Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og ved oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til flersognspastorater eller ændringer i flersognspastorater

I medfør af § 5, stk. 4 og 8, og § 8, stk. 6, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, fastsættes:

Beslutning om udøvelse af valgret

§ 1. Et medlem af folkekirken, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat (indenpastoratsflytter), kan vælge at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet.

Stk. 2. Et medlem af folkekirken, der bor i en menighedsrådskreds i et nyoprettet flersognspastorat eller i en menighedsrådskreds i et eksisterende flersognspastorat, der ændres, kan vælge at udøve valgret i en af menighedsrådskredsene i det nye flersognspastorat. Et medlem af folkekirken, der flytter til et flersognspastorat, kan vælge at udøve valgret i en anden menighedsrådskreds i flersognspastoratet end der, hvor medlemmet bor.

Stk. 3. Medlemmet er kun valgbart i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.

Stk. 4. Beslutningen efter stk. 1, om at udøve valgretten i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet, skal træffes i forbindelse med flytningen. En af pastoratets fastansatte sognepræster i det hidtidige bopælssogn skal have skriftlig meddelelse om beslutningen senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt til kommunen og i forbindelse med menighedsrådsvalg senest 11. dagen før valgdagen, hvis ændringen skal have virkning for det førstkommende valg.

Stk. 5. Beslutningen efter stk. 2, om at udøve valgretten i en af menighedsrådskredsene i flersognspastoratet, skal træffes i forbindelse med oprettelsen af, flytningen til eller ændringen i pastoratet. En af pastoratets fastansatte sognepræster i det sogn, hvor valgretten ønskes udøvet, skal have skriftlig meddelelse om beslutningen senest 4 uger efter oprettelsen af, flytningen til eller ændringen i pastoratet og i forbindelse med menighedsrådsvalg senest 11. dagen før valgdagen, hvis ændringen skal have virkning for det førstkommende valg. Ved flytning til pastoratet regnes 4-ugers fristen fra det tidspunkt, hvor flytningen er anmeldt til kommunen.

Stk. 6. Meddelelsen til sognepræsten skal indeholde oplysninger om medlemmets navn, personnummer og adresse.

Stk. 7. Hvis meddelelsen efter stk. 4 og 5 ikke gives inden den nævnte frist, udøver medlemmet sin valgret i sit bopælssogn.

Ændring af beslutning om udøvelse af valgret

§ 2. Beslutningen efter § 1, stk. 1 og 2, om at udøve valgret i en anden menighedsrådskreds kan ændres ved medlemmets skriftlige underretning af en af pastoratets fastansatte sognepræster. Valgretten udøves herefter i bopælssognet.

Stk. 2. Adgangen til at udøve valgret i en anden menighedsrådskreds end der, hvor medlemmet bor, jf. § 1, ophører, når medlemmet flytter til et andet pastorat.

Stk. 3. Adgangen til at udøve valgret i en anden menighedsrådskreds end der, hvor medlemmet bor, jf. § 1, ophører, når pastoratet ændres, så de to sogne kommer til at ligge i forskellige pastorater.

Meddelelser til og fra sognepræsten

§ 3. Sognepræsten skal føre en elektronisk protokol (SBL-protokollen), der skal indeholde oplysning om navn, personnummer og adresse på de personer, der udøver valgretten i menighedsrådskredsen uden at have bopæl i denne. SBL-protokollen indeholder tilsvarende oplysninger om de personer, der bor i menighedsrådskredsen, men har valgt at udøve valgretten i en anden menighedsrådskreds.

Stk. 2. Sognepræsten indtaster i SBL-protokollen personnummeret på de personer, der vælger at udøve valgretten i menighedsrådskredsen. Derved optages indenpastoratsflytteren eller personen, som er bosat i et nyoprettet flersognspastorat, flyttet til et flersognspastorat eller bor i et ændret flersognspastorat, på valglisten for menighedsrådskredsen. Er den i § 1, stk. 4 og 5, nævnte meddelelse ikke indtastet i SBL-protokollen senest 11. dagen før valgdagen til menighedsrådsvalg, kan pågældende ikke optages på valglisten til nærmest forestående menighedsrådsvalg, men udøver valgretten i sit nuværende bopælssogn.

Stk. 3. Sognepræsten gør skriftligt en person, der i medfør af § 1 flytter sin valgret, opmærksom på, at sognepræsten registrerer oplysningerne i den elektroniske SBL-protokol, samt hvilke oplysninger, der registreres.

Ikrafttræden m.v.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 369 af 25. april 2012 om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat ophæves.

Kirkeministeriet, den 18. april 2016

Bertel Haarder

/ Jacob Lau Pedersen