Den fulde tekst
L 91
Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love. (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Lovf som fremsat 16/12 15
Fremsat skr 16/12 15
1.beh 14/1 16
Betænkning 4/2 16
Lovf optrykt efter 2.beh 9/2 16 Tillæg H
2.beh 9/2 16
Lovf som vedt 11/2 16
3.beh 11/2 16
Lov nr 132 af 16. februar 2016
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Claus Kvist Hansen (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål at udmønte et forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 29. april 2015.
Lovforslaget skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Lovforslaget skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, klima og naturen. Forslaget er baseret på principperne om mere effektivitet i vandsektoren, understøttelse og videreudvikling af et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed, mindre bureaukrati i organisering og tilsyn samt bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.
Afstemning:
Lovforslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, EL, RV, SF, KF), imod stemte 6 (ALT), hverken for eller imod stemte 8 (LA).