselskabslovgivningens bestemmelser herom.

§ 6. Sagsakterne vedrørende omdannelsen af Det Kgl. Københavnske Klasselotteri til aktieselskab samt bortsalg af aktier er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 7. I lov af 6. marts 1869 om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m., som senest ændret ved lov nr. 351 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forbud mod lotteri m.m.«

2. § 1, § 3, 1. pkt., og § 5 A ophæves.

3. I § 2, 1. pkt., udgår »anden«.

Stk. 2. Lov nr. 187 af 23. juni 1932 angående salget af lodsedler til klasselotteriet og lov nr. 519 af 19. december 1942 om afgift af gevinster i klasselotteriet ophæves.

Stk. 3. I lov nr. 23 af 27. januar 1956 om afgifter af gevinster ved lotterispil m.v., som senest ændret ved lov nr. 312 af 16. maj 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter litra b som nyt litra:

»c)   ved klasselotteri afholdt af Det Danske Klasselotteri A/S,«.

Litra c-e bliver herefter litra d-f.

2. I § 5 indsættes: »klasselotteriet,» før »Landbrugslotteriet«.

3. I § 6, stk. 1, ændres »amtstue, i hvis distrikt« til: »told- og skatteregion, i hvis område«.

4. I § 7 ændres »oppebørselsmyndigheden« til: »told- og skatteregionen«.

5. I § 11 udgår »lov nr. 519 af 19. december 1942«, og »i klasselotteriet og ved tipning samt præmier af statspræmieobligationer« ændres til: »ved tipning og præmier af statspræmieobligationer«.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog fastsætter skatteministeren tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, stk. 1-4, og § 7.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne. Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Skatteministeriet, den 12. november 2003

Svend Erik Hovmand

/Lars H. Nielsen

Officielle noter

1) Lov nr. 204 af 26. marts 2003 (ændring af § 1, stk. 5 og 7, nyaffattelse af § 4 og indsættelse af § 4 a – c) trådte i kraft den 29. marts 2003, jf. nævnte lovs § 5, stk. 1.

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”