Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af tonnageskatteloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven

(Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted om bord)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 264 af 8. maj 2002 om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, indsættes som nr. 6 og 7:

»6) En beregnet markedsleje ved rederiets egen anvendelse af lokaler om bord.

7) Lejeindtægt ved udleje af lokaler om bord.«

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 394 af 28. maj 2003 og senest ved § 1 i lov nr. 302 af 30. april 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, litra d, indsættes efter 1. pkt.:

»Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet.«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret ved § 10 i lov nr. 221 af 31. marts 2004 og § 5 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, litra a, indsættes efter 1. pkt.:

»Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet.«

§ 4

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for lovens § 1.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2001, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Et rederi, der har fravalgt tonnagebeskatning, og som, hvis det havde valgt tonnagebeskatning, ville have indkomst som nævnt i tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 6 eller 7, som affattet ved denne lovs § 1, kan ændre sit valg og vælge tonnageskatteordningen fra og med indkomståret 2001. Skatteansættelser foretaget i henhold til det tidligere foretagne valg kan genoptages efter anmodning fra den skattepligtige. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, idet fristen dog først regnes fra lovens ikrafttræden. Skattestyrelseslovens § 35, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. §§ 2 og 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand