Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere

Herved bekendtgøres lov nr. 1081 af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere med de ændringer, der følger af § 11 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, § 30 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 36 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 31 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 57 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

§ 1. Miljø- og fødevareministeren1) kan inden for en ramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove, yde ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

Stk. 2. Ophørsstøtten kan ydes til de i stk. 1 nævnte personer, der ophører med fiskeri i perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1998.

§ 2. Ophørsstøtte kan ydes til ansøgere, der på ophørstidspunktet

1) er fyldt 55 år, men ikke 67 år,

2) har drevet erhvervsfiskeri i de forudgående 10 år,

3) har været beskæftiget i de forudgående 2 år på et fiskerfartøj, der modtager ophørsstøtte, og

4) ophører med al erhvervsmæssig fiskerivirksomhed.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 3. Ophørsstøtten udgør årligt 89.800 kr. pr. støttemodtager.

Stk. 2. Beløbet efter stk. 1 følger reguleringen af ophørsstøtten til jordbrugere, jf. § 10, stk. 3, i lov om ophørsstøtte til jordbrugere.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan regulere ophørsstøtten efter stk. 1.

§ 4. Ophørsstøtte udbetales i 10 år, dog kun indtil støttemodtageren fylder 67 år.

Stk. 2. Ophørsstøtten udbetales dog i mere end 10 år, hvis ansøger ikke er fyldt 57 år på ophørstidspunktet. Det samlede støttebeløb kan højst udgøre et beløb svarende til den samlede støtteudbetaling efter stk. 1.

§ 5. I det omfang ophørsstøtte, arbejdsindkomst og dagpenge ved sygdom sammenlagt overstiger højeste dagpengesats, jf. lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres ophørsstøtten.

Stk. 2. I det omfang støttemodtageren modtager anden indkomst fra det offentlige, der ikke er arbejdsindkomst, dagpenge ved sygdom, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, eller kontanthjælp, jf. lov om social bistand, reduceres ophørsstøtten.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om reduktion af ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.

§ 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om indgivelse af ansøgning om ophørsstøtte og om ophørsstøttens udbetaling, herunder at udbetalingen skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 7. Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning tillade, at støttemodtagerens efterlevende ægtefælle overtager ophørsstøtten.

§ 8. Aftaler om overdragelse af krav på ophørsstøtte er ugyldige.

Stk. 2. Ophørsstøtten og krav herpå kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt.

Stk. 3. Den udbetalende myndighed kan ikke notere transport i ophørsstøtten.

§ 9. Henlægger miljø- og fødevareministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 10. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven kan miljø- og fødevareministeren indhente fornødne oplysninger om støttemodtagerne hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

Stk. 2. Til brug for kontrollen kan miljø- og fødevareministeren få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger, som har betydning for beregning af ophørsstøtten, jf. § 5, stk. 1 og 2.

§ 11. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan miljø- og fødevareministeren bestemme, at den ydede ophørsstøtte helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, fortsat opfyldes.

Stk. 3. Støttemodtageren er i hele støtteperioden pligtig til at underrette miljø- og fødevareministeren, hvis betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, ikke længere opfyldes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at ophørsstøtten bortfalder, og at den ydede ophørsstøtte helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis støttemodtageren ikke længere opfylder betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4.

§§ 12-12 a. (Ophævet)

§ 12 b. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.

§ 13. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af denne lov fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som giver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

§ 14. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder at ophørsstøtten kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1994.2)

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 404 af 1. juni 2005 om ændring af forskellige hjemmelsbestemmelser om delegation til andre statslige myndigheder m.v. på Fødevareministeriets og Familie- og Forbrugerministeriets områder3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.4)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)5) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.6)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)7) indeholder fælgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 404 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige love (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)8) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4, træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.)9) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Udeladt)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)10) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)

Miljø- og Fødevareministeriet, den 14. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Jette Petersen

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blev Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammenlagt til et Miljø- og Fødevareministerium, jf. bekendtgørelse nr. 1229 af 3. november 2015 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

2) Loven er trådt i kraft den 1. august 1994, jf. bekendtgørelse nr. 653 af 14. juli 1994.

3) Lovændringen vedrører ændring af § 9.

4) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 2. juni 2005, og er trådt i kraft den 3. juni 2005.

5) Lovændringen vedrører ændring af § 12, stk. 1-2, og ophævelse af § 12, stk. 3-4.

6) Loven er offentliggjort i Lovtidende den 7. juni 2005, og er trådt i kraft den 8. juni 2005.

7) Lovændringen vedrører ændring af § 12, stk. 1, og indsættelse af § 12 a.

8) Lovændringen vedrører indsættelse af § 10, stk. 2-3.

9) Lovændringen vedrører indsættelse af § 12 b.

10) Lovændringen vedrører ophævelse af §§ 12 og 12 a.