Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om scenekunst

(Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater for voksne, børn og unge« til: »scenekunstforestillinger«.

3. I § 15, stk. 2, 3. pkt., ændres »skal« til: »kan«.

4. § 15, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Statens Kunstfond afgør, om et teater i relation til egnsteaterrefusionsordningen kan godkendes som et professionelt producerende teater.

Stk. 4. Afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, efter hvilke kriterier Statens Kunstfond kan godkende et teater som professionelt producerende.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter regler om egnsteatres vedtægter og opgaver.«

5. § 15 a affattes således:

»§ 15 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven refusion af op til 50 pct. af kommunernes driftstilskud til egnsteatre, som kommunerne har indgået egnsteateraftaler med, og som i henhold til § 15, stk. 3, kan godkendes som professionelt producerende teatre.

Stk. 2. Egnsteateraftaler skal for at være omfattet af stk. 1 indgås for samme 4-årige perioder.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for refusion og om beregning af refusion, herunder hvilke aktiviteter der er refusionsberettigede, om udformning og indgåelse af egnsteateraftaler, om mulighed for at igangsætte opstartsprojekter, om minimums- og maksimumsgrænser for det kommunale tilskud, for at det kan udløse refusion, om teatrenes udgifter til husleje og om teatrenes faciliteter, herunder spillesteder.«

6. I § 15 b, stk. 1, indsættes efter »kan«: »inden for en beløbsramme fastsat på finansloven«.

7. § 15 b, stk. 3, ophæves.

8. I § 15 c indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.«

9. I § 15 d indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om evaluering af egnsteatre.«

10. I § 19 a, 2. pkt., ændres »§ 15 a, stk. 3« til: »§ 15 a, stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Første gang, egnsteateraftaler indgås for samme 4-årige periode, jf. § 15 a, stk. 2, i lov om scenekunst som affattet ved § 1, nr. 5, vil være den 1. januar 2017.

Stk. 3. For egnsteatre, hvis aftaler udløber inden den 31. december 2016, kan der til og med den 31. december 2016 indgås nye egnsteateraftaler, og eksisterende aftaler kan forlænges for perioder af mindre end 4 år. Sådanne aftaler har kun virkning indtil den 31. december 2016.

Stk. 4. For egnsteatre, hvis aftaler udløber efter den 1. januar 2017, kan der til og med den 31. december 2020 indgås nye egnsteateraftaler for perioder af mindre end 4 år. Sådanne aftaler har kun virkning indtil den 31. december 2020.

Stk. 5. Egnsteateraftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden, fortsætter på gældende vilkår.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved