Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

I medfør af § 7 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsættes:

§ 1. De beføjelser, der i henhold til loven er tillagt erhvervs- og vækstministeren, henlægges til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Beføjelser i henhold til lovens § 3, stk. 1, 2. punktum, til at fordele regionalfonds- og socialfondsmidler mellem de regionale vækstfora og midlerne under målet om europæisk territorialt samarbejde samt til at omfordele disse midler henlægges dog ikke.

§ 2. Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer efter loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser, der træffes af regioner, kommuner og andre myndigheder, som i medfør af lovens § 13, stk. 1, er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som administrationsmyndighed, kan indbringes for Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Afgørelser, der træffes af offentlige eller private juridiske enheder, som i medfør af lovens § 8, stk. 2, og § 13, stk. 2, er bemyndiget til at varetage administrationsmyndighedsopgaver, kan indbringes for Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Afgørelser, truffet af overvågningsudvalg og styringsudvalg for programmer med dansk deltagelse i medfør af lovens § 14, stk. 2, er endelige og kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1132 af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 18. februar 2014

Henrik Sass Larsen

/ Sigmund Lubanski