Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

(Ophævelse af reglerne om industrisamarbejde i forbindelse med anskaffelse af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved § 18 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og § 1 i lov nr. 80 af 28. januar 2014, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 8 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 2. april 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 29. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen