Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om registrering af køretøjer

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Registrering af køretøjer

§ 1. Registrering af køretøjer sker i et for hele landet fælles register for køretøjer (Køretøjsregisteret), jf. dog stk. 4.

Stk. 2. I Køretøjsregisteret registreres oplysninger om hvert enkelt køretøj og om køretøjets tilhørsforhold.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler om registrering i Køretøjsregisteret.

Stk. 4. Kongehusets, forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer registreres ikke i Køretøjsregisteret. Forsvarsministeren fastsætter regler om registrering af disse køretøjer.

Køretøjer, der skal registreres

§ 2. Følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område:

1) Motorkøretøj.

2) Traktor, jf. dog § 3 og § 4.

3) Knallert, jf. dog § 26, stk. 2.

4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.

5) Campingvogn.

6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering af motorredskab.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres.

Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at et køretøj, der ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje, ikke skal registreres. Ved registreringsfritagelsen fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes, og der kan fastsættes yderligere vilkår om køretøjets indretning, udstyr og benyttelse samt om pligt til syn af køretøjet.

Traktorer, der ikke skal registreres

§ 3. En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren alene anvendes på vejene

1) til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør,

2) som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for arbejdsredskaber,

3) som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for påhængsvogne eller

4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.

Stk. 2. En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til

1) vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning eller

2) renholdelse, snerydning el.lign.

Traktorer, der skal godkendes

§ 4. En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan endvidere uden almindelig registrering i Køretøjsregisteret anvendes til følgende transporter, hvis traktoren er godkendt dertil:

1) Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabets anvendelse benyttes som træk- eller drivkraft.

2) Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom eller mellem dele af denne. Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre ejerne eller brugerne af disses virksomheder alle er medejere af traktoren. Benzindrevne traktorer må ikke anvendes ud over en afstand af 10 km fra den pågældende ejendom til transport til industriel brug af produkter, der hidrører fra virksomheden. Sådan transport kan dog altid ske til nærmeste jernbanestation.

Stk. 2. En traktor i sameje mellem ejere eller brugere af flere ejendomme kan ikke godkendes efter stk. 1, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis en af ejerne eller brugerne foruden de traktorer, der er i sameje, ejer en eller flere andre traktorer.

Stk. 3. En traktor, der er godkendt efter stk. 1 eller 2, skal registreres som godkendt i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden traktoren tages i brug.

Køretøjer, der er registreret i udlandet

§ 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land.

Registreringsattest

§ 6. For et køretøj, der registreres i Køretøjregisteret, udstedes en registreringsattest i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at en registreringsattest skal medbringes under kørslen og vises til politiet på forlangende.

Nummerplader m.v.

§ 7. Et køretøj, der registreres i Køretøjsregisteret, tildeles nummerplader, der udlånes af staten.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om brug, udformning og placering af nummerplader.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren eller brugeren af et køretøj kan vælge en bestemt kombination af tal eller bogstaver på køretøjets nummerplader (ønskenummerplader).

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren af et køretøj kan anvende historisk korrekte nummerplader.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler om midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med køretøjer, der ellers skulle registreres i Køretøjsregisteret, med brug af særlige nummerplader eller mærker (prøveskilte).

Betaling

§ 8. For nummerplader betales:

1) 1.180 kr. for et sæt nummerplader og 590 kr. for en enkelt nummerplade, jf. dog nr. 2-4. Disse priser gælder også historisk korrekte nummerplader, nummerplader til blokvogn, grænsenummerplader, ønskenummerplader, erstatningsnummerplader og faste prøveskilte.

2) 90 kr. for en nummerplade til en lille knallert.

3) 110 kr. for en tredje nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods på et registreret køretøj, når godset dækker den bageste nummerplade.

4) 150 kr. for et sæt nordiske grænsenummerplader og 75 kr. for en enkelt nummerplade.

Stk. 2. Nummerplader udleveres uden betaling efter stk. 1 til:

1) Køretøjer tilhørende politiet.

2) Køretøj tilhørende en person med handicap, som opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.

§ 9. Ud over de beløb, der er nævnt i § 8, betales:

1) 6.200 kr. for retten til ønskenummerplader.

2) 1.300 kr. for et sæt historisk korrekte nummerplader og 650 kr. for en af disse plader.

3) 250 kr. for tilladelse til at køre med danske grænsenummerplader.

§ 10. For benyttelsen af faste prøveskilte betales ud over det beløb, der skal betales efter § 8, stk. 1, årligt forud:

1) 1.150 kr. for et sæt prøveskilte til biler.

2) 190 kr. for et prøveskilt til motorcykler.

Stk. 2. For benyttelse af løse prøveskilte betales 100 kr. pr. døgn for såvel et sæt løse prøveskilte til en bil som for et løst prøveskilt til en motorcykel. For overskydende tid ud over 1 time betales som for et døgn.

Stk. 3. Reglerne om fritagelse for og tilbagebetaling af vægtafgift af motorkøretøjer finder tilsvarende anvendelse på betaling for faste prøveskilte efter stk. 1.

§ 11. For registrering af en ny ejer eller bruger af et køretøj, der sker uden afmelding af køretøjet, betales 380 kr.

Stk. 2. Der skal ikke ske betaling, hvis

1) der sker skifte af ejer eller bruger mellem ægtefæller,

2) en ægtefælle efter den anden ægtefælles død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles navn,

3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, såfremt den fælles bopæl har bestået de sidste 5 år,

4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, såfremt vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet,

5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, såfremt den fælles bopæl har bestået de sidste 5 år før samlivsophævelsen,

6) køretøjet er en lille knallert eller

7) et køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service.

§ 12. For registrering af overførsel af ønskenummerplader fra et køretøj til et andet betales 300 kr.

§ 13. For udstedelse af genpart af en registreringsattest eller en supplerende attest betales 50 kr.

Stk. 2. For ombytning af en registreringsattest, der er udstedt før den 5. december 2005, med en ny registreringsattest i to dele betales 50 kr.

§ 14. Betaling efter §§ 8-13 sker kontant.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om nedslag i prisen efter § 11 eller § 12, når registreringen sker over internettet og ikke foretages af en autoriseret operatør, jf. § 15.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling efter §§ 8-13.

Autorisation af operatører

§ 15. Told- og skatteforvaltningen kan autorisere en virksomhed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader.

Stk. 2. En virksomhed kan kun autoriseres, hvis den opfylder følgende betingelser:

1) Virksomheden skal have fast forretningssted her i landet.

2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med køretøjer af den type, der skal registreres, før de tages i brug, jf. § 2.

3) Virksomheden må ikke have gæld til staten.

4) Virksomheden må ikke være i betalingsstandsning eller under konkurs eller likvidation.

Stk. 3. En virksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer, kan autoriseres efter stk. 1, hvis virksomheden opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.

Stk. 4. En autorisation ophører, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i stk. 2, jf. dog stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, efter anmodning tillade, at en virksomhed, der er ophørt med at opfylde betingelserne i stk. 2, nr. 2 eller 3, ikke mister sin autorisation.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter vilkår for autorisation. Skatteministeren kan herunder fastsætte regler om, at manglende overholdelse af fastsatte vilkår for en autorisation medfører, at autorisationen tilbagekaldes.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler om udbetaling af godtgørelse til autoriserede virksomheder for registrering af køretøjer, der ikke handles som led i den autoriseredes virksomhed.

Stk. 7. Der kan ikke ske retsforfølgning i en autoriseret virksomheds beholdning af nummerplader eller krav på godtgørelse efter stk. 6.

Stk. 8. Betaling som nævnt i § 11 og § 12 for registrering foretaget af en autoriseret virksomhed skal af den pågældende autoriserede virksomhed afregnes over for told- og skatteforvaltningen efter regler, der fastsættes af skatteministeren efter stk. 5 eller § 14, stk. 3. Betaler den autoriserede virksomhed ikke beløbet rettidigt, inddriver restanceinddrivelsesmyndigheden beløbet. Der er udpantningsret for beløbet. Inddrivelsen kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse og henstand i opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende anvendelse.

§ 16. Told- og skatteforvaltningen fører kontrol med overholdelse af betingelser og vilkår for autorisationer efter § 15.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fra en autoriseret virksomhed indkalde de oplysninger om foretagne registreringer, regnskabsføringen i forbindelse hermed, nummerplader, arbejdstilrettelæggelse, sikkerhedsprocedurer og personaleuddannelse og lign., der er nødvendige til brug for kontrollen efter stk. 1.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den autoriserede virksomhed, og til at efterse virksomhedens beholdning af nummerplader, regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen med, at betingelser og vilkår for autorisationen overholdes, uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller elektronisk. Told- og skatteforvaltningen har efter tilsvarende regler adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes af virksomheden. Kontrollen kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privat bolig eller fritidsbolig. Operatøren og dennes ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersynet.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal give told- og skatteforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige til brug for kontrollen med, at autoriserede virksomheder overholder § 15, stk. 2, nr. 3 og 4.

Adgang til registrerede oplysninger

§ 17. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret.

Straf

§ 18. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

Stk. 2. I forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at bødeforelæg ved nærmere angivne overtrædelser af §§ 2-4 eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan gives af en polititjenestemand i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen, hvis lovovertrædelsen kan afgøres efter faste bødesatser med en bøde på ikke over 1.000 kr. Reglerne i retsplejelovens § 924, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Lovovertrædelsen kan dog i bødeforelægget betegnes kortfattet.

Stk. 2. Skønnes en overtrædelse af §§ 2-4 eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen afslutte sagen uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde. Tilkendegivelsen skal udformes i overensstemmelse med kravene i retsplejeloven til indholdet af et anklageskrift i politisager.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Bøde i sager, der afgøres administrativt efter stk. 1 eller 2, opkræves af told- og skatteforvaltningen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er udpantningsret for bøderne. Inddrivelsen kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse og henstand i opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende anvendelse.

Klage

§ 20. Efter reglerne i § 13, stk. 3-5, og §§ 40-46 i skatteforvaltningsloven afgør Landsskatteretten klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Reglerne om domstolsprøvelse m.v. i §§ 48-50 i skatteforvaltningsloven finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser efter stk. 1.

Færdselsloven

§ 21. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005, foretages følgende ændringer:

1. §§ 72-76, § 88 a, stk. 1, 3. pkt., og §§ 124 j-124 p ophæves.

2. I § 118, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 72, §§ 74-75«.

3. I § 124 q udgår », skatteministeren«.

Brændstofafgiftsloven

§ 22. I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 10 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 40 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »færdselslovens § 72, stk. 1« til: »§ 2 i lov om registrering af køretøjer«.

2. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »af motorkøretøjsregisteret« til: »til Køretøjsregisteret«, og i 3. pkt. ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

3. I § 4, stk. 5, 1. pkt., udgår »fra Centralregisteret for Motorkøretøjer«.

4. I § 5, stk. 2, ændres »for registreringsmyndigheden« til: »til Køretøjsregisteret«.

5. I § 5, stk. 4 og 5, ændres »til registreringsmyndigheden« til: »til Køretøjsregisteret«.

6. I § 5, stk. 6, ændres »i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret« til: »ikke er registreret efter lov om registrering af køretøjer«.

7. I § 8 ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer« til: »Told- og skatteforvaltningen«, og »registerets« til: »told- og skatteforvaltningens«.

9. I § 9, stk. 2, ændres »politiet« til: »Køretøjsregisteret«.

10. I § 9, stk. 3, og § 12 udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

11. I § 15, stk. 2, nr. 1, ændres »politiet« til: »Køretøjsregisteret«.

12. I § 16, stk. 4, ændres »registreringsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

Registreringsafgiftsloven

§ 23. I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 154 af 12. marts 2003, § 19 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, § 31 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 57 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 1 i lov nr. 1409 af 21. december 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 1416 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., § 3 b, stk. 2, 1. pkt., og to steder i § 15, ændres »færdselsloven« til: »lov om registrering af køretøjer«.

2. I § 3 b, stk. 5, 1. pkt., ændres »indleveres til det lokale motorkontor« til: »afleveres«.

3. I § 3 b, stk. 6, 1. pkt., ændres »indleveres rettidigt til det lokale motorkontor« til: »afleveres rettidigt«.

4. I § 3 b, stk. 6, 4. pkt., udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

5. Overalt i loven ændres »motorregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

6. I § 19, stk. 3, ændres »i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret« til: »ikke er registreret i overensstemmelse med lov om registrering af køretøjer«.

Vejbenyttelsesafgiftsloven

§ 24. I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, udgår »efter aftale med justitsministeren«.

2. § 5, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

3. I § 12, stk. 1, ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

Vægtafgiftsloven

§ 25. I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 38 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 82 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 47 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, ændres »færdselslovens § 72, stk. 1,« til: »§ 2 i lov om registrering af køretøjer«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »færdselslovens § 75, stk. 1,« til: »§ 4 i lov om registrering af køretøjer«.

3. I § 4 a, stk. 3, og to steder i § 6, stk. 3, ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

4. Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

5. I § 5 ændres »færdselslovens § 75, stk. 1« til: »§ 4 i lov om registrering af køretøjer«.

6. § 6, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

7. I § 6, stk. 5, 1. pkt., der bliver § 6, stk. 4, 1. pkt., udgår »fra centralregisteret for motorkøretøjer«.

8. I § 8, stk. 1, udgår »efter forhandling med Justitsministeriet«.

9. I § 9, stk. 1, 4. pkt., udgår »efter aftale med justitsministeren«.

10. I § 10, stk. 2, ændres »for registreringsmyndigheden« til: »til Køretøjsregisteret«.

11. I § 10, stk. 4 og 5, ændres »registreringsmyndigheden« til: »Køretøjsregisteret«.

12. I § 10, stk. 6, ændres »færdselslovens bestemmelser« til: »lov om registrering af køretøjer«.

13. § 20 ophæves.

14. I § 23, stk. 2, nr. 2, ændres »politiet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

Ikrafttræden og overgang

§ 26. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. En lille knallert skal kun registreres og forsynes med nummerplade, inden den tages i brug, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere.

Stk. 3. Der skal ikke betales for registrering af en ny ejer som følge af, at et køretøj overdrages som led i kommunalreformen, hvis anmeldelsen af den nye ejer er ledsaget af en erklæring herom. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

Givet på Christiansborg Slot, den 19. april 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen