Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 24. maj 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 5 i lov nr. 1460 af 17. december 2013 og § 2 i lov nr. 1500 af 18. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 14 A affattes således:

»§ 14 A. Ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales en afgift på 40 pct., jf. dog stk. 2-5, af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 25 pct., jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond opfyldt den 31. marts 2015, betales ved anmodning i perioden fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015 om udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto, første gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct.

Stk. 3. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond den 1. april 2015 eller senere, betales ved udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979, når anmodning om udbetaling sker, senest 1 år efter at betingelsen for udbetaling er opfyldt, jf. dog 3. og 4. pkt. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende lønmodtager opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i 1. og 2. pkt. anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker.

Stk. 4. Ved udbetaling til et bo efter § 2, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift med satserne i stk. 3, 1. og 2. pkt., såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetaling til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser. Har lønmodtageren opretholdt sin opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond mod betaling af afgift efter stk. 5, pålægges udbetaling til boet ikke afgift.

Stk. 5. Ved opretholdelse af en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift efter stk. 2 og 3. Opretholdelse af kontoen efter betaling af afgift efter stk. 3 behandles som en udbetaling i relation til § 38. Afgiften beregnes af det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Senere udbetalinger pålægges ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 6. § 32, stk. 1, og §§ 36-39, 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. § 45 finder tilsvarende anvendelse på LD-aldersopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 7. Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, jf. dog stk. 8-10.

Stk. 8. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der i 2015 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, opfyldt den 31. marts 2015, anvendes reglerne i stk. 2 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, og som sker i perioden fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, af en sådan ordning finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, hvis den pågældende opfylder betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8.

Stk. 9. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, den 1. april 2015 eller senere for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 3, 1. og 2. pkt., på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, når udbetalingen sker, senest 1 år efter at betingelserne for udbetaling er opfyldt. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende ejer opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i stk. 3 anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, inden for perioden på 1 år i 1. pkt., jf. dog 3. pkt., finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Ved udbetaling efter ejerens død af en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, betales afgift af den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, under anvendelse af satserne i stk. 2, såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetalingen til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser, jf. stk. 8 og 9.«

2. I § 41 A indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Overførsel af en LD-aldersopsparing til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum behandles ikke som en ud- og indbetaling.«

§ 2

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 4, 2. pkt., ændres »tidspunkt.« til: »tidspunkt, jf. dog 4. pkt.«

2. I § 10, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved opretholdelse af en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond formindskes den opgjorte værdi af formuen ved udgangen af 1982 med den del af afgiften efter pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 2 eller 3, der knytter sig til den beregnede værdi af kontoen ved udgangen af 1982 set i forhold til det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Ved senere udbetaling af en LD-aldersopsparing, jf. 2. pkt., formindskes den opgjorte værdi af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved udgangen af 1982 med værdien af den pågældendes indestående på dette tidspunkt fratrukket den forholdsmæssige del af afgiften som nævnt i 3. pkt.«

3. I § 10, stk. 6, 1. pkt., ændres »den nye ordning.« til: »den nye ordning, jf. dog 2. pkt.«

4. I § 10, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved overførsel som nævnt i § 7 a, stk. 2, 2. pkt., anvendes dog værdien af den pågældendes indestående ved udgangen af 1982 fratrukket den forholdsmæssige del af afgiften som nævnt i stk. 4, 3. pkt.«

§ 3

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Omlægning til LD-aldersopsparing og udbetaling«.

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. En lønmodtager, der opfylder kravene til udbetaling, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-9, mod betaling af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 2 eller 3, kan i stedet for udbetaling vælge, at kontoen opretholdes mod betaling af den nævnte afgift.

Stk. 2. Et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som der ikke er betalt afgift af, benævnes LD-opsparing, mens et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som der er betalt afgift af, jf. stk. 1, benævnes LD-aldersopsparing.

Stk. 3. Når afgiften er betalt, jf. stk. 1, vil det tilbageværende beløb kunne udbetales efter § 2 eller behandles i overensstemmelse med § 3.

Stk. 4. Opretholdelse af kontoen efter stk. 1 mod betaling af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 2 eller 3, kan ske ved foranstaltning af Lønmodtagernes Dyrtidsfond for lønmodtagere, der ikke har fået indeståendet udbetalt. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal meddele lønmodtageren, at kontoen opretholdes efter stk. 1, medmindre lønmodtageren fravælger dette.«

3. I § 7 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »pensionsinstitut« til: »pensionsinstitut, jf. stk. 2«.

4. I § 7 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Indeståendet på en LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr. 7. Indeståendet på en LD-aldersopsparing, jf. § 2 a, kan flyttes til en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 10 A og 12 A og § 29 A, stk. 1, 3. pkt.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret ved § 5 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og § 6 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 74 j, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 25. august 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

§ 6

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 25. august 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

§ 7

I lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension), som ændret ved § 24 i lov nr. 1354 af 21. december 2012 og § 10 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, 1. og 3. pkt., stk. 6, 1. og 3.-5. pkt., og stk. 7, ændres »2013 og 2014« til: »2013, 2014 og 2015«.

§ 8

I lov nr. 1354 af 21. december 2012 om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.), som ændret ved § 11 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 25, stk. 11, 2. pkt., og i 3. og 4. pkt., ændres »2013 og 2014« til: »2013, 2014 og 2015«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 5, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på anmodninger om opretholdelse af opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond mod betaling af afgift, der sker den 1. januar 2016 eller senere.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht