Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, § 19, stk. 9, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, og § 1, stk. 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1377 af 16. december 2014, fastsættes:«

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Universitetet kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på deltidsuddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som universitetet behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på universitetets hjemmeside.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015 og finder anvendelse fra studieåret 2016-2017.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 18. marts 2015

Sofie Carsten Nielsen

/ Thomas Voigt Lund