Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Afgift af klorfluorkarboner og haloner
    Kapitel 2Afgift af hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovlhexafluorid
    Kapitel 3Fælles bestemmelser
Bilag 1 Varer, hvor der ikke kan opnås godtgørelse ved anvendelse af afgiftspligtige stoffer efter
§ 3 a:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser 1)

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser (afgift på klorfluorkarboner, haloner, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovlhexafluorid), jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 22. marts 2001, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 11 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 12 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

Kapitel 1

Afgift af klorfluorkarboner og haloner

§ 1. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, der anvendes til fremstilling m.v. af de i stk. 2 nævnte varer, skal betale en afgift til statskassen:

1) Triklorfluormethan (CFC-11).

2) Diklordifluormethan (CFC-12).

3) Triklortrifluorethan (CFC-113).

4) Diklortetrafluorethan (CFC-114).

5) Klorpentafluorethan (CFC-115).

6) Bromklordifluormethan (halon-1211).

7) Bromtrifluormethan (halon-1301).

8) Dibromtetrafluorethan (halon-2402).

Stk. 2. Afgift betales af disse stoffer, når de anvendes til fremstilling og vedligeholdelse m.v. af følgende varer:

1) Fjernvarmerør.

2) Køleskabe.

3) Frysere.

4) Køle- og frysediske og køle- og frysereoler.

5) Køle- og fryseanlæg til industriel brug.

6) Køle- og fryseanlæg til transportmidler.

7) Paneler til køle- og fryserum.

8) Isolerede porte og døre.

9) Ekstruderet polystyren til isolering.

10) Konstruktionsskum.

11) Fugeskum.

12) Polyurethan-slipmiddel.

13) Spraydåser.

14) Dåser indeholdende CFC bl.a. beregnet på at frembringe støj (tågehorn).

15) Brandslukningsanlæg indeholdende haloner.

Stk. 3. Afgift skal også betales af de i stk. 1 nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.

§ 2. Afgiften udgør 30 kr. pr. kg af de i § 1, stk. 1, nævnte stoffers nettovægt.

§ 3. Af de i § 1, stk. 2, nævnte varer, der indeholder et eller flere af de i § 1, stk. 1, nævnte stoffer, betales ved erhvervsmæssig indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift til statskassen.

Stk. 2. Dækningsafgiften udgør 30 kr. pr. kg af varens indhold af stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1. Skatteministeren fastsætter regler om beregning af vægten.

Stk. 3. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For dækningsafgiftspligtige varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 3 d tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Afgift af hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovlhexafluorid

§ 3 a. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, skal betale en afgift til statskassen:

1) Hydrofluorkarboner (HFC'er)

2) Perfluorkarboner (PFC'er)

3) Svovlhexafluorid (SF6 )

Stk. 2. Afgiften skal også betales af de i stk. 1 nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen skal meddele virksomheder godtgørelse efter ansøgning for betalt afgift for stoffer omfattet af stk. 1, som er anvendt ved produktion af varer, der ikke er omfattet af bilag 1, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er sket en anvendelse, der er berettiget til godtgørelse, samt at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelsen.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen meddeler efter anmodning virksomheder, der ikke er registreringspligtige efter § 4, bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige stoffer omfattet af stk. 1, der leveres til virksomheden fra registrerede virksomheder. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at virksomheden udelukkende producerer varer, der ikke er omfattet af bilag 1, samt at virksomheden ikke har videresalg af afgiftspligtige stoffer efter stk. 1. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om administration af afgiftfritagelsen, herunder regnskabs- og kontrolforskrifter.

§ 3 b. 1) Afgiften udgør for

1) HFC-23 (R-23)

400 kr. pr. kg

2) HFC-32 (R-32)

55 kr. pr. kg

3) HFC-41 (R-41)

10 kr. pr. kg

4) HFC-43-10mee (R-43-10mee)

150 kr. pr. kg

5) HFC-125 (R-125)

340 kr. pr. kg

6) HFC-134 (R-134)

110 kr. pr. kg

7) HFC-134a (R-134a)

130 kr. pr. kg

8) HFC-143 (R-143)

33 kr. pr. kg

9) HFC-143a (R-143a)

400 kr. pr. kg

10) HFC-152a (R-152a)

12 kr. pr. kg

11) HFC-227ea (R-227ea)

350 kr. pr. kg

12) HFC-236fa (R-236fa)

400 kr. pr. kg

13) HFC-245ca (R-245ca)

64 kr. pr. kg

14) HFC-245fa (R-245fa)

95 kr. pr. kg

15) HFC-365mfc (R-365mfc)

89 kr. pr. kg

16) R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

378 kr. pr. kg

17) R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

165 kr. pr. kg

18) R-410A (HFC-32/HFC-125)

198 kr. pr. kg

19) R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

192 kr. pr. kg

20 R-507 (HFC-125/HFC-143a)

385 kr. pr. kg

21) R-508A (HFC-23/PFC-116)

400 kr. pr. kg

22) R-508B (HFC-23/PFC-116)

400 kr. pr. kg

23) Svovlhexafluorid (SF6 )

400 kr. pr. kg

24) Perfluormethan (R-14)

400 kr. pr. kg

25) Perfluorethan (R-116)

400 kr. pr. kg

26) Perfluorpropan (R-218)

400 kr. pr. kg

27) Perfluorcyclobutan

400 kr. pr. kg

28) Perfluorhexan

400 kr. pr. kg

29) Perfluorbutan

400 kr. pr. kg

30) Perfluorpentan

400 kr. pr. kg

Stk. 2. Hvis et stof er omfattet af § 3 a, stk. 1, men ikke er omfattet af stk. 1, svares en afgift på 400 kr. pr. kg.

Stk. 3. Hvis en blanding er sammensat af flere forskellige af de i stk. 1 og 2 nævnte stoffer, beregnes afgiften som summen af afgifterne af hvert enkelt stof. Udgør et stof mere end 90 vægtpct. af blandingen, kan afgiften beregnes efter satsen for dette stof og blandingens samlede vægt. Afgiftsniveauet kan altid beregnes til 400 kr. pr. kg af de anvendte sammensætninger af de i stk. 1 og 2 nævnte stoffer.

§ 3 c. Af de i bilag 1 nævnte varer, der indeholder et eller flere af de i § 3 a, stk. 1, nævnte stoffer, betales ved erhvervsmæssig indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift til statskassen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der skal ikke svares dækningsafgift efter stk. 1 for stoffer, som er afgiftspligtige efter § 3 a, og som er anvendt som kølemiddel i airconditionanlæg i biler, jf. bilag 1, nr. 12.

Stk. 3. Dækningsafgiften beregnes efter mængden af de afgiftspligtige stoffer, jf. stk. 1, og afgiftssatser fastsat i § 3 b. Skatteministeren fastsætter regler om beregning af vægten.

Stk. 4. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. For dækningsafgiftspligtige varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 3 d tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

§ 3 d. Ved erhvervsmæssig modtagelse af dækningsafgiftspligtige varer, jf. § 1, stk. 2, og bilag 1, fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog stk. 2. Varemodtagere skal inden varens afsendelse fra udlandet anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 2. Der skal ikke svares afgift efter stk. 1 for stoffer, som er afgiftspligtige efter § 3 a og er anvendt som kølemiddel i airconditionanlæg i biler, jf. bilag 1, nr. 12.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2, 3 og 5-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varens modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varens modtagelse.

Stk. 5. Bestemmelserne i lovens §§ 8, 12 og 14 finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. 1) Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1 eller § 3 a, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. 1) Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-6, som efterfølgende destrueres hos virksomheden, kan lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis for registreringen.

Stk. 4. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage stoffer, der er afgiftspligtige efter § 1 eller § 3 a.

Stk. 5. 1) Virksomheder, som er registreret efter stk. 2, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage varer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-6.

§ 5. Afgiftsperioden er måneden.

Stk. 2. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som vægten af den mængde afgiftspligtige stoffer, der i perioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 3. Registrerede virksomheder, der udtager afgiftspligtige stoffer til fremstilling af varer, skal medregne forbruget til udleveringen efter stk. 2.

Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

§ 6. 1) I den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 5, stk. 2, fradrages:

1) Vægten af stoffer, der er udleveret til en anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 4,

2) vægten af stoffer, der er afgiftsfritaget efter § 3 a, stk. 5,

3) vægten af stoffer, hvoraf der tidligere er svaret afgift, eller hvor stofferne er taget i anvendelse inden lovens ikrafttrædelse, og

4) vægten af stoffer, der er leveret til udlandet.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om kontrol for fradrag efter stk. 1.

§ 7. Ved erhvervsmæssig levering til udlandet af de i § 1, stk. 2 eller bilag 1, nævnte varer, der er fremstillet her i landet ved anvendelse af et eller flere i § 1, stk. 1, eller § 3 a, stk. 1, nævnte stoffer, eller som er afgiftsberigtiget ved modtagelsen fra udlandet efter reglerne i § 3, § 3 c eller § 3 d, tilbagebetales afgiften af den mængde afgiftspligtige stoffer, der er indeholdt i varen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter stk. 1.

§ 8. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, modtagelse fra udlandet og udlevering m.v. af afgiftspligtige stoffer.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer m.v.

Stk. 3. Registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 9. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de stoffer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 10. (Ophævet).

§ 11. (Ophævet).

§ 12. Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 13. (