Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Vejledning om optagelsessamtaler på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Det er et krav på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, at kvote 2-ansøgere optages på baggrund af en optagelsessamtale, jf. bilag 1 i gældende bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Denne vejledning om optagelsessamtalen på læreruddannelsen er baseret på Multible Mini Interview-modellen, som er et internationalt testformat, der bedømmer de realkompetencer, der er relevante i forhold til de enkelte uddannelser. Formålet med denne særlige optagelsesprocedure er at skabe det bedst mulige match mellem den studerende og uddannelsen ved at optage ansøgere, der har større mulighed for at gennemføre studiet og bidrage positivt til studiet og læringsmiljøet.

Optagelsessamtalen består af to eller flere stationer, hvor ansøgeren bliver testet i forhold til følgende indholdsdomæner:

1. Motivation

2. Kognitiv formåen

3. Samarbejdsevne og personlig integritet

4. Kommunikationsevne

5. Etisk formåen

6. Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Ansøgeren skal i løbet af optagelsessamtalen igennem alle seks indholdsdomæner. Hver station skal tage udgangspunkt i et konkret materiale, en case, en tekst eller andet. Der vil være forberedelsestid ved de stationer, der tager udgangspunkt i en case eller en tekst. Hver station kan omfatte ét eller flere indholdsdomæner.

Vurdering

Under optagelsessamtalen skal der for hvert indholdsdomæne foretages individuelle vurderinger af ansøgerens præstation. Ansøgerens præstation vurderes på en skala fra 1 – 7 for hvert indholdsdomæne:

1 gives for den utilfredsstillende præstation

2 gives for den ujævne præstation

3 gives for den jævne præstation

4 gives for den middelgode præstation

5 gives for den gode præstation

6 gives for den fortrinlige præstation

7 gives for den fremragende præstation

Efter optagelsessamtalen er gennemført, vil ansøgeren blive bedømt på en samlet score, som udtrykker en kvantitativ værdi for ansøgerens egnethed til at beherske og gennemføre studiet. Det udløser mellem 6 og 42 point.

I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalen gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra stationerne. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse gives der 3 point, som erstatter pointværdien fra den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit.

På baggrund af den samlede score udarbejder hver professionshøjskole en prioriteret liste over egnede ansøgere, som ønskes optaget på læreruddannelsen (clearingliste). Listen indberettes til Den Koordinerede Tilmelding med henblik på kvote 2-optag.

Hvis ansøgeren har personlige erfaringer eksempelvis fra erhverv, uddannelse, projekter, frivilligt arbejde o. lign., er det ikke selve deltagelsen eller deltagelsens omfang, som tæller ved bedømmelsen. Ansøgeren bedømmes på evnen til at kunne omsætte den opnåede viden, forståelse og selvindsigt i forhold til det lærerfaglige/pædagogiske område i forhold til de konkrete indholdsdomæner.

De seks indholdsdomæner:

1. Motivation

Motivation er afgørende for lærerarbejdet og for læreruddannelsen, fordi motivation er en forudsætning for den studerendes engagement og vedholdenhed og dermed et centralt parameter for gennemførelse af studiet.

Domænet fokuserer på ansøgers motivation for at søge ind på lærerstudiet. Ansøger skal kunne gøre sig overvejelser over, hvad vedkommende ønsker at opnå med lærerstudiet, egen lærerprofil og skolen som arbejdsplads i relation til lærerfaglige problemstillinger.

Andre typer af karrierevalg end folkeskolelærer, der kan opnås via en professionsuddannelse til lærer, er fuldt ud gyldige som motivation for at søge læreruddannelsen.

2. Kognitiv formåen

At kunne forholde sig analytisk og reflekteret til en given situation, en problemstilling eller en tekst er centralt for lærerarbejdet og for læreruddannelsen.

Domænet fokuserer på ansøgers evne til at forholde sig ræsonnerende, kritisk reflekteret og problemløsende til en given sagsfremstilling.

Der fokuseres tillige på ansøgers evne til at overskue og prioritere information.

Der er ikke fokus på specifikke vidensområder.

3. Samarbejdsevne og personlig integritet

At kunne samarbejde og fremstå med personlig integritet er en forudsætning for at kunne indgå i professionelle relationer, og det er ligeledes en væsentlig del af studiekulturen i læreruddannelsen. Samarbejdsevner vurderes som vigtige for ansøgers trivsel og udvikling og for det videre arbejde som lærer.

Domænet fokuserer på ansøgers evne til perspektivtagning og samarbejde. Endvidere fokuseres på om ansøger forstår betydningen af samarbejde mellem mennesker med forskellige roller.

Der fokuseres desuden på, om ansøger demonstrerer indsigt i egne styrker og svage sider og formår at reflektere herover.

4. Kommunikationsevne

At kunne kommunikere og udtrykke sig præcist og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster er en central del af lærerprofessionen og dermed også af det at være lærerstuderende.

Domænet fokuserer på ansøgers evne til at kommunikere og argumentere ud fra en given problemstilling.

Der fokuseres desuden på, at ansøger kan kommunikere med respekt og empati.

Der lægges vægt på ansøgers evne til at udtrykke sig i et præcist, nuanceret og formidlingsbevidst sprog.

5. Etisk formåen

Arbejdet med etiske problemstillinger er en uundgåelig del af lærerens arbejde, og det fordrer problemsensitivitet og refleksiv formåen. I læreruddannelsen vil arbejdet i fagene kræve, at den studerende kan forholde sig ansvarsbevidst til etiske dilemmaer og udfordringer.

Domænet fokuserer på ansøgers evne til at identificere og forholde sig til etiske problemstillinger, konkret og principielt.

Der lægges vægt på, at ansøger kan reflektere nuanceret over dilemmaer forbundet med skolen og lærerens virke.

Det er ikke ansøgers egne etiske grundopfattelser, der er i fokus.

6. Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

At læse og skrive faglige tekster med forståelse og nuanceret refleksion er en central del af lærerstudiet og lærerprofessionen.

Domænet fokuserer på ansøgers evne til at læse, forstå og håndtere faglige tekster. Der fokuseres på ansøgers evne til sagligt at kunne forholde sig til tekster og på ansøgers evne til at skabe overblik over og udvise forståelse for faglige teksters indhold, synspunkter og nuancer.

Der fokuseres endvidere på ansøgers evne til at udtrykke sig i forhold til faglige genrer i et korrekt og sikkert sprog; mundtlig og/eller skriftligt.

Klage

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalen. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalen.

Overgangsbestemmelse

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9642 af 26. august 2014 om optagelsessamtaler på læreruddannelsen.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 28. august 2015

Nils Agerhus

/ Rikke lise Simested