Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Betingelser for fleksjob

Kommunen kan give tilbud om fleksjob, hvis borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse, medmindre det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger.

Kommunen skal fortage en samlet vurdering af alle sagens oplysninger, herunder en vurdering af modsatrettede oplysninger, der taler henholdsvis for eller imod, at den pågældende opfylder betingelserne for fleksjob. Kommunen skal inden afgørelsen forelægge sagen for rehabiliteringsteamet og inddrage teamets indstilling i sagen.

Meget begrænset arbejdsevne

Kommunen kan give tilbud om fleksjob til en borger, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne.

Det er dog en betingelse, at kommunen vurderer, at der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, således at borgeren kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig periode.

Kommunen skal ved denne vurdering bl.a. inddrage oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold, gennemførte afklarings- eller praktikforløb, herunder oplysninger om de opgaver borgeren har kunnet udføre, arbejdstid, og borgerens evne til at fungere på en arbejdsplads.

I en sag, hvor borgeren havde en effektiv arbejdstid på ca. 2 timer om ugen, var borgeren omfattet af personkredsen, der har ret til fleksjob.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på oplysningerne fra praktikforløbet herunder oplysningerne om, at borgeren ikke havde problemer med at udføre arbejdsopgaverne rent praktisk, at hun havde stor evne og vilje til at forstå og udføre praktiske instrukser og var mødestabil. Der blev desuden lagt vægt på, at der under praktikforløbet havde været tale om afprøvning og optræning, hvor opgaver og arbejdstid ikke var helt fast aftalt fra starten. Da arbejdstid og arbejdsopgaver senere blev fast aftalt, gik det borgeren bedre i praktikken. På den baggrund vurderede udvalget, at der kunne være en mulighed for at udvikle borgerens arbejdsevne, hvis der med stor støtte fra kommunen, herunder mentorstøtte, blev etableret et fleksjob til borgeren inden for en overskuelig tid med strukturerede opgaver og fast (meget begrænset) arbejdstid. Derved ville borgeren få den sikkerhed og tryghed, der kunne give plads for udvikling. Udvalget lagde desuden vægt på, at der stadig var en vis mulighed for behandling.

I en anden sag, hvor borgeren havde en effektiv arbejdstid på ca. 40 minutter om ugen, var borgeren ligeledes omfattet af personkredsen, der har ret til fleksjob.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at det seneste afklaringsforløb havde påvist, at borgeren havde en arbejdsevne, idet han havde kunnet udføre visse arbejdsopgaver. Udvalget lagde endvidere vægt på, at der var mulighed for behandling med medicin og rygtræning, som kunne gøre borgerens rygproblemer mindre. Det var desuden ikke udelukket, at borgerens arbejdsevne kunne udvikles, således at borgeren ville kunne klare mere end bare nogle få timers arbejde ugentligt. Der var således stadig udviklingsmuligheder, hvis der blev fundet et arbejde med passende skånehensyn for ryggen.

Opfølgning

Hvis kommunen vurderer, at borgerens arbejdsevne kan udvikles inden for en rimelig periode, og kommunen visiterer borgeren til fleksjob, skal kommunen ved den løbende opfølgning vurdere, om der fortsat er mulighed for, at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles. Det vil sige efter 2½ år og status efter 4½ år i fleksjobbet, eller ved vurderinger af, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, som skal foretages, hver gang den pågældende har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder

Ikke forventning om udvikling af arbejdsevnen

Hvis kommunen vurderer, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og den pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen vurdere, om den skal indlede en sag om førtidspension.

Lov:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 – § 68 a, § 69, § 70,

Lov om førtidspension – lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013 – § 16

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare den nedre grænse efter de nye regler om fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, for hvornår en borger stadig kan være berettiget til fleksjob, (dvs. den nederste grænse i forhold til ressourceforløb og førtidspension).

2. Reglerne

Fleksjob

Det fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 69, stk. 1, at jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 70 eller støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70 g.

Det fremgår endvidere af § 70, stk. 1, at jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Efter § 70, stk. 2, kan jobcenteret endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

Endelig fremgår det af § 70, stk. 3, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Førtidspension

Det fremgår af § 16, stk. 1, og stk. 2, i lov om social pension, at førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Det fremgår af § 16, stk. 3, at det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser om fleksjob, efter reglerne efter 1. januar 2013, til personer med meget begrænset arbejdsevne.

4. Den konkrete afgørelse

Sag 1:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse af 21. juni 2013.

Resultatet er:

• Du har ret til fleksjob

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Det betyder desuden, at du ikke har ret til førtidspension.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du er omfattet af den personkreds, der har ret til fleksjob.

Vi er enige i, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og at alle relevante tilbud og andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe dig i ordinær beskæftigelse.

Vi finder, at din arbejdsevne må anses for aktuelt meget begrænset.

Det er dog vores vurdering, at der er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles, således at du kan øge din arbejdsindsats indenfor en rimelig periode.

Vi har lagt vægt på, at dit seneste praktikforløb har påvist, at du har en arbejdsevne, idet du har udført arbejdsopgaver i form af bl.a. lettere rengøring og piccolineopgaver. Du havde et dagligt fremmøde på en halv time og en effektiv arbejdstid på ca. 2 timer om ugen.

Vi har endvidere lagt vægt på oplysningerne om, at du ikke havde problemer med at udføre arbejdsopgaverne rent praktisk, at du havde stor evne og vilje til at forstå og udføre praktiske instrukser og var mødestabil.

Vi har desuden vægt på, at der under praktikforløbet har været tale om afprøvning og optræning, hvor opgaver og arbejdstid ikke var helt fast aftalt fra starten. Da arbejdstid og arbejdsopgaver senere blev fast aftalt, gik det dig bedre i praktikken.

Endelig har vi lagt vægt på, at der er en vis behandlingsmulighed, for så vidt angår dine lidelser i form af depression og emotionel ustabil personlighedsstruktur.

På den baggrund er det vores vurdering, at det ikke er udelukket, at din arbejdsevne kan udvikles, hvis der med stor støtte fra kommunen, herunder mentorstøtte, etableres et fleksjob til dig inden for en overskuelig tid med strukturerede opgaver og fast (meget begrænset) arbejdstid. Derved vil du få den sikkerhed og tryghed, der kan give plads for udvikling.

Vi bemærker, at kommunen ved den løbende opfølgning efter 2½ år og status efter 4½ år i fleksjobbet, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 70 d, eller ved vurderinger af, om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, som skal foretages, hver gang du har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 c, skal vurdere, om der fortsat er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles. Hvis der ikke fortsat er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.

Det fremgår af reglerne, at jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob.

Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Bemærkninger til klagen

Fagforbundet har på dine vegne oplyst, at du alene har været til stede en halv time dagligt 4 dage om ugen under praktikforløbet. Den daglige halve time var effektiv arbejdstid. Forbundet har endvidere oplyst, at du ikke vil have mulighed for at arbejde mere end en halv time dagligt i et fleksjob.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen, hvoraf det fremgår, at det er vores vurdering, at du er omfattet af den personkreds, der har ret til fleksjob. Dermed har du ikke ret til førtidspension.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger som forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 21. juni 2013

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 2. juli 2013

• Kommunens genvurdering

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Sag 2:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse af 23. maj 2013.

Resultatet er:

• Du har ret til fleksjob

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Det betyder desuden, at du ikke har ret til førtidspension.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at der burde tages hensyn til fagforbundets udtalelse i sagen.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du er omfattet af den personkreds, der har ret til fleksjob.

Vi er enige i, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og at alle relevante tilbud og andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe dig i ordinær beskæftigelse.

Vi finder, at din arbejdsevne må anses for aktuelt meget begrænset.

Det er dog vores vurdering, at der er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles, således at du kan øge din arbejdsindsats inden for en rimelig periode.

Vi har lagt vægt på, at det seneste afklaringsforløb har påvist, at du har en arbejdsevne, idet du har kunnet udføre visse arbejdsopgaver. Du mødte mandag, tirsdag og fredag kl. 8-10.15. Du arbejdede i intervaller af 10 minutter efterfulgt af 10-15 minutters pause. Din effektive arbejdstid var i gennemsnit 13,3 minutter pr. dag.

Vi har endvidere vægt på, at der fortsat er mulighed for behandling med medicin og rygtræning. Ny MR-skanning af lænden efter operation i 2011 viser ingen tegn på ny prolaps og ej heller på kompromitterende arvæv.

Det er således ikke udelukket, at din arbejdsevne kan udvikles, således at du vil kunne klare mere end bare nogle få timers arbejde ugentligt, hvis der bliver fundet et arbejde med passende skånehensyn for ryggen.

Vi bemærker, at kommunen ved den løbende opfølgning efter 2½ år og status efter 4½ år i fleksjobbet, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 70 d, eller ved vurderinger af, om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, som skal foretages, hver gang du har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 c, skal vurdere, om der fortsat er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles. Hvis der ikke fortsat er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension.

Der var ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mente, at der burde tages hensyn til fagforbundets udtalelse i sagen.

Det fremgår af reglerne, at jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob.

Jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Bemærkninger til klagen

Fagforbundet har på dine vegne oplyst, at du har en konstateret arbejdsevne på ca. 40 minutter pr. uge, og at din arbejdsevne er så ubetydelig i ethvert erhverv, at din arbejdsevne ikke rækker til et fleksjob.

Fagforbundet har endvidere oplyst, at kommunen bør indstille dig til førtidspension.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen, hvoraf det fremgår, at det er vores vurdering, at du er omfattet af den personkreds, der har ret til fleksjob. Dermed har du ikke ret til førtidspension.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 23. maj 2013

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 6. juni 2013

• Kommunens genvurdering

• Brev af 23. januar 2014 fra fagforbundet

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.