Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til redder har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Ambulancetjeneste på assistentniveau.

2) Patientbefordring.

3) Rednings- og brandtjeneste.

4) Autohjælp og bjærgning.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Autohjælp.

2) Ambulanceassistent.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 5 måneder til 3 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale, autohjælp, 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31 uger fordelt på fem skoleperioder. Specialet ambulanceassistent varer 2 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 42 uger fordelt på ni skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale, autohjælp, 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger. Tilsvarende varer specialet ambulanceassistent 2 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 37,8 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i fem til ni skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk.7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Typiske arbejdsfunktioner inden for redningsområdet, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, arbejdsmiljø m.v.

2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion.

3) Begreber indenfor relevante køretøjers opbygning og funktion.

4) Nødvendig og relevant viden om førstehjælp på udvidet niveau inklusive færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor og førstehjælp ved hjertestop, elementær brandbekæmpelse og redning, herunder autohjælp.

5) Reglerne for afmærkning af vejarbejder, herunder vedrørende autohjælpsopgaver, og baggrunden for reglerne.

6) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske regler for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater.

9) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet.

10) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v.

11) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Samarbejde om løsning af relevante redningsopgaver under overholdelse af områdets regler og forskrifter i forhold til sikring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr.

3) Dagligt eftersyn og sikkerhedscheck på relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler.

4) Førstehjælp på udvidet niveau og elementær brandbekæmpelse i forhold til arbejdet inden for redningsområdet.

5) Korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære vejarbejder i forhold til redningsarbejde.

6) Angivelse af relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter.

7) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og under hensyn til betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde.

9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter og årstider.

10) Betjening af relevante køretøjer på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, med opmærksomhed henvendt på almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder.

11) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

3) Informationsteknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til førstehjælp, højt niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2, nr. 6-11, og stk. 3, nr. 6-11, nævnte krav.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene i hovedforløbet er:

1) Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen.

2) Eleven kan udføre grundlæggende indsats ved brand, jf. gældende regler.

3) Eleven kan indgå i redningsberedskabet på et skadested.

4) Eleven kan føre redningskøretøj under udrykning.

5) Eleven kan udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 3.500 kg, og erhverve kørekort til kategori B, B-erhverv og C samt grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. Trafikstyrelsens regler.

6) Eleven kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats.

7) Eleven kan anvende kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for jobområdet.

8) Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

9) Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

10) Eleven kan udføre almindelig autohjælp og bugsering samt erhverve kørekort til kategori C/E.

11) Eleven kan udføre almindelig bjærgning og bugsering af store køretøjer.

12) Eleven kan foretage den nødvendige vedligeholdelse af køretøjer til erhvervsmæssig transport ved autohjælp og bugsering.

13) Eleven kan varetage funktionen som ambulanceassistent, jf. gældende love og regler.

14) Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget psykologi niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

15) Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget biologi niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge.

16) Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

17) Eleven kan foretage den nødvendige vedligeholdelse og rengøring af køretøjer og udstyr til erhvervsmæssig transport i ambulancetjenesten.

18) Eleven kan indgå i samarbejdet om anvendelse af relevante kvalitetsstyringssystemer inden for jobområdet.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-9, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 10-12, jf. stk. 1, gælder for specialet autohjælp. Kompetencemålene nr. 13-18, jf. stk. 1, gælder for specialet ambulanceassistent. .

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse og bestemmelser samt merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens specialer, autohjælp og ambulanceassistent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 være i besiddelse af de i § 4, stk. 1, nr. 5 og 10, nævnte kørekort og certifikater, jf. § 4, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Skolen kan efter samråd med det faglige udvalg give dispensation for kravet i stk. 2.

Stk. 4. Den afsluttende prøve i specialerne autohjælp og ambulanceassistent består af en praktisk opgave, en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 60 minutter, og den mundtlige prøve varer 20 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved den praktiske opgave samt ved den mundtlige og skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske prøve, den mundtlige prøve og den skriftlige prøve. Den praktiske prøve tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

Stk. 5. Opgaverne efter stk. 4 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået fire nærmere angivne fag i uddannelsen, som det faglige udvalg har anført i uddannelsesordningen. Desuden skal den afsluttende prøve være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 585 af 29. april 2015 om erhvervsuddannelsen til redder ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli 2016.

Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 14. marts 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Gitte Kildegaard Venning


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For specialet ambulanceassistent:
Eleven skal have fungeret aktivt i ambulancetjenesten som ambulanceassistent, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale – (bkg. nr. 1150 af 09/12 2011), i minimum 2 år regnet som fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 4 år.
For specialet autohjælp:
Eleven skal have udført liggende og siddende sygetransport, befordring af bevægelseshæmmede, autohjælp, bjærgnings- og bugseringsopgaver, special redning, afdækningsopgaver, vandskader samt øvrige redningsopgaver og udrykningskørsel, i minimum 2 år regnet som fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 4 år.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
- ambulanceassistent
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Sygeplejerske
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
4 uger
Maks. 3
Fysioterapeut
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
Ergoterapeut
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
SOSU assistent
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2
Radiograf
2 års erhvervserfaring
inden for de seneste 4 år.
Ingen
Maks. 2

3. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
- autohjælp
Varighed
år
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Mekaniker (personvogn
og/eller lastvogn)
1½ - 2
Maks. 2
Maks. 1
Bjærgning
1½ - 2
Maks. 2
Maks. 1
Dækservice (vejservice)
1½ - 2
Maks. 2
Maks. 1
Sygetransport
(siddende og/eller liggende)
1½ - 2
Maks. 2
Maks. 1

4. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
– speciale autohjælp
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik)
Afkortning
af eud
(skoleuger)
Afkortning
af eud
(praktik
måneder)
Vejgodstransport
Chauffør med speciale godschauffør
1560
Maks. 10
Maks. 1 måned
-
-
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
Maks. 1,8
Maks. 2 uger
-
-
Grundfag
Samfundsfag, niveau F
23030
Maks. 1,5
Maks. 1 uger
-
-
Kørekort
Kørekort kategori C
 
Maks. 1,8
Maks. 2 uger
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Godstransport med lastbil
47854
Maks. 6
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag)
46803
Maks. 0,2
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)
46941
Maks. 0,4
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Befordring af fysisk handicappede passagerer
(2 dage)
46943
Maks. 0,4
Maks. 1 uge
-
-
Uddannelse – speciale ambulanceassistent
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
Maks. 1,8
Maks. 2 uger
-
-
Grundfag
Samfundsfag, niveau F
23030
Maks. 1,5
Maks. 1 uger
-
-
Kørekort
Kørekort kategori C
 
Maks. 1,8
Maks. 2 uger
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Godstransport med lastbil
47854
Maks. 6
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag)
46803
47874
Maks. 0,2
maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)
46941
48104
Maks. 0,4
Maks. 1 uge
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelse
Befordring af fysisk handicappede passagerer
(2 dage)
46943
48105
Maks. 0,4
Maks. 1 uge
-
-
Særlig godskrivningsordning begge specialer
Kørekort kat. B
i mindst 3 år
Og
- Grundforløb på eud
Eller
- Gennemført
anden godkendt ungdomsuddannelse.
   
Maks. 1,8
 
Maks.
1,8 uge
Afkortning maksimalt
3 måneder.