Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Fagligt udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og grundlæggende produktions-økonomiske forhold.

2) Håndtering, transportering, vurdering og foretagelse eller foranledning af vedligeholdelse/ reparation af teknisk udstyr, som det forekommer inden for det valgte speciale.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Teatertekniker.

2) Udstillingstekniker.

3) Eventtekniker med speciale i audioteknik.

4) Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent, 1 år og 1 måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder gængse faglige udtryk og begreber.

2) Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø.

3) Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og -forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel.

4) Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver.

5) Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave.

6) Scenetyper, sceneplaner og faste installationer.

7) Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr.

8) Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og radiobølger, hydraulik og tryk samt strøm og spænding.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle arbejdsopgaver.

2) Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.lign.

3) Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler.

4) Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos kunderne.

5) Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav.

6) Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb.

7) Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling informationsindsamling samt behandling af billede, lys og lyd.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø,

2) redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave,

3) vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav,

4) planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr,

5) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre,

6) arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi,

7) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling af processer og metoder,

8) anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver,

9) vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler,

10) anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel fejlfinding på elektronisk basisudstyr,

11) sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende sikkerhedsregler,

12) med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden om scenetyper, sceneplaner og faste installationer,

13) ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg,

14) ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende, relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg,

15) planlægge, optage, redigere og gennemføre en enkel AV-produktion ved anvendelse af relevant teknisk udstyr,

16) demonstrere forståelse af hovedindholdet af tekster på engelsk om udvalgte emner inden for erhverv, uddannelse, samfund og almene sammenhænge i forskellige teksttyper og medier og

17) udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre almindeligt forekommende opgaver inden for forskellige typer af opsætning og nedtagning af udstyr og elementer i en rutinemæssig eller kendt situation.

2) Eleven kan vurdere udstyrets tekniske tilstand og kvalitet i en kendt situation og på baggrund heraf foranledige vedligehold eller reparation.

3) Eleven kan vælge, sammenkoble et lydanlæg samt indspille og afvikle lyd til en produktion i en rutinemæssig eller kendt situation.

4) Eleven kan vælge, sammenkoble et lysanlæg samt afvikle lys til en produktion i en rutinemæssig eller kendt situation.

5) Eleven kan planlægge, optage, redigere og gennemføre en AV-produktion ved anvendelse af relevant teknisk udstyr i en rutinemæssig eller kendt situation.

6) Eleven kan bestå prøven, der kan lede til udstedelse af førercertifikat til gaffeltruck, kategori B, i henhold til Arbejdstilsynets regler.

7) Eleven kan deltage i lagerstyring og medvirke til at håndtere og surre udstyr på lastbiler, påhængsvogne eller andre relevante køretøjer.

8) Eleven kan udføre deres arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler og på en ergonomisk hensigtsmæssig måde.

9) Eleven kan dokumentere, at en opsætning og opbygning af scene, lyd og lys samt publikumsfaciliteter ved produktioner inden for jobområdet lever op til gældende sikkerheds- og lovgivningsmæssige krav over for myndigheder, kolleger, brugere eller kunder.

10) Eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

11) Eleven kan demonstrere viden om og færdigheder i at kommunikere og samarbejde i de mange forskellige sammenhænge, hvor samarbejde og kommunikation er en nødvendighed.

12) Eleven kan dimensionere og montere relevante el-tekniske og branchespecifikke installationer i en kendt situation.

13) Eleven kan anvende det for branchen relevante rigningsudstyr i en rutinemæssig eller kendt situation sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

14) Eleven kan demonstrere grundlæggende forståelse for menneskelig perception og anvende denne i forhold til en given produktion i en rutinemæssig eller kendt situation.

15) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

16) Eleven kan vurdere udstyrets tekniske tilstand og kvalitet og på baggrund heraf alene eller i samarbejde med andre foranledige vedligehold eller reparation i en rutinemæssig eller kendt situation.

17) Eleven kan planlægge og styre projekter fra start til slut, indeholdende idéudvikling, planlægning, økonomi, organisering, mødeplanlægning og styring, implementering, præsentation og fremlæggelse.

18) Eleven kan udføre professionelt lydteknisk arbejde til en forestilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lydteknik.

19) Eleven kan udføre professionelt lysteknisk arbejde til en forestilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lysteknik og lyssætning.

20) Eleven kan anvende sceneteknikken i henhold til gældende love, regler og bestemmelser selvstændigt.

21) Eleven kan fremstille rekvisitter ud fra viden om stilarter og stilperioder og har kendskab til de forskellige arbejdsmetoder i forhold til brugen af manuskript i rekvisitørens arbejde og styring af regibudget.

22) Eleven kan vurdere visuelle og æstetiske udtryk med relevans for branchen kritisk og ud fra et grundlæggende kendskab til forskellige epokers ide- og stilhistorie.

23) Eleven kan anvende et 3D-system til at visualisere og animere et emne til anvendelse ved konstruktionsopgaver.

24) Eleven kan medvirke i fremstilling af kulisser, rekvisitter og dekorationer.

25) Eleven kan demonstrere kendskab til et kvalitetsstyringssystem og anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

26) Eleven kan udføre professionelt lydteknisk arbejde til en udstilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lydteknik.

27) Eleven kan udføre professionelt lysteknisk arbejde til en udstilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lysteknik og lyssætning.

28) Eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå tysk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

29) Eleven kan anvende et 3D-system til at visualisere og animere et emne til anvendelse ved konstruktions- og salgsopgaver.

30) Eleven kan planlægge, opsætte, afvikle og nedtage relevant lysudstyr på avanceret niveau i forbindelse med praktisk afvikling af arrangementer under hensyntagen til generel produktionsøkonomi.

31) Eleven kan planlægge, opsætte, afvikle og nedtage relevant lydudstyr på avanceret niveau i forbindelse med praktisk afvikling af arrangementer under hensyntagen til generel produktionsøkonomi.

32) Eleven kan demonstrere kendskab til musikhistorie og læse og anvende et partitur i forhold til den praktiske produktion.

33) Eleven kan demonstrere betydelig forståelse for menneskelig perception og forskellige historiske perioders udtryk og anvende denne viden i forhold til en given produktion.

34) Eleven kan dimensionere og montere relevante el-tekniske og branchespecifikke installationer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

35) Eleven kan anvende det for branchen relevante rigningsudstyr sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-15 og 35, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 16, 17 og 31-34, jf. stk. 1, gælder for specialet eventtekniker med speciale i audioteknik. Kompetencemålene nr. 16, 17, 30 og 32-34, jf. stk. 1, gælder for specialet eventtekniker med speciale i illuminationsteknik. Kompetencemålene nr. 16-25, jf. stk. 1, gælder for specialet teatertekniker. Kompetencemålene nr. 16, 17 og 24-29, jf. stk. 1, gælder for specialet udstillingstekniker.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamen. Projektet løses inden for to sammenhængende uger. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøven udgør en svendeprøve. Ved indkaldelse af elever til sidste skoleperiode sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomhed til det faglige udvalg. Prøven består af en skriftlig prøve inden for de uddannelsesspecifikke fag, en projektopgave samt en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven. Den skriftlige prøve har en varighed på fire timer. Projektopgaven har en varighed på to sammenhængende uger og løses som en teknisk produktion. Den mundtlige prøve har en varighed på 30 minutter inklusive votering. Skuemestrene skal være til stede ved den afsluttende afvikling af den tekniske produktion i projektopgaven og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige prøve og projektopgaven.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået mindst 02 som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, påføres det beviset, at den afsluttende prøve er bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, påføres resultatet af den afsluttende prøve.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 13. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven have beskæftiget sig regelmæssigt med at udføre følgende Teater-, Udstillings- og Eventtekniske opgaver:
Opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af teknisk udstyr inden for både lyd, lys og scene i forbindelse med planlægning og afvikling af teater-, udstillings- eller eventarrangementer.
Opgaverne skal være løst både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og grundlæggende produktions-økonomiske forhold.
Eleven skal i en vis udstrækning have beskæftiget sig med håndtering, transportering, vurdering og foretagelse eller foranledning af vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.
Den relevante erhvervserfaring skal svare til 2 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 5 år.
Specialet teatertekniker
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse på et teater eller lignende kulturinstitution med ovennævnte opgaver, samt deltagelse i alle relevante faser af produktionen af en forestilling.
Specialet eventtekniker med speciale i illuminationsteknik
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse med avanceret lysteknik i eventbranchen.
Specialet eventtekniker med speciale i audioteknik
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse med avanceret lydteknik i eventbranchen.
Specialet udstillingstekniker
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse med projektplanlægning og afvikling af lys-, lyd- og AV-teknik på udstillinger og messer.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
For trin 1, teater, udstillings- og eventteknisk assistent:
Opsætning, afvikling og betjening af avanceret lysanlæg
1 år
1
2
Opsætning, afvikling og betjening af avanceret lydanlæg
1 år
1
2
Produktion og afvikling af AV-tekniske produkter
1 år
1
1
Kommunikation på engelsk med anvendelse af branchens begreber i skrift, læsning og tale.
6 måneder
1,5
0
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.
Håndtere enkle scenetekniske elementer og rigningsudstyr i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser.
1 år
1,6
2
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste to år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
For trin 1, teater, udstillings- og eventteknisk assistent:
AMU
Digital lysregulering til teaterformål
46853
0,2
0
AMU
Virtuelt lysdesign
47119
0,2
0
AMU
Digital lydregulering til teaterformål
46854
0,4
0
AMU
Akustik for lydteknikere
47118
0,2
0
AMU
Eventlyd; systemer, dimensionering og simulering
47782
0,6
0
AMU
Eventlyd; systemkobling, tuning og vedligehold
47783
0,6
0
AMU
Eventlyd; produktion, hørelse og psykoakustik
47784
0,6
0
AMU
Eventlyd; afvikling og organisation
47785
0,4
0
AMU
Eventlys; virtuelt avanceret eventlysdesign
47786
0,6
0
AMU
Eventlys; dimensionering og systemopbygning
47787
0,6
0
AMU
Eventlys; etik, design og lovgivning
47788
0,2
0
AMU
Eventlys; lys, vinkler og farvelære
47789
0,6
0
AMU
Eventlys; sammenkobling og vedligehold af anlæg
47790
0,4
0
AMU
Eventlys; afvikling og organisation
47791
0,6
0
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
AMU
Riggeropgaver i bygninger til teaterformål
46852
0,4
0
AMU
Højderedning i teater, udstilling og eventbranchen
47348
0,2
0
AMU
Sikring i højden i teater, udstilling og eventbranchen
47349
0,2
0
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste to år.
Certifikat,
gyldigt
Gaffeltruck
 
1,4
0

Trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk assistent, kan maksimalt afkortes efter tabel 2 og 3 med 14 skoleuger og 11 praktik måneder.