Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om gevinstgivende spilleautomater

 

Herved bekendtgøres lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, med de ændringer de følger af § 3 i lov nr. 204 af 26. marts 2003, § 32 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 62 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 58 i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde m.v.

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på gevinstgivende spilleautomater, der ikke er omfattet af lov om spillekasinoer.

Definitioner

§ 2. Ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren mod en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter.

Stk. 2. Ved spil om penge forstås spil, hvor gevinsten udbetales i penge eller i spillemønter, der kan kræves omvekslet til penge.

Stk. 3. Ved spil om spillemønter forstås spil, hvor gevinsten udbetales i spillemønter, der kan indløses med en vare eller en tjenesteydelse.

Stk. 4. Ved en spillehal forstås et bemandet lokale, hvor der kun kan opstilles gevinstgivende spilleautomater.

Kapitel 2

Spillemyndigheden - Regulering

Spillemyndigheden

§ 3. Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, er spillemyndighed.

Stk. 2. Spillemyndigheden skal påse, at spil på spilleautomater udbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til loven og vilkårene for tilladelsen.

Stk. 3. Spillemyndigheden opkræver et gebyr på 750 kr. pr. automat for et kalenderår. Skal en automat synes som følge af foretagne ændringer af automaten, anses automaten for nyopstillet.

§ 4. Spillemyndigheden udarbejder en oversigt over tilladelsesindehavernes navne og adresser, opstillingssteder, antal automater pr. opstillingssted m.v. Oversigten gøres tilgængelig for offentligheden.

Opstillingssteder

§ 5. Spilleautomater må kun opstilles i restauranter med alkoholbevilling, i private spillehaller og i spillehaller med offentlig adgang. På disse steder må automatspil kun finde sted med pengegevinster.

Stk. 2. I spillehaller i omrejsende tivolier, til byfester og dyrskuer, på markeder og lign. kan dog i en tilladelsesperiode enten opstilles spilleautomater med pengegevinster eller spilleautomater med spillemønter.

Meddelelse af tilladelser

§ 6. Opstilling og drift af spilleautomater må kun ske med en tilladelse fra spillemyndigheden.

Stk. 2. Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restaurant med alkoholbevilling med indtil 3 spilleautomater eller til opstilling og drift af spilleautomater i en spillehal.

§ 7. Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater kan gives for indtil 5 år ad gangen.

Stk. 2. En tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restaurant med alkoholbevilling kan dog højst gives for det tidsrum, alkoholbevillingen gælder.

Stk. 3. Tilladelser til spillehaller i faste eller omrejsende tivolier, der ikke er åbne hele året, kan kun give adgang til at anvende spilleautomaterne i den periode, spillehallen er åben.

§ 8. Tilladelse til opstilling af spilleautomater kan kun meddeles, hvis det må antages, at ansøgeren vil drive virksomheden med spilleautomater på fuldt forsvarlig måde.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, om tilladelse til opstilling af spilleautomater i en spillehal skal gives, kan der endvidere lægges vægt på spillehallens størrelse, dens placering m.v.

§ 9. Ved spillemyndighedens afgørelse af, om en ansøgning om tilladelse til spilleautomater skal imødekommes, er kommunalbestyrelsens indstilling til, at der meddeles sådanne tilladelser, vejledende for spillemyndigheden. Tilladelse til opstilling af spilleautomater kan ikke meddeles, hvis politiet af ordensmæssige grunde finder, at tilladelsen ikke bør gives.

§ 10. Tilladelse til opstilling af spilleautomater kan meddeles personer, der opfylder betingelsen i § 22 og

1) har bopæl her i landet,

2) er fyldt 21 år,

3) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

4) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,

5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige og

6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at drive virksomhed med spilleautomater, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 2. Bopælskravet i stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse, i det omfang andet følger af Det Europæiske Fællesskabs regler eller andre internationale forpligtelser.

§ 11. Tilladelse til opstilling af spilleautomater kan meddeles selskaber, når de er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og opfylder betingelserne i § 10, stk. 1, nr. 4 og 5, og § 22. Der kan endvidere under samme betingelser meddeles tilladelse til andre foreninger, fonde og lignende.

Stk. 2. Det er en betingelse for meddelelse af tilladelse, at direktøren og bestyrelsesmedlemmerne i de i stk. 1 nævnte selskaber m.v. opfylder betingelserne i § 10.

Stk. 3. Indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet inden 14 dage anmelde dette til spillemyndigheden. Spillemyndigheden afgør herefter, om tilladelsen kan opretholdes. Kan tilladelsen ikke opretholdes, finder bestemmelserne i §§ 12-14 anvendelse.

Stk. 4. Kravet i stk. 1 gælder ikke, i det omfang andet følger af Det Europæiske Fællesskabs regler eller andre internationale forpligtelser.

Bortfald, tilbagekaldelse m.v. af tilladelser

§ 12. En tilladelse bortfalder, når indehaveren af tilladelsen afgår ved døden eller ophører med at opfylde betingelserne i § 10, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, eller stk. 2, for den udstedte tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i en restaurant bortfalder, når restaurantens alkoholbevilling inddrages eller bortfalder.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan tilladelsesindehaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en tilladelsesindehaver, der har anmeldt betalingsstandsning, tilladelsesindehaverens konkursbo eller en værge for en tilladelsesindehaver, der er under værgemål efter værgemålslovens §§ 5, 6 eller 7, fortsætte med at udbyde spillet med henblik på afvikling, hvis der sker anmeldelse herom til spillemyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, anmeldelse af betalingsstandsningen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder kun i 6 måneder efter den begivenhed, der medførte tilladelsens bortfald.

§ 13. En tilladelse kan tilbagekaldes, hvis

1) indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller i gentagen overtrædelse af denne lov, af bestemmelser fastsat i henhold til loven eller af vilkår for tilladelsen,

2) indehaveren af tilladelsen ikke længere kan sandsynliggøre, at vedkommende vil kunne drive virksomhed med at udbyde spil på spilleautomater på fuldt forsvarlig måde,

3) virksomheden med at udbyde spil på spilleautomater er til væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden eller

4) indehaveren af tilladelsen har forfalden gæld fra virksomheden med spilleautomater, der væsentligt overstiger den sikkerhed, der er stillet efter § 22, eller har betydelig forfalden gæld til det offentlige.

Stk. 2. Afgørelse i sager omfattet af stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. I øvrigt tilkommer kompetencen spillemyndigheden. Spillemyndighedens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Tilbagekaldelse af tilladelse efter stk. 1 sker på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

§ 14. Spillemyndighedens afgørelse efter § 13, stk. 2, 2. pkt., kan af tilladelsesindehaveren forlanges indbragt for domstolene, og spillemyndighedens afgørelse efter § 18, stk. 2, kan forlanges indbragt af bestyreren. Anmodningen herom skal fremsættes over for spillemyndigheden inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af spillemyndigheden for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at udbyde spil på spilleautomater under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at spil på spilleautomater ikke må udbydes under ankesagens behandling.

Kontrol m.v. af spilleautomater

§ 15. Indehaveren af en tilladelse skal ved opslag redegøre for spillereglerne og den anvendte udbetalingsprocent.

§ 16. Varegevinster omfatter ikke gavekort og stærke drikke og må ikke ombyttes til penge. Retten til frispil eller forlænget spilletid anses ikke for gevinst.

§ 17. En spilleautomat skal inden opstilling være godkendt af et af spillemyndigheden akkrediteret institut. Hvis der i godkendelsesperioden foretages konstruktive ændringer på automaten, skal den inden ibrugtagning godkendes på ny.

Stk. 2. Når den i stk. 1 nævnte godkendelse har fundet sted, forsyner det akkrediterede institut automaterne med en mærkat med oplysning herom. Mærkaten må ikke kunne fjernes uden at ødelægges.

Stk. 3. Udgifterne ved kontrol m.v. afholdes af tilladelsesindehaveren.

Spillehallers personale, adgangskrav m.v.

§ 18. Den daglige drift af en spillehal skal forestås af tilladelsesindehaveren selv eller af en bestyrer. Er tilladelsesindehaver et selskab m.v., jf. § 11, skal spillehallen ledes af en bestyrer. Bestyrere af spillehaller skal opfylde betingelserne i § 10, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2. Bestyrere må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil lede spillehallen på fuldt forsvarlig måde.

