Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler

(Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012, som ændret ved § 8 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres »standser deres betalinger« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«.

2. I § 15, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«.

3. Efter § 21 indsættes i kapitel 7:

»§ 21 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

I lov nr. 270 af 27. marts 2012 om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini