Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Uddannelsens formål er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage arbejde med at planlægge, organisere, realisere og styre komplekse logistik- og transportløsninger både nationalt og internationalt.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for logistik og transport giver den uddannede ret til at anvende titlen logistikøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Logistic Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Logistic Management.

§ 3. Uddannelsen består af følgende:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 80 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Virksomhedens interne processer og mål.

2) Markedet og dets indvirkning på virksomheden.

3) Indkøbets forskellige processer.

4) Produktionens forskellige processer.

5) Distribution, varernes bevægelse.

6) Informationsstyring.

§ 4. For uddannelsen gælder i øvrigt de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 og finder anvendelse for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2015 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 699 af 3. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ophæves.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 13. marts 2015

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en logistikøkonom skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) indkøbs-, produktions- og distributionsstyring samt sammenhængen til værdikæden og dertil knyttede begreber, herunder logistikservice,

2) transportformerne, forskellige logistiksystemer og virksomhedens interne informationsteknologi,

3) virksomhedens interne processer og mål, herunder økonomistyring, ledelse samt organisation,

4) nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold og de forskellige markedsformer samt deres betydning for virksomheder,

5) transportjura, herunder begreberne værneting, lovvalg, kreditorsikring samt principal ansvar og

6) forskellige finansieringsformer, omkostningstyper og kalkulationstyper.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende analysemodeller i forbindelse med virksomhedens konkurrencestrategi samt vurdere risici og muligheder på de forskellige markedsniveauer,

2) vurdere virksomhedens indkøbsaftaler på baggrund af nationale og internationale regler,

3) anvende statistiske værktøjer til kvalitetskontrol og prognoseudarbejdelse,

4) udarbejde investeringskalkuler, herunder relevante nøgletal,

5) vurdere sammenhæng mellem købsaftale og transportaftale samt anvende transportansvarets regulering og Inco-terms på praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder samt

6) anvende transportplanlægningsmetoder og modeller til analyse af virksomhedens logistikopgave.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) deltage i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund,

2) håndtere forhandlinger i virksomhedens logistikproces mundtligt og skriftligt på engelsk,

3) håndtere virksomhedens forsynings- og distributionssystem i et fagligt og tværfagligt samarbejde,

4) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet samt

5) optimere logistisk effektivitet via produktions- og lagerstyringen.