Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, § 19, stk. 9, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:«

2. § 2, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

3. I § 2, stk. 3, 3. pkt., udgår »samt udbud af uddannelse efter stk. 1, nr. 3,«.

4. I § 4, stk. 4, ændres »nr. 1-3, 5 og 6,« til: »nr. 1, 2, 4 og 5,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014 og har virkning fra den 1. september 2014.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 16. december 2013

Morten Østergaard

/ Thomas Voigt Lund