Stk. 2. Bestyrere skal godkendes af spillemyndigheden. Godkendelsen bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder en eller flere af de i stk. 1 nævnte betingelser. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere kan antages at ville lede spillehallen på fuldt forsvarlig måde.

Stk. 3. Ansatte i en spillehal skal være fyldt 18 år.

§ 19. Personer under 18 år må ikke få adgang til spillehaller og må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater i restauranter.

§ 20. I restauranter med alkoholbevilling, der har tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, må ikke udbydes andre spil med kontantgevinster. I spillehaller må kun udbydes spil på gevinstgivende spilleautomater.

Stk. 2. I en spillehal må der ikke finde anden erhvervsvirksomhed sted end spil på gevinstgivende spilleautomater. Opstilling af morskabsautomater kan ikke finde sted. Salg af konfekturevarer og drikkevarer, bortset fra stærke drikke, kan dog finde sted, i det omfang sådan virksomhed ikke omfattes af hotel- og restaurationsloven.

§ 21. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om spillene og afviklingen af disse, regler for godkendelse af spilleautomater, godkendelsesperioden samt vilkår for tilladelserne.

Kapitel 3

Afgifter - Told- og skatteforvaltningen3)

Afgifternes størrelse m.v.

§ 22. 3)  Afgiftspligtige personer eller selskaber, der driver virksomhed med spilleautomater, som kræver tilladelse efter denne lov, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Inden registrering af en spillevirksomhed hos told- og skatteforvaltningen skal tilladelsesindehaveren stille en sikkerhed for skyldige afgifter på 7.500 kr. for spilleautomater i en restaurant og 95.000 kr. for spilleautomater i en spillehal.

Stk. 3. Opkrævningslovens § 11 om sikkerhedsstillelse finder ikke anvendelse.

§ 23. Af spilleautomater med pengegevinster betales en afgift på 40 pct. af det beløb, hvormed spilleindsatserne i en spillehal eller en restaurant overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten).

Stk. 2. Af spilleautomater opstillet i en restaurant betales ud over den i stk. 1 nævnte afgift en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten for afgiftsperioden, jf. § 28, der overstiger 30.000 kr.

Stk. 3. Af spilleautomater opstillet i en spillehal betales ud over den i stk. 1 nævnte afgift en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten for afgiftsperioden, jf. § 28, der overstiger 250.000 kr., med et tillæg på 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og et tillæg på 1.500 kr. pr. automat derudover.

§ 24. Af spilleautomater med andre gevinster end penge opstillet i spillehaller i omrejsende tivolier, på markedspladser, dyrskuer og lignende steder betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

Stk. 2. Af de i stk. 1 nævnte automater betales endvidere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten for afgiftsperioden, jf. § 28, der overstiger 250.000 kr., med et tillæg på 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og et tillæg på 1.500 kr. pr. automat derudover.

§ 25. 1)   Indehaveren af en tilladelse til en stationær spillehal kan til de i § 38 nævnte lokale, velgørende formål udlodde midler, der giver nedslag med 95 pct. i den del af afgiften efter § 23, der overstiger 30 pct. af bruttospilleindtægten. Midler fra spillehaller, hvortil et datterselskab under Dansk Tipstjeneste A/S har tilladelse, skal overføres til Dansk Tipstjeneste A/S med henblik på udlodning til formål nævnt i § 6 A i lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Stk. 2. Anvendes de i stk. 1 nævnte midler ikke til velgørende formål i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, jf. § 38, kan den afgift, der er givet nedslag for, kræves tilbagebetalt af den spillehal, der har udloddet midlerne.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om betingelserne for udlodning af afgiften.

§ 26. Af bruttospilleindtægten af spilleautomater opkræves en afgift på 1 pct., hvoraf to tredjedele anvendes til behandling af ludomani og en tredjedel anvendes til forskning i ludomani.

§ 27. Gevinster vundet på gevinstgivende spilleautomater som omhandlet i denne lov er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

Afregning af afgiften

§ 28. 3) Tilladelsesindehaveren skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, der er kalendermåneden, angive størrelsen af den afgiftspligtige bruttospilleindtægt til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen skal være underskrevet af tilladelsesindehaveren.

Stk. 2. Afgives den i stk. 1 omhandlede angivelse ikke inden udløbet af den i opkrævningslovens § 2, stk. 2, nævnte frist, skal told- og skatteforvaltningen give spillemyndigheden meddelelse herom. Spillemyndigheden træffer herefter afgørelse om, hvorvidt tilladelsen skal tilbagekaldes.

§ 29. En tilladelsesindehaver, der udlodder midler efter § 25 til lokale, velgørende formål, kan fratrække det fradragsberettigede beløb i den afgift, der skal betales efter opkrævningslovens § 2, stk. 4.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte fradrag opgøres for hver afgiftsperiode. Fradrag finder sted på tidspunktet for udlodningen. Et datterselskab under Dansk Tipstjeneste A/S anses for at have udloddet beløbet, når dette er sendt til Dansk Tipstjeneste A/S.

§ 30. 3) Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en tilladelsesindehaver, der ikke har betalt afgift rettidigt, at afgive angivelsen, jf. § 28, stk. 1, for kortere perioder end en måned.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge en tilladelsesindehaver, der ikke har betalt afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i opkrævningslovens § 2, stk. 4, angivne.

Kapitel 4

Regnskab og kontrol m.v. - Fællesbestemmelser

Regnskab og kontrol

§ 31. Tilladelsesindehaveren skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige bruttospilleindtægt og ved opgørelsen af og kontrollen med afgiftens berigtigelse.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler for regnskabsførelse, opgørelse, angivelse og indbetaling af afgiften.

§ 32. 3) Spillemyndigheden og told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af tilladelsesindehavere, og til at efterse tilladelsesindehaveres spilleautomater, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Velgørende formål, jf. § 38, der modtager midler fra spillehaller med den virkning, at spillehallen får nedslag i afgiften, jf. § 25, stk. 1, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om de modtagne midler og dokumentation for deres anvendelse.

Stk. 3. Leverandører og udlejere af spilleautomater og dele hertil skal på begæring meddele spillemyndigheden og told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer til tilladelsesindehavere efter denne lov.

Stk. 4. Tilladelsesindehavere og de af denne beskæftigede personer skal yde spillemyndigheden og told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 5. 3) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 33. 3) Politiet yder spillemyndigheden og told- og skatteforvaltningen bistand til kontrol efter § 32, stk. 1. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 34. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om indsatser, gevinststørrelse, tilbagebetalingsprocent m.v.

Klager m.v.

§ 35. 3) Skatteministeren kan bemyndige spillemyndigheden og told- og skatteforvaltningen til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 36. 3) (Ophævet)

§ 37. 3) Klager over afgørelse truffet af spillemyndigheden kan påklages til et spillenævn bestående af en repræsentant med kendskab til branchen, en repræsentant for told- og skatteforvaltningen og en repræsentant for Skatteministeriets departement. Departementets repræsentant er formand for nævnet.

Stk. 2. Nævnets medlemmer udnævnes af skatteministeren for perioder af 6 år. Genudnævnelse kan finde sted.

Nedslagsberettigede lokale, velgørende formål

§ 38. De lokale, velgørende formål, hvortil der kan udloddes midler fra automatspil med den virkning, at afgiften for en spillehal nedsættes, jf. § 25, er velgørende formål svarende til formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, når midlerne finder anvendelse i den kommune, hvor spillehallen er beliggende.

Stk. 2. Som lokale, velgørende formål, hvortil der kan ske udlodning med den virkning, at afgiften for en spillehal nedsættes efter § 25, anses endvidere kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker.

Andre bestemmelser

§ 39. Gebyrer efter § 3, stk. 3, kan inddrives ved udpantning.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 40. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) overtræder § 6, stk. 1, § 11, stk. 3, § 12, stk. 3, § 15, § 16, § 17, stk. 1, § 18, stk. 2 og 3, § 19, § 20, § 31, stk. 1, og § 32, stk. 2, 3 og 4,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger i forbindelse med udstedelse af tilladelse,

3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved afgiftskontrollen,

4) undlader at efterkomme et meddelt påbud efter § 30, stk. 1 og 2,

5) fortsætter med at udbyde spil på spilleautomater, selv om tilladelsen hertil er bortfaldet efter § 12 eller tilbagekaldt af spillemyndigheden efter § 13.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 2)   Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 41. 3) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. 4)  Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 832 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 6

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 42. Loven træder i kraft den 1. januar 2001. § 43 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 43. I restauranter uden alkoholbevilling kan ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.

§ 44. Gevinstgivende spilleautomater med gyldige synserklæringer opstillet i restaurationer uden alkoholbevilling, som senest på dagen for offentliggørelsen af denne lov er anmeldt til politiet efter hotel- og restaurationslovens § 26, stk. 1, eller er omfattet af en tilladelse fra politiet efter lovens § 26, stk. 2, kan i henhold til de gældende regler være opstillet indtil udløbet af december måned 2001.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan efter en konkret vurdering dispensere fra fristen den 31. december 2001, jf. stk. 1.

Stk. 3. For de i stk. 1 og 2 omhandlede gevinstgivende spilleautomater kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Afgiften må dog ikke overstige et beløb på 20.000 kr. for den første spilleautomat, 24.000 kr. for den anden og 28.000 kr. for hver af de følgende automater.

§ 45. Gevinstgivende spilleautomater med gyldige synserklæringer opstillet i henhold til § 5, stk. 2, i cirkulære nr. 16 af 4. februar 1988 om offentlige forlystelser eller i restauranter med alkoholbevilling efter § 26, stk. 1 eller 2, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. marts 1998, samt automater opstillet privat skal inden udløbet af december 2001 være omfattet af en tilladelse efter § 6.

Stk. 2. For de i stk. 1 omhandlede gevinstgivende spilleautomater opstillet i restaurationer med alkoholbevilling, som ikke er omfattet af en tilladelse efter nærværende lov, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Afgiften må dog ikke overstige et beløb på 20.000 kr. for den første spilleautomat, 24.000 kr. for den anden og 28.000 kr. for hver af de følgende automater.

§ 46. I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. marts 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 26 affattes således:

»§ 26. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årlige afgift for de følgende spilleautomater må højst udgøre 4.000 kr. for hver spilleautomat.

Stk. 2. I restaurationer må optræden for offentligheden kun ske med politiets tilladelse.

Stk. 3. I restaurationer kan politiet forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende.«

2. I § 34, stk. 1, ændres »§ 26, stk. 2, 7 og 8« til: »§ 26, stk. 2 og 3«.

3. I § 37, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 26, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 7« til: »§ 26, stk. 2«, og i nr. 3 ændres »§ 26, stk. 8« til: »§ 26, stk. 3«.

§ 47. I bilag 1, liste A, i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. indsættes: »Lov om gevinstgivende spilleautomater.«

§ 48. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2000, som senest ændret ved det af Folketinget den 18. maj 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven og fusionsskatteloven. (Ændring af genbeskatningsreglerne ved skattefri spaltning), foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 B indsættes:

» 8 C. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udlodninger efter lov om gevinstgivende spilleautomaters § 25, stk. 1, 1. pkt. Det samme gælder for overførsler efter lov om gevinstgivende spilleautomaters § 25, stk. 1, 2. pkt.«

§ 49. I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »§ 8 B,«: »§ 8 C,«.

§ 50. Skatteministeren afgiver inden udgangen af folketingsåret 2003-04 en redegørelse med henblik på en eventuel revision af loven.

§ 51. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 26. juni 2006

P.M.V.
Peter Loft

/Lars H. Nielsen

Officielle noter

1) Lov nr. 204 af 26. marts 2003, § 3, (ændring af § 25, stk. 1, 2. pkt.), trådte i kraft den 1. januar 2004.

2) Lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 32, (ændring af § 40, stk. 3), trådte i kraft den 20. maj 2005.

3) Lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 62, (ændring af overskriften i kapitel 3, §§ 22, 28, 30, 32, 33, 35, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 41, stk. 1, og ophævelse af § 36), trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

4) Lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 58 (ændring af § 41, stk. 2) træder i kraft den 1. januar 2007. Den gældende formulering af § 41, stk. 2, er således: »Stk. 2. med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 931 tilsvarende anvendelse.«

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”