Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love

(Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 512 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 244 af 19. marts 2014, § 1 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 1 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 16,«: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 346/2013/EU af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, EU-Tidende 2013, nr. L 115, side 18, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 345/2013/EU af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde, EU-Tidende 2013, nr. L 115, side 1,«.

2. I § 1, stk. 1, ændres »stk. 2-14 og 17« til: »stk. 2-12 og 15«.

3. § 1, stk. 12, ophæves.

Stk. 13-16 bliver herefter stk. 12-15.

4. Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a. Handlinger i strid med regler udstedt i medfør af § 43, stk. 2, pådrager erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.«

5. § 48 affattes således:

»§ 48. Inden der indgås aftale om en kautionsforpligtelse uden for erhvervsforhold for lån eller kreditter ydet af et pengeinstitut, skal pengeinstituttet sikre sig, at kautionisten er tilstrækkeligt informeret om indholdet af aftalen og konsekvenserne af at påtage sig en kautionsforpligtelse. Denne information skal indeholde oplysninger om, hvad den konkrete kautionsforpligtelse indebærer, og indeholde en afbalanceret beskrivelse af de risici, der er forbundet hermed. Endvidere skal pengeinstituttet for den debitor, hvis gæld kautionsforpligtelsen skal sikre, med samtykke fra debitor udlevere

1) den seneste årsopgørelse fra SKAT,

2) de seneste tre lønsedler eller

3) det seneste årsregnskab, hvis der kautioneres for en erhvervsdrivendes gæld.

Stk. 2. Et pengeinstitut, som ikke har overholdt stk. 1, kan kun gøre kautionsforpligtelsen gældende, såfremt kautionisten på anden vis har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme de risici, der var forbundet med at indgå kautionsforpligtelsen.

Stk. 3. Kautionsaftaler efter stk. 1 skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium for at kunne gøres gældende.

Stk. 4. En kautionist kan ikke hæfte for et beløb, der er større end lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse.

Stk. 5. Ved kautionsaftaler efter stk. 1 skal pengeinstituttet årligt skriftligt meddele kautionisten størrelsen af den gældspost, som kautionen er stillet til sikkerhed for.

Stk. 6. Hvis låntageren udebliver med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, skal der senest 3 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag gives meddelelse herom til kautionisten på papir eller andet varigt medium. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis pengeinstituttet giver låntageren henstand, uden at kautionisten har givet samtykke hertil.

Stk. 7. Overskrides fristen i stk. 6, kan kautionsforpligtelsen kun gøres gældende over for kautionisten for det beløb, som låntagerens gæld efter den sikrede fordring ville have udgjort, hvis låntageren havde betalt alle ydelser rettidigt indtil det tidspunkt, som ligger 3 måneder forud for det tidspunkt, hvor meddelelse gives.

Stk. 8. Overskridelse af fristen i stk. 6 medfører uanset stk. 7, at pengeinstituttet taber sit krav over for kautionisten, i det omfang dennes regreskrav mod låntageren er blevet forringet.

Stk. 9. En kautionsforpligtelse efter stk. 1 bortfalder efter 10 år eller, hvis kautionsaftalen er indgået til sikkerhed for en kredit med variabelt beløb eller for et lån uden fast forfaldstidspunkt, efter 5 år, medmindre forpligtelsen forinden er gjort gældende af pengeinstituttet. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der efter deres vilkår kan finansieres ved udstedelse af særligt dækkede obligationer, såfremt kautionisten udtrykkeligt er oplyst herom og om virkningen heraf.

Stk. 10. En aftale om en kautionsforpligtelse efter stk. 1 kan tilsidesættes helt eller delvis, hvis den står i misforhold til kautionistens økonomi.

Stk. 11. Stk. 1-10 finder tilsvarende anvendelse på tredjemandspant uden for erhvervsforhold.«

6. Efter § 53 indsættes før overskriften før § 54:

»§ 53 a. § 48, stk. 1-8, 10 og 11, finder tilsvarende anvendelse på realkreditinstitutter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 48, stk. 4, finder ikke anvendelse på realkreditlån, når den pantsatte ejendom anvendes til beboelse for kautionisten og låntageren og kautionisten er udtrykkeligt oplyst om, at hæftelsen kan overstige lånets hovedstol ved kautionsaftalens indgåelse.«

7. Efter § 64 a indsættes:

»§ 64 b. Et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab skal hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen gennemføre et grundkursus i de kompetencer, der er nødvendige for at varetage de forpligtelser og funktioner, som kræves af bestyrelsesmedlemmer i den virksomhedstype, som den pågældende er indtrådt i.

Stk. 2. Finanstilsynet kan undtage et medlem af bestyrelsen fra kravet i stk. 1, hvis medlemmets viden, faglige kompetence eller erfaring må anses for tilstrækkelig.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om indholdet af et grundkursus som nævnt i stk. 1.«

8. I § 81, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Hvis repræsentantskabet alene vælges af sparekassens garanter, skal mindst én garants garantkapital være stemmebærende.«

9. I § 126 a, stk. 9, indsættes efter »investeringsselskaber«: »og regler udstedt i medfør af artikel 25-88«.

10. § 162 b affattes således:

»§ 162 b. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 162, stk. 1, nr. 8, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 4, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i § 162 a, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.«

11. I § 202, stk. 1, udgår »årlige«, og efter »overskudsdeling« indsættes: », beløb, som sparekassens repræsentantskab beslutter at anvende til forrentning af sparekassens garantkapital, og beløb, der udloddes til indehavere af hybrid kernekapital udstedt af sparekassen, hvis garantkapitalen eller den hybride kernekapital opfylder betingelserne for at være egenkapital«.

12. I § 202, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »beløb«: »fra sparekassens årlige overskud«.

13. § 202, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

14. I § 343, stk. 1, ændres », kapitel 21 om tilsyn, kapitel 22 om afgifter og kapitel 23 om delegations- og klagebestemmelser« til: »og kapitel 21, 22 og 23 samt regler udstedt i medfør af disse kapitler«.

15. § 343 m, stk. 1, affattes således:

»Kapitel 21 og 23 og regler udstedt i medfør af disse kapitler finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for investeringsrådgivere.«

16. I § 343 r indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kapitel 21 og 23 og regler udstedt i medfør af disse kapitler finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for fælles datacentraler.«

17. § 343 æ affattes således:

»§ 343 æ. Kapitel 21 og 23 og regler udstedt i medfør af disse kapitler finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse for CO2-kvotebydere.«

18. § 344 affattes således:

»§ 344. Finanstilsynet påser overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og denne lov og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 75 b og § 77, stk. 1 og 2. Dog påser Erhvervsstyrelsen overholdelsen af § 15, stk. 1, 2 og 4, og §§ 83, 87, 91 og 112. Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 og i regler udstedt i medfør af § 196 er overholdt for finansielle virksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v. Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af regler udstedt i medfør af § 31, stk. 8, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Stk. 2. Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. Finanstilsynet skal i sin tilsynsvirksomhed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte finansielle virksomheds forretningsmodel. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden skal ske ud fra et væsentlighedshensyn, hvor den tilsynsmæssige indsats står i forhold til de potentielle risici eller skadevirkninger. Finanstilsynet gennemgår hvert år solvensbehovet hos de penge- og realkreditinstitutter, der har en arbejdende kapital på mere end 250 mio. kr. Væsentlighedshensynet medfører, at Finanstilsynet fører et intensiveret tilsyn med de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og de globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI). Finanstilsynets direktion har ansvaret for tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse.

Stk. 3. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med krisesituationer. For filialer beliggende her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet overvåge filialerne og bistå de kompetente tilsynsmyndigheder i tilsynet med filialerne. Finanstilsynet skal for væsentlige filialer og datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern.

Stk. 4. Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver eventuelt mod betaling for offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., såfremt Finanstilsynet vurderer, at udførelsen af opgaven kan bidrage til at sikre den finansielle stabilitet.

Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for Finanstilsynets procedurer i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler.

Stk. 7. Finanstilsynet kan i visse tilfælde, hvor en modervirksomhed i en koncern er en finansiel holdingvirksomhed, en forsikringsholdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, fravige bestemmelser for koncerner fastsat i denne lov eller i regler udstedt i medfør af loven under hensyntagen til formålet med de pågældende bestemmelser og aktiviteterne i koncernen.

Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om samordning af tilsynspraksis.«

19. I § 344, stk. 8, indsættes efter »en finansiel holdingvirksomhed«: », en forsikringsholdingvirksomhed«.

20. I § 346, stk. 1, 1. pkt., ændres », forsikringsholdingvirksomheders og fælles datacentralers forhold« til: »og forsikringsholdingvirksomheders forhold«.

21. I § 347, stk. 1, 1. pkt., udgår »fælles datacentraler,«.

22. I § 347 a indsættes efter »finansielle virksomheders«: », finansielle holdingvirksomheders og forsikringsholdingvirksomheders«, og to steder ændres »den finansielle virksomhed« til: »virksomheden«.

23. I § 347 b, stk. 1, 1. pkt., ændres », en forsikringsholdingvirksomhed eller en fælles datacentral« til: »eller en forsikringsholdingvirksomhed«.

24. I § 351, stk. 2, indsættes efter »eller § 64 a,«: »eller for et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab også § 64 b, stk. 1,«.

25. I § 351, stk. 5, indsættes efter »stk. 3, nr. 2, 3 eller 4,«: »§ 64 b«.

26. I § 373, stk. 1, ændres »§ 202, stk. 1, 3 og 4,« til: »§ 202, stk. 1 og 3,«.

§ 2

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2012/EU af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), EU-Tidende 2012, nr. L 201, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.« til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2012/EU af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), EU-Tidende 2012, nr. L 201, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen), EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. § 7, stk. 1, affattes således:

»I denne lov forstås ved en operatør af et reguleret marked et aktieselskab, hvis virksomhed består i at drive et reguleret markeds forretninger.«

3. I § 7, stk. 2, ændres »De virksomheder, der er nævnt i stk. 1,« til: »En virksomhed som nævnt i stk. 1«.

4. I § 7, stk. 4, udgår »§ 60, stk. 4,«.

5. I § 7 a indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. I denne lov forstås ved en central modpart (CCP) en virksomhed med tilladelse i henhold til afsnit I, III, IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR-forordningen).

Stk. 4. I denne lov forstås ved en værdipapircentral (CSD) en virksomhed med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i EU og værdipapircentraler (CSD’er).«

6. § 8, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

7. § 8, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) at selskabet har en aktiekapital, der mindst udgør 8 mio. kr.,«.

8. § 8, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

9. I § 8 b, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 5,« til: »§ 8, stk. 3,«.

10. Efter § 8 c indsættes:

»§ 8 d. En central modpart (CCP) skal have regler og tilslutningsaftaler, der indeholder bestemmelser som fastsat i § 57 c.«

11. § 9, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

12. I § 9, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »et selskab« til: »en virksomhed«.

13. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2, nr. 1 og 3,« til: » stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3,«.

14. I § 9, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«, og »stk. 2« ændres til: »stk. 2 og 3«.

15. I § 11 udgår », af en clearingcentral, af en værdipapircentral«.

16. I § 12, stk. 2, udgår », værdipapirclearingvirksomhed« og »registreringsvirksomhed samt«.

17. I § 12 e, stk. 1 og 2, ændres »§ 9, stk. 2,« til: »§ 9, stk. 2 eller 3,«.

18. I § 12 e, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 2, nr. 1« til: »§ 9, stk. 3, nr. 1«.

19. I § 12 e, stk. 4, ændres »§ 9, stk. 2, nr. 2 eller 3« til: »§ 9, stk. 2, eller § 9, stk. 3, nr. 2 eller 3«.

20. I § 12 f, stk. 1, udgår »clearingcentraler og værdipapircentraler,«.

21. Efter § 12 f indsættes:

»§ 12 g. Bestyrelsen for en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.«

22. I § 13, stk. 1 og 2, og to steder i § 13, stk. 3, udgår »nr. 1 og 2,«.

23. § 13, stk. 4, ophæves.

24. I § 23, stk. 4, nr. 9, indsættes efter »udbuddet«: »i Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,«.

25. I § 23, stk. 4, nr. 10, indsættes efter »udstedelsen«: »i Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,«.

26. I § 50, stk. 7, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP) eller en værdipapircentral (CSD)«.

27. §§ 51-53 ophæves.

28. I overskriften til kapitel 16 ændres »en clearingcentral« til: »en central modpart (CCP) og en værdipapircentral (CSD)«.

29. § 54, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

30. I § 54, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er)«.

31. I § 54, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »clearingcentralen« til: »værdipapircentralen (CSD’en)«, og »betingelserne i stk. 4.« ændres til: »værdipapircentralens (CSDʼens) regler.«

32. I § 54, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., ændres »Clearingcentralen« til: »Værdipapircentralen (CSD’en)«.

33. § 54, stk. 4 og 5, ophæves.

34. I § 55, stk. 1 og stk. 4, 1. pkt., og to steder i stk. 7, 1. pkt., og i § 56, stk. 2, ændres »clearingcentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

35. I § 55, stk. 1, ændres »clearingcentralen« til: »værdipapircentralen (CSD’en)«.

36. To steder i § 56, stk. 2, ændres »clearingcentralens« til: »værdipapircentralens (CSD’ens)«.

37. I § 57, stk. 1, § 57 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 57 c, stk. 1 og 2, § 57 d, stk. 3, 1. pkt., og § 57 e, stk. 1, 2 og 3, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD)«.

38. To steder i § 57, stk. 2, ændres »clearingcentralen« til: »den centrale modpart (CCP’en), værdipapircentralen (CSD’en)«.

39. I § 57, stk. 3 og 4, § 57 b, stk. 4, og § 57 d, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er)«.

40. I § 57, stk. 3, ændres »Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF« til: »Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF med senere ændringer,«.

41. I § 57 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »clearingcentraler og betalingssystemer, der er anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, hvis sikkerheden er stillet i overensstemmelse med clearingcentralens eller betalingssystemets regler« til: »centrale modparter (CCP’er), værdipapircentraler (CSD’er) og betalingssystemer, der er anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF med senere ændringer, hvis sikkerheden er stillet i overensstemmelse med den centrale modparts (CCP’ens), værdipapircentralens (CSD’ens) eller betalingssystemets regler«.

42. I § 57 b indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Sikkerhed stillet af en systemoperatør over for en anden systemoperatør i forbindelse med et interoperabelt system kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning af den sikkerhedsmodtagende systemoperatørs kreditorer.«

43. I § 57 e, stk. 2, ændres »anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF,« til: »anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF,«.

44. I § 57 f, stk. 1, indsættes efter »central modpart«: »(CCP)«.

45. I § 58 b, nr. 4, ændres »central medkontrahent« til: »central modpart (CCP)«.

46. § 59, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

47. I § 59, stk. 2, der bliver stk. 1, § 59, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver § 59, stk. 2, 1. og 2. pkt., to steder i § 62, stk. 1, to steder i § 62, stk. 5, i § 64, stk. 1-3 og stk. 4. 1. pkt., § 65, stk. 1, § 66, stk. 1 og 4, § 67, 2. pkt., § 68, stk. 4, § 69, 1. pkt., § 70, § 71, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 74, § 75, stk. 1, to steder i § 75, stk. 2, 1. pkt., i § 77, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., § 78, nr. 3, to steder i § 80, stk. 1, 1. pkt., i § 80, stk. 2, § 81, stk. 1 og 4, og § 82, stk. 3, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

48. I § 59, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSDʼen)«.

49. § 59, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

50. § 59, stk. 6, ophæves.

51. Kapitel 20 ophæves.

52. I overskriften til kapitel 21 indsættes efter »værdipapircentral«: »(CSD)«.

53. I § 62, stk. 1, nr. 6, og stk. 4, ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP’er) og værdipapircentraler (CSD’er)«.

54. I § 62, stk. 5, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP)«.

55. § 63 ophæves.

56. I § 64, stk. 1, ændres »central« til: »værdipapircentral (CSD)«.

57. I § 64, stk. 4, 2. pkt., § 66, stk. 3, to steder i § 68, stk. 2, i § 71, stk. 2, § 75, stk. 2, 3. pkt., og § 77, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD’en)«.

58. I § 65, stk. 2, indsættes efter »værdipapircentralers«: »(CSD’ers)«.

59. I § 68, stk. 3, indsættes efter »værdipapircentralens«: »(CSD’ens)«.

60. I § 68, stk. 5, § 76, stk. 2, § 78, nr. 2, § 82, stk. 1, og § 82 a indsættes efter »værdipapircentrals«: »(CSD’s)«.

61. § 82 ophæves.

62. I § 82 a udgår », og for statens bidrag til en værdipapircentrals samlede kapitalberedskab, jf. § 82«.

63. I § 83, stk. 1, 3. pkt., ændres »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) bortset fra afsnit 6 og 7« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) og regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) bortset fra afsnit 6 og 7 og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen) og regler udstedt i medfør heraf«.

64. I § 83, stk. 11, udgår »§ 52, stk. 1 og 2, § 54, stk. 4,«.

65. I § 83, stk. 12, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP) og en værdipapircentral (CSD)«, og »clearingcentralen« ændres til: »den centrale modpart (CCP’en) eller værdipapircentralen (CSD’en)«.

66. I § 84, stk. 2, ændres »Kommissionens forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) bortset fra artikel 17« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) bortset fra artikel 17 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen) og forordninger og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen)«.

67. I § 84 a, stk. 6, indsættes som nr. 31:

»31) Myndigheder, der varetager opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen).«

68. I § 84 b, stk. 1, indsættes efter »et registreret betalingssystem,«: »en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD),«.

69. I § 84 c, stk. 1, indsættes som 10. pkt.:

»Tilsynsreaktioner givet for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen) skal offentliggøres i medfør af § 84 k.«

70. Efter § 84 j indsættes:

»§ 84 k. Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside i de sager, der er nævnt i stk. 2, påtaler, påbud eller tvangsbøder meddelt i henhold til § 83, stk. 1, § 93, stk. 3 og 5, og § 95 for overtrædelse af afsnit III, IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) og afsnit III og IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen) og navnet på virksomheden eller personen. 1 pkt. gælder tilsvarende for påtaler, påbud og tvangsbøder meddelt af Finanstilsynets bestyrelse i de sager, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Offentliggørelse, jf. stk. 1, skal ske i sager om overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), for så vidt angår afsnit III, IV og V, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen, for så vidt angår afsnit III og IV, og retsakter, som vedtages af Europa-Kommissionen i medfør heraf.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 skal ske i anonymiseret form, hvis offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller personen, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse, hvis offentliggørelse vil true den finansielle stabilitet, eller hvis samfundsmæssige hensyn til offentliggørelse af en persons navn må vurderes ikke at være proportionale med hensynet til personen.

Stk. 4. Indbringes en påtale, et påbud eller en tvangsbøde som nævnt i stk. 1, jf. stk. 2, for Erhvervsankenævnet eller domstolene, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Status og det efterfølgende resultat af Erhvervsankenævnets eller domstolenes afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 1-4 skal ske, hurtigst muligt efter at personen eller virksomheden er underrettet om påtalen, påbuddet eller tvangsbøden, og skal fremgå af Finanstilsynets hjemmeside i mindst 5 år fra offentliggørelsen. Offentliggørelse, som vedrører personer, skal dog kun fremgå af Finanstilsynets hjemmeside, så længe oplysningerne anses for nødvendige i forhold til de samfundsmæssige hensyn bag offentliggørelsen.«

71. I § 86, stk. 1, 1. pkt., og § 87, stk. 1, udgår », clearingcentraler, værdipapircentraler«.

72. I § 87, stk. 5, udgår », en clearingcentral, en værdipapircentral«.

73. I § 88, stk. 1, 2. pkt., ændres »Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) med de begrænsninger, der følger af forordningen, og bortset fra artikel 14 og 15« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) og regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) med de begrænsninger, der følger af forordningen, og bortset fra artikel 14 og 15 samt forordninger og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen) samt forordninger og regler udstedt i medfør heraf«.

74. I § 88, stk. 3, 1. pkt., ændres »markeder,« til: »markeder eller«, og »clearingcentraler eller værdipapircentraler« udgår.

75. Efter § 88 indsættes:

»§ 88 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at anvende eller gennemføre de afgørelser eller retsakter, som vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen)«.

76. I § 91, stk. 1, udgår »§ 60, stk. 2-4,«.

77. I § 91, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 60, stk. 2-4,« til: »lov om behandling af personoplysninger og bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf, jf. stk. 1,«.

78. I § 92, stk. 1, udgår »en clearingcentral og en værdipapircentral,«.

79. I § 92, stk. 1, nr. 5, ændres »stk. 1 og 2,« til: »stk. 1-3,«.

80. I § 92, stk. 3, 1. pkt., udgår », en clearingcentral eller en værdipapircentral«.

81. § 92, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

82. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 4,« til: »§ 9, stk. 5,«, og efter »§ 12 f, stk. 1, nr. 1,« indsættes: »§ 12 g,«.

83. I § 93, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 51,«, »§ 52, stk. 1, 2. pkt.,« og »§ 60, stk. 1, 2. pkt.,«.

84. I § 93, stk. 1, 2. pkt., udgår »§ 52, stk. 1. 1. pkt.,« og »§ 60, stk. 1, 1. pkt.,«.

85. I § 93 stk. 3, 2. pkt., ændres »(shortsellingforordningen) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen)« til: »(shortsellingforordningen), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen)«.

86. I § 95, stk. 1, ændres »Undlader en direktion, bestyrelse eller revisor hos en værdipapirhandler, en operatør af et reguleret marked, en clearingcentral, en værdipapircentral,« til: »Undlader en direktion, bestyrelse eller revisor hos en værdipapirhandler, en operatør af et reguleret marked, en central modpart, (CCP), en værdipapircentral (CSD),«, og efter »i medfør heraf« indsættes: »eller efter afsnit III, IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) eller afsnit III og IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen)«.

§ 3

I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1369 af 28. december 2011, § 6 i lov nr. 1383 af 23. december 2012, § 2 i lov nr. 1460 af 17. december 2013 og § 11 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og senest ved § 8 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »Udstedere af elektroniske penge« til: »E-pengeinstitutter«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »§ 38, nr. 1 eller 2.« til: »§ 37, stk. 1, nr. 1 eller 2.«

3. I § 4, nr. 10, indsættes efter »overføres«: », jf. dog § 79«.

4. I § 4 indsættes som nr. 15-17:

»15) Vederlagsfrie betalingssurrogater.

16) Betalingssurrogater, hvor beløbet ikke kan overstige 3.000 kr., og hvor der ikke kan ske automatisk genopladning, jf. dog § 39 s.

17) Elektroniske penge på op til 3.000 kr. med begrænset anvendelse, hvor der ikke kan ske automatisk genopladning, og hvor udstederens samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro, jf. dog § 39 s.«

5. I § 7, stk. 3, nr. 1, udgår »stiftelsesoverenskomst,«.

6. § 18, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et betalingsinstitut og, hvor det er relevant, ledelsesansvarlige for virksomhedens betalingstjenestevirksomhed skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et betalingsinstitut og, hvor det er relevant, ledelsesansvarlige for virksomhedens betalingstjenestevirksomhed skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 18, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og stk. 3«.

8. I § 18, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »og 2« til: »og 3«, og »stk. 2« ændres til: »stk. 2 og 3«.

9. Efter § 18 b indsættes:

»§ 18 c. Bestyrelsen i et betalingsinstitut skal fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.«

10. I § 20, stk. 7, 1. pkt., ændres »skal betalingsinstituttets reviderede årsrapport yderligere omfatte et særskilt regnskab for henholdsvis betalingstjenester og andre aktiviteter« til: »skal betalingsinstituttet samtidig med årsrapporten indsende særskilte regnskabsoplysninger for henholdsvis betalingstjenester og andre aktiviteter«.

11. § 20, stk. 7, 2. pkt., affattes således:

»Regnskabsoplysningerne skal være ledsaget af en revisionserklæring udarbejdet af betalingsinstituttets revisorer.«

12. I § 20, stk. 8, indsættes efter »betalingsinstitutter«: »og om udarbejdelse af særskilte regnskabsoplysninger og revisionserklæring, jf. stk. 7«.

13. §§ 37-39 affattes således:

»§ 37. Finanstilsynet kan give en begrænset tilladelse til her i landet at udbyde

1) betalingstjenester baseret på betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser eller

2) betalingstjenester, hvis gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder, der er gennemført af den pågældende virksomhed, ikke overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 3 mio. euro pr. måned.

Stk. 2. En tilladelse til at udbyde betalingstjenester omfattet af stk. 1, nr. 2, bortfalder, hvis gennemsnittet af virksomhedens betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder, der er gennemført af den pågældende virksomhed, overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 3 mio. euro pr. måned. Hvis virksomheden, senest 30 dage efter at tilladelsen er bortfaldet, jf. 1. pkt., indsender en fyldestgørende ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut efter § 7, stk. 3, kan virksomheden fortsætte sin aktivitet i henhold til stk. 1, nr. 2, mens ansøgningen behandles.

§ 38. Finanstilsynet giver tilladelse efter § 37, stk. 1, når

1) virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark,

2) virksomhedens ledelse opfylder kravene i § 18,

3) ejere af kvalificerede andele, jf. § 7, stk. 1, nr. 6, ikke skønnes at ville modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden og

4) virksomheden har tilstrækkelige forretningsgange på alle væsentlige områder.

Stk. 2. En ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, herunder

1) beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og forretningsomfang, herunder nuværende og planlagte aktiviteter, samt et budget for det kommende regnskabsår med oplysning om de forventede samlede betalingstransaktioner opgjort pr. måned med en gennemsnitsberegning, jf. § 37, stk. 1, nr. 2,

2) oplysninger om virksomhedens ledelse, der dokumenterer, at kravene i henhold til § 18 er opfyldt,

3) oplysninger om ejere af en kvalificeret ejerandel i virksomheden, størrelsen af disse andele og dokumentation for ejernes egnethed til at sikre en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden og

4) virksomhedens væsentligste forretningsgange, jf. stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. §§ 18 a og 18 b finder tilsvarende anvendelse for virksomheder med begrænset tilladelse, jf. § 37, stk. 1.

Stk. 4. Virksomheder med begrænset tilladelse kan ikke anvende agenter ved udbud af betalingstjenester.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter regler om sikring af midler modtaget fra brugerne.

§ 39. Virksomheder med begrænset tilladelse skal snarest muligt underrette Finanstilsynet, hvis der indtræder væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund ved meddelelse af tilladelse.

Stk. 2. Virksomheder med begrænset tilladelse, jf. § 37, stk. 1, nr. 2, skal underrette Finanstilsynet, når gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 3 mio. euro pr. måned.

Stk. 3. Virksomheder med begrænset tilladelse skal senest den 1. april hvert år indsende

1) en erklæring til Finanstilsynet om, at virksomheden opfylder betingelserne for at opnå tilladelse efter §§ 37 og 38,

2) oplysning om gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder opgjort pr. måned og

3) en oversigt over virksomhedens ledelse og ejere af kvalificerede andele.«

14. § 39 j, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis e-pengeinstituttet udøver andre aktiviteter som nævnt i § 39 e, stk. 1, skal e-pengeinstituttet samtidig med årsrapporten indsende særskilte regnskabsoplysninger for henholdsvis udstedelse af elektroniske penge og andre aktiviteter. Regnskabsoplysningerne skal være ledsaget af en revisionserklæring udarbejdet af e-pengeinstituttets revisorer.«

15. § 39 l, stk. 1, affattes således:

»E-pengeinstitutter, der udøver aktiviteter som nævnt i § 39 e, stk. 1, nr. 4, skal sikre de midler, der er modtaget fra brugere. Midlerne skal senest ved afslutningen af den arbejdsdag, hvor midlerne er modtaget, indsættes på en særskilt konto i et kreditinstitut eller investeres i sikre, likvide aktiver med lav risiko. Midlerne må ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning fra e-pengeinstituttets øvrige kreditorer.«

16. §§ 39 p-39 r affattes således:

»§ 39 p. Finanstilsynet kan give en begrænset tilladelse til her i landet at udstede

1) elektroniske penge lagret på instrumenter med begrænset anvendelse til brug for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser eller

2) elektroniske penge, hvor udstederens samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro.

Stk. 2. Udstedere med tilladelse i henhold til stk. 1 kan udbyde driftsmæssige og nært tilknyttede accessoriske betalingstjenester, der har tilknytning til udstedelse af elektroniske penge.

Stk. 3. En tilladelse til at udstede elektroniske penge, jf. stk. 1, nr. 2, bortfalder, hvis udstederens samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro. Hvis virksomheden, senest 30 dage efter at tilladelsen er bortfaldet, jf. 1. pkt., indsender en fyldestgørende ansøgning om tilladelse som e-pengeinstitut, jf. § 39 a, stk. 3, kan virksomheden uanset 1. pkt. fortsætte sin aktivitet i henhold til stk. 1, nr. 2, mens ansøgningen behandles.

§ 39 q. Finanstilsynet giver tilladelse, jf. § 39 p, stk. 1, når

1) virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark,

2) virksomhedens ledelse opfylder kravene i § 18,

3) ejere af kvalificerede andele, jf. § 7, stk. 1, nr. 6, ikke skønnes at ville modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden og

4) virksomheden har tilstrækkelige forretningsgange på alle væsentlige områder.

Stk. 2. En ansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, herunder

1) en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og forretningsomfang, herunder nuværende og planlagte aktiviteter, samt et budget for det kommende regnskabsår med oplysning om de forventede samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge opgjort pr. måned,

2) oplysninger om virksomhedens ledelse, der dokumenterer, at kravene i henhold til § 18 er opfyldt,

3) oplysninger om ejere af kvalificerede ejerandele i virksomheden, størrelsen af disse andele og dokumentation for ejernes egnethed til at sikre en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden og

4) virksomhedens væsentligste forretningsgange, jf. stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. §§ 18 a og 18 b finder tilsvarende anvendelse for virksomheder med begrænset tilladelse, jf. § 39 p, stk. 1.

Stk. 4. Virksomheder med begrænset tilladelse, jf. § 39 p, stk. 1, kan ikke anvende agenter ved udstedelse af elektroniske penge.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter regler om sikring af midler modtaget fra brugerne.

§ 39 r. Virksomheder med begrænset tilladelse skal snarest muligt underrette Finanstilsynet, hvis der indtræder væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget og lagt til grund ved meddelelse af tilladelse.

Stk. 2. Virksomheder med begrænset tilladelse, jf. § 39 p, stk. 1, nr. 2, skal underrette Finanstilsynet, hvis virksomhedens samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro.

Stk. 3. Virksomheder med begrænset tilladelse skal senest den 1. april hvert år indsende

1) erklæring til Finanstilsynet om, at virksomheden opfylder betingelserne for at få tilladelse efter § 39 q,

2) oplysning om højeste beløb af samlede udestående elektroniske penge i det forrige regnskabsår og

3) oversigt over virksomhedens ledelse og kvalificerede ejere.«

17. I § 52, stk. 2, ændres »mikrobetalingsmidler« til: »mikrobetalingsinstrumenter«.

18. I § 87 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. § 347 b i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.«

19. I § 89 a, stk. 1 og 2, ændres »stk. 2,« til: »stk. 2 og 3,«.

20. I § 89 a, stk. 4, ændres »§ 18, stk. 2,« til: »§ 18, stk. 3,«.

21. I § 90, stk. 1, nr. 5, ændres »med« til: »mod«.

22. I § 107, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 4,« til: »§ 18, stk. 5,«, og efter »§ 18 a, stk. 1,« indsættes: »§ 18 c,«.

23. I § 107, stk. 4, ændres »Undlader en udbyder« til: »Den, der undlader«, og »vedkommende« udgår.

24. I § 107, stk. 5, ændres »En udbyder« til: »Den«.

§ 4

I lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., som ændret ved § 7 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 9 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 1, nr. 3, ændres »begrænses mest muligt, og« til: »begrænses mest muligt,«.

2. I § 51, stk. 1, nr. 4, ændres »depotselskabet.« til: »depotselskabet, og«.

3. I § 51, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.«

4. I § 51 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå investeringsforeningens aktiviteter og de hermed forbundne risici.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

5. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5.« til: »stk. 1-6.«

6. I § 52, stk. 1, nr. 4, ændres »SIKAVʼen, og« til: »SIKAVʼen,«.

7. I § 52, stk. 1, nr. 5, ændres »depotselskabet.« til: »depotselskabet, og«.

8. I § 52, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.«

9. I § 52 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå SIKAV’ens aktiviteter og de hermed forbundne risici.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

10. I § 52, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5.« til: »stk. 1-6.«

11. § 57, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en investeringsforening eller af bestyrelsen i en SIKAV skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende investeringsforening eller SIKAV.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en investeringsforening eller af bestyrelsen i en SIKAV skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

12. I § 57, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2, nr. 1, 3 og 4,« til: »stk. 2 og stk. 3, nr. 1, 3 og 4,«.

13. I § 57, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«, og »stk. 2« ændres til: »stk. 2 og 3«.

14. I § 112 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Reglerne i stk. 1-6 finder ikke anvendelse for afvikling efter § 119, stk. 7, § 125, stk. 7, og § 130, stk. 4.«

15. I § 115, stk. 2, nr. 1, udgår »og«.

16. I § 115, stk. 2, nr. 2, ændres »gæld.« til: »gæld, og«.

17. I § 115, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) foreningens vedtægter, hvor foreningen har tilføjet »under afvikling« til foreningens eller afdelingens navn.«

18. I § 115, stk. 3, ændres »skal foreningen eller afdelingen tilføje »under afvikling« til sit navn« til: »kan foreningen påbegynde afviklingen«.

19. I § 119 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. En beslutning om fusion af den eneste eller sidste afdeling i en dansk UCITS, hvor denne er ophørende, anses samtidig for at være en beslutning om afvikling af den danske UCITS. En ansøgning til Finanstilsynet om godkendelse af en sådan fusion skal være vedlagt en erklæring fra den danske UCITS’ ledelse om, at al gæld til kreditorerne, som ikke overtages af den fortsættende enhed som en del af fusionen, er betalt.«

20. I § 125 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. En beslutning om fusion af den eneste eller sidste afdeling i en dansk UCITS, hvor denne er ophørende, anses samtidig for at være en beslutning om afvikling af den danske UCITS. En ansøgning til Finanstilsynet om godkendelse af en sådan fusion skal være vedlagt en erklæring fra den danske UCITS’ ledelse om, at al gæld til kreditorerne, som ikke overtages af den fortsættende enhed som en del af fusionen, er betalt.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

21. I § 130 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. En beslutning om overflytning af den eneste eller sidste afdeling i en dansk UCITS anses samtidig for at være en beslutning om afvikling af den danske UCITS. En ansøgning til Finanstilsynet om godkendelse af en sådan overflytning skal være vedlagt en erklæring fra den danske UCITS’ ledelse om, at al gæld til kreditorerne, som afdelingen efter overflytningen ikke hæfter for, er betalt.«

22. I § 139, stk. 3, indsættes efter »stk. 1, nr.«: »2 og«.

23. Efter § 146 indsættes i kapitel 14:

»Indberetninger om formue, anbringelse af midlerne, likviditet m.v.

§ 146 a. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger om en dansk UCITS’ formue, anbringelse af midlerne, likviditet m.v.«

24. § 157, stk. 1, affattes således:

»En dansk UCITS må ikke i et enkelt aktieselskab erhverve aktier med stemmeret, som giver den danske UCITS mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på aktieselskabet.«

25. § 157, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En afdeling af en dansk UCITS må ikke erhverve mere end

1) 10 pct. af aktierne uden stemmeret fra en og samme emittent,

2) 10 pct. af obligationerne fra en og samme emittent,

3) 10 pct. af pengemarkedsinstrumenterne fra en og samme emittent eller

4) 25 pct. af andelene fra en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et og samme investeringsinstitut som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 2 og 3.«

26. I § 160, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 151, stk. 2,« til: »§ 141, stk. 2,«.

27. I § 160, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 152« til: »§ 142«.

28. I § 161, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »overholdelsen af«: »regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet), af«.

29. I § 161 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

30. I § 172, stk. 1 og 2, ændres »stk. 2,« til: »stk. 2 og 3,«.

31. I § 172, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1« til: »stk. 3, nr. 1«.

32. I § 172, stk. 4, ændres »§ 57, stk. 2,« til: »§ 57, stk. 3,«.

33. I § 190, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 51, stk. 1-5,« til: »§ 51, stk. 1-6,«, »§ 52, stk. 1-5,« ændres til: »§ 52, stk. 1-6,«, og »§ 57, stk. 4, jf. stk. 2,« ændres til: »§ 57, stk. 5, jf. stk. 3,«.

34. I § 190, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§§ 38 og 46,«: »§ 51, stk. 1, nr. 5, § 52, stk. 1, nr. 6,«.

§ 5

I lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 268 af 25. marts 2014, § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014 og § 13 i lov nr. 1285 af 9. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 24, affattes således:

»24) Minimumskapital: Forvalterens minimumskapital, som består af midler omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra a-e, i forordning (EU) nr. 575/2013.«

2. I § 3, stk. 1, nr. 34, indsættes efter »investeringsselskaber«: »og i regler udstedt i medfør af artikel 25-88«.

3. § 8, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Såfremt en forvalter har tilladelse til at udføre de i bilag 1, nr. 3, nævnte aktiviteter, finder §§ 43 og 72 i lov om finansiel virksomhed tilsvarende anvendelse på forvalterens udførelse af disse tjenesteydelser. Hvis forvalteren har tilladelse til at udføre aktiviteter omfattet af bilag 1, nr. 3, litra b, punkt ii, finder § 16, stk. 1, 3. pkt., tillige anvendelse.«

4. I § 11, stk. 3, nr. 1, ændres »startkapital« til: »minimumskapital«.

5. § 13, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Et medlem af ledelsen i en forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende forvalter.

Stk. 2. Et medlem af ledelsen i en forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

6. I § 13, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2,« til: »stk. 2 og stk. 3,«.

7. I § 13, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«, og »i stk. 2« ændres til: »i stk. 2 og 3«.

8. § 15, stk. 1, affattes således:

»En forvalter af alternative investeringsfonde skal underrette Finanstilsynet om planlagte, væsentlige ændringer af forhold, der er lagt til grund for meddelelsen af tilladelsen til at forvalte alternative investeringsfonde, herunder særlig ændringer i oplysningerne indsendt til Finanstilsynet i medfør af § 11. Underretningen skal ske, før ændringerne gennemføres. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstilsynet, straks efter at ændringen er sket.«

9. I § 15 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved afvikling eller oprettelse af alternative investeringsfonde eller afdelinger heraf, som har investeringsstrategier, der er omfattet af den tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, som forvalteren er meddelt efter § 11, skal forvalteren orientere Finanstilsynet inden for 5 arbejdsdage. Oprettelse af alternative investeringsfonde eller afdelinger heraf, der har investeringsstrategier, som ikke er omfattet af forvalterens tilladelse, vil anses for en væsentlig ændring, jf. stk. 1.«

10. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »startkapital« til: »minimumskapital«.

11. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »startkapital« til: »minimumskapital«.

12. I § 16, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Såfremt en forvalter har tilladelse til at udføre de aktiver, der er nævnt i bilag 1, nr. 3, litra b, punkt ii, skal forvalteren have en minimumskapital svarende til værdien af mindst 730.000 euro.«

13. I § 16, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5, nr. 1«.

14. § 16, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Såfremt en forvalter tillige har tilladelse som investeringsforvaltningsselskab, jf. § 10 i lov om finansiel virksomhed, finder ud over § 126 a i lov om finansiel virksomhed alene kravene i stk. 5 og 7 samt regler udstedt i medfør af stk. 8-10 anvendelse. Såfremt en forvalter, der tillige har tilladelse som investeringsforvaltningsselskab, jf. § 10 i lov om finansiel virksomhed, har tilladelse til opbevaring og forvaltning i forbindelse med aktier eller andele i institutter for kollektiv investering i medfør af bilag 1, nr. 3, litra b, punkt ii, skal forvalteren opfylde minimumskapitalkravet i § 126 a, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.«

15. Overskriften før § 28 affattes således:

»Sammensætning af det øverste ledelsesorgan m.v.«

16. Efter § 28 indsættes i kapitel 5:

»§ 28 a. Det øverste ledelsesorgan i en forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde skal fastlægge en politik for mangfoldighed i ledelsesorganet, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt ledelsesorganets medlemmer.«

17. § 130, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der skal være indgået passende samarbejdsaftaler, der lever op til internationale standarder, og som gør det muligt at føre tilsyn med forvalteren, herunder overvåge de systemiske risici, mellem Finanstilsynet og de relevante tilsynsmyndigheder i forvalterens hjemland samt Finanstilsynet og de relevante myndigheder i den alternative investeringsfonds hjemland, hvis fonden er etableret i et tredjeland. Såfremt fonden er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal der være indgået passende samarbejdsaftaler som i 1. pkt. mellem de kompetente myndigheder i fondens hjemland og de relevante tilsynsmyndigheder i forvalterens hjemland.«

18. I § 130, stk. 4, indsættes efter »hvor«: »enten forvalteren eller«.

19. I § 153 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En afdeling i en kapitalforening kan overflyttes til en dansk UCITS efter reglerne i §§ 130-134 i lov om investeringsforeninger m.v.«

20. I § 155, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »overholdelsen af«: »regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og af«.

21. I § 168, stk. 1 og 2, ændres »stk. 2,« til: »stk. 2 og 3,«.

22. I § 168, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2,« til: »stk. 3,«.

23. I § 168, stk. 4, ændres »stk. 2,« til: »stk. 3,«.

24. I § 168 a, stk. 3, ændres »stk. 2,« til: »stk. 3,«.

25. I § 168 a, stk. 4, ændres »stk. 2,« til: »stk. 3,«.

26. I § 170, stk. 11, 2. pkt., ændres »stk. 6,« til: »stk. 7,«.

27. I § 173, stk. 2, nr. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

28. I § 190, stk. 1, ændres »§ 13, stk. 4,« til: »§ 13, stk. 5,«, og efter »og § 149, stk. 1, 2. pkt.,« indsættes: »samt artikel 4, artikel 5, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 1, artikel 7, artikel 8, stk. 1, 2. pkt., artikel 9, stk. 1, 3 og 4, artikel 10, artikel 11, stk. 1, artikel 12, stk. 1 og 2, artikel 13, stk. 1 og 2, og artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og artikel 4, artikel 5, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 1, artikel 7, artikel 8, stk. 1, 2. pkt., artikel 9, stk. 1, 3 og 4, artikel 10, stk. 1, artikel 11, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 1-3, artikel 14, stk. 1 og 2, og artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde«.

29. I § 190, stk. 2, ændres »§ 20, stk. 1-9,« til: »§ 15, stk. 4, § 20, stk. 1-9,«, og efter »§ 28, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1,« indsættes: »§ 28 a,«.

30. I § 190, stk. 4, ændres »§ 18, stk. 2,« til: »§ 18, stk. 3,«.

§ 6

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, § 8 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, § 2 i lov nr. 615 af 12. juni 2013 og § 5 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og senest ved § 10 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 23 a, stk. 1, affattes således:

»Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en pensionskasse skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende pensionskasse.«

2. I § 23 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en pensionskasse skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 23 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 1 og 4«, og »hvis forholdene efterfølgende ændres« ændres til: »om forhold nævnt i stk. 3 og 4, hvis forholdene efterfølgende ændres«.

4. I § 24 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå pensionskassens aktiviteter og de hermed forbundne risici.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

5. I § 24 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

6. § 44 e, stk. 4, ophæves.

7. § 46 h affattes således:

»§ 46 h. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 46 d, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i § 46 g, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.«

8. I § 62, nr. 7, ændres »stk. 3,« til: »stk. 3 og 4,«.

9. I § 65 b, stk. 1 og 2, ændres »stk. 3,« til: »stk. 3 og 4,«.

10. I § 65 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 3, nr. 1« til: »stk. 4, nr. 1«.

11. I § 65 b, stk. 4, ændres »stk. 3, nr. 2 eller 3,« til: »stk. 3 og stk. 4, nr. 2 eller 3,«.

12. Efter § 65 d indsættes:

»§ 65 e. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om firmapensionskassers pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af firmapensionskassen og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før firmapensionskassen.«

13. I § 71, stk. 1, ændres »§ 23 a, stk. 4,« til: »§ 23 a, stk. 5, jf. stk. 4, nr. 1 og 2,«, og »§ 24 a, stk. 1-4,« ændres til: »§ 24 a, stk. 1-5,«.

§ 7

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 6 j affattes således:

»§ 6 j. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således, at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i § 6, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 6. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-5.«

2. I § 10, stk. 1, ændres »§§ 5 b, 5 c og 5 g« til: »§§ 5 b og 5 c, regler udstedt i medfør af §§ 5 e og 5 f«.

3. Efter § 10 k indsættes i kapitel 5:

»§ 10 l. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Lønmodtagernes Dyrtidsfond og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

§ 8

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 472 af 13. maj 2013, § 8 i lov nr. 615 af 12. juni 2013, § 5 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, § 16 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 17 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 70 e affattes således:

»§ 70 e. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i denne paragraf, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 6. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-5.«

2. Efter § 73 indsættes:

»§ 73 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.«

§ 9

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 26 i affattes således:

»§ 26 i. En kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 26 b, stk. 1, nr. 7, skal i sine vedtægter for hver afdeling fastsætte, at formuen kan investeres i overensstemmelse med reglerne i stk. 2, 3, 4 eller 5.

Stk. 2. Formuen kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Formuen kan investeres i likvide midler, herunder valuta eller de instrumenter, der er nævnt i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Højst 10 pct. af formuen må investeres i finansielle instrumenter, som er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern. 2. pkt. finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Hvor afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

2) Hvor afdelingen investerer i følgende typer af obligationer, dog således at højst 30 pct. af formuen anbringes i obligationer, som er udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern:

a) Kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

b) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.

Stk. 4. Formuen kan udelukkende investeres i pengemarkedsinstrumenter, idet højst 30 pct. af formuen kan anbringes i pengemarkedsinstrumenter, som er udstedt af den samme emittent eller emittenter i samme koncern, dog således at formuen fuldt ud kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt af et land eller en international institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet, jf. § 147, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 5. Formuen kan investeres i andele i afdelinger i UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i § 26 h, dog således at højst 75 pct. af formuen må anbringes i andele, som er udstedt af en enkelt afdeling af disse UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 6. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-5.«

2. Efter § 27 k indsættes i kapitel 9:

»§ 27 l. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om Arbejdsmarkedets Tillægspensions pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af Arbejdsmarkedets Tillægspension og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 10

I revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012 og § 11 i lov nr. 634 af 12. juni 2013 og senest ved § 20 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) virksomheder og foreninger, der er omfattet af kapital- eller formuekrav i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder eller foreninger, samt ATP Koncernen og«.

§ 11

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 25. juni 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 244 af 19. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, 1. pkt., ændres »løbetid« til: »restløbetid«, og »ved refinansiering af lånet« ændres til: »første gang de bliver anvendt til at finansiere realkreditlån«.

2. I § 6, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. pkt., ikke anvendelse.«

§ 12

I lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

1. Efter § 15 a indsættes:

»§ 15 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om pantebrevsselskabers pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af pantebrevsselskaber og om, at Finanstilsynet kan offentliggøre oplysningerne før pantebrevsselskabet.«

§ 13

I lov nr. 268 af 25. marts 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 133, ophæves.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7, 18, 24 og 25.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 2-4, § 7 a, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 5, og § 2, nr. 6-9, 15, 16, 20, 22, 23, 26-41, 47, 48, 51-62, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 76-78, 80, 81, 83, 84 og 86. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 4. §§ 48 og 53 a i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5 og 6, træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 5. § 48, stk. 1, 2 og 10, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder ikke anvendelse på kautionsaftaler og aftaler om tredjemandspant, der er indgået før lovens ikrafttræden, jf. stk. 4.

Stk. 6. § 48, stk. 6-8, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder kun anvendelse på aftaler om tredjemandspant, hvis de pågældende ydelser forfalder efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 4.

Stk. 7. § 48, stk. 3, 4 og 9, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder ikke anvendelse på aftaler om tredjemandspant, der er indgået før lovens ikrafttræden, jf. stk. 4.

Stk. 8. § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse på kautionsaftaler og aftaler om tredjemandspant, der er indgået før lovens ikrafttræden, jf. stk. 4. § 48, stk. 6-8, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, finder anvendelse på kaution for lån ydet af realkreditinstitutter og på aftaler om tredjemandspant for realkreditlån, hvis de pågældende ydelser forfalder efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 4.

Stk. 9. For kautionsaftaler og aftaler om tredjemandspant, som er indgået før lovens ikrafttræden, jf. stk. 4, eller som er omfattet af overgangsbestemmelserne i stk. 5-8, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 10. § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse på medlemmer, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 2, er valgt til bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

Stk. 11. For obligationer udstedt til finansiering af fast ejendom beliggende uden for Danmark gælder denne lovs § 11 kun for obligationer til finansiering af lån optaget efter lovens ikrafttræden.

§ 15

Stk. 1. Der kan søges om tilladelse til værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed, jf. § 8 i lov om værdipapirhandel m.v. frem til et af erhvervs- og vækstministeren fastsat tidspunkt.

Stk. 2. En tilladelse til værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed givet i henhold til § 8 i lov om værdipapirhandel m.v. bortfalder, når en clearingcentral og en værdipapircentral får en tilladelse i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen).

Stk. 3. For eksisterende lån finder § 11 først anvendelse ved først kommende refinansiering efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Tilladelser, der ikke er bortfaldet i henhold til stk. 2, bortfalder på det tidspunkt, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren i henhold til § 14, stk. 3.

§ 16

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1-5, 12 og 13 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 6, 10 og 11 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen