Den fulde tekst
L 133
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI'er m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 7/2 14
Fremsat skr 7/2 14
1.beh 25/2 14 F
Betænkning 11/3 14
Tillægsbet 13/3 14
Lovf optrykt efter 2.beh 13/3 14 Tillæg H
2.beh 13/3 14 F
Lovf som vedt 18/3 14
3.beh 18/3 14 F
Lov nr 268 af 25. marts 2014
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Steen Gade (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Andre medlemmer: (1.beh) Edmund Joensen (SP).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Fejloprettet(ERU).
Efter 2.beh henvist til Fejloprettet(ERU).
Loven implementerer kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og gennemfører en række konsekvensrettelser i dansk lovgivning som følge af kapitalkravsforordningen (CRR). Der gennemføres bl.a. en ændring af reglerne om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller fondsmæglerselskab, og der indføres højere krav til kapital og likviditet og fastsættelse af en kontracyklisk kapitalbuffer m.v.
Loven indfører desuden begrænsninger på antallet af bestyrelsesposter, og der bliver stillet krav om etablering af nominerings- og risikoudvalg samt etablering af whistleblowerordninger i finansielle virksomheder.
Loven følger derudover op på den politiske aftale af 10. oktober 2013 (Bankpakke VI) om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet. Herunder indføres der med loven regler om identifikation af og krav til SIFI'er i Danmark.
Endelig indebærer loven, at der bliver etableret en bestyrelse i Finanstilsynet, og at Det Finansielle Råd nedlægges.
Formålet med loven er overordnet at gøre den finansielle sektor bedre polstret og dermed mere modstandsdygtig i lyset af erfaringerne fra den finansielle krise.
Loven trådte i kraft den 31. marts 2014.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
7 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL)