Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven

(Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 389 af 2. maj 2012, § 3 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 640 af 12. juni 2013, § 2 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og § 2 i lov nr. 1530 af 27. december 2014 og senest ved § 2 i lov nr. 745 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »udføres og indrettes« til: »udføres, indrettes og bruges«.

2. I § 6, stk. 1, ændres »udførelse og indretning« til: »udførelse, indretning og brug«.

3. I § 6, stk. 1, litra i, ændres »installationer og« til: »installationer,«.

4. I § 6, stk. 1, indsættes efter litra i som nyt litra:

»j) driftsmæssige foranstaltninger, der kan fastholde et forsvarligt brandsikkerhedsniveau, og«.

Litra j bliver herefter litra k.

5. Efter kapitel 3 A indsættes:

»Kapitel 3 B

Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

§ 15 B. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold ved byggeri omfattet af loven, herunder at certificeringen udføres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om adgang til klage over certificeringsorganernes afslag eller delvise afslag på certificering, herunder om forhold, der kan påklages, og om tidsfrister for, hvornår en klage er rettidigt indgivet, samt regler om, hvilken myndighed, institution, virksomhed el.lign., der er klagemyndighed.«

6. § 16, stk. 7-9, ophæves.

Stk. 10-14 bliver herefter stk. 7-11.

7. I § 16, stk. 11, der bliver stk. 8, ændres »stk. 10« til »stk. 7«.

8. § 16, stk. 15, ophæves.

Stk. 16 bliver herefter stk. 12.

9. I § 16, stk. 16, der bliver stk. 12, ændres »jf. stk 1 og 12« til: »jf. stk. 1 og 9«.

10. § 16 C, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed.«

11. I § 16 C indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens kompetence som bygningsmyndighed.«

12. I § 22, stk. 1, ændres »§ 25 C, stk. 2, jf. § 25 C, stk. 3« til: »§ 25 C, stk. 2, jf. § 25 C, stk. 4«.

13. I § 22, stk. 9, ændres »§ 6, stk. 1, litra j.« til: »§ 6, stk. 1, litra k.«

14. I § 25 A, stk. 2, nr. 4, udgår »og«.

15. I § 25 A, stk. 2, nr. 5, ændres »stk. 3.« til: »stk. 3, og«.

16. I § 25, A, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) bygherrer, der opfører ejendomme til udlejning.«

17. I § 25 C indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En bygherre, der opfører ejendomme til udlejning, som er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring, jf. § 25 A, stk. 2, nr. 6, skal ved færdigmelding tinglyse en tidsbegrænset servitut på den pågældende ejendom om undtagelsen og dokumentere dette over for kommunalbestyrelsen. Bliver ejendommen eller dele heraf solgt som ejer- eller andelsbolig inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring på hele ejendommen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

18. I § 25 C, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1, 2 eller 3«.

19. § 25 C, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om

1) indsendelse af dokumentation efter stk. 1 og 2,

2) indholdet af servitutten, der skal tinglyses ved opførelse af ejendomme, der skal anvendes til udlejning, jf. stk. 3,

3) kommunens rolle i byggesager, som vedrører ejendomme, der skal anvendes til udlejning, jf. § 25 A, stk. 2, nr. 6,

4) indsendelse af dokumentation vedrørende ejendomme, der opføres til udlejning, jf. § 25 A, stk. 2, nr. 6, og

5) registrering af oplysninger efter stk. 5.«

20. I § 25 D, stk. 1, indsættes efter »§ 25 C, stk. 2«: »og 3«.

21. I § 25 E, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 25 B, stk. 3«: », jf. dog stk. 4«.

22. § 25 E, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forsikringsselskaberne gør oplysningerne fra eftersyn efter stk. 1 elektronisk tilgængelige for bygningsejeren og andre relevante parter i byggesagen.«

23. I § 25 E, stk. 3, 2. pkt., ændres »rapport« til: »elektronisk oversigt«.

24. § 25 E, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om

1) gennemførelse af eftersyn efter stk. 1,

2) udarbejdelse og indhold af den elektroniske oversigt samt frister for, hvornår denne skal være tilgængelig efter stk. 2,

3) løbetiden på forsikringen, når ejendomme sælges videre som andels- eller ejerboliger inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen, jf. § 25 C, stk. 3, og

4) antallet af eftersyn af byggeri, der er omfattet af § 25 A, stk. 2, nr. 6, hvorefter ejendomme, der opføres til udlejning, er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring, reduceres eller i særlige tilfælde ikke gennemføres.«

25. § 28, stk. 1, affattes således:

»Opkræver en kommunalbestyrelse gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen opgøre gebyrerne efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr.«

26. I § 28 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyrer, herunder fastsætte størrelsen af det mindre, faste gebyr efter stk. 1, for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven.«

27. § 30, stk. 1, litra j, affattes således:

»j) undlader at gøre oplysninger om eftersyn efter § 25 E, stk. 1, elektronisk tilgængelige for bygningsejeren og andre relevante parter i byggesagen, jf. § 25 E, stk. 2,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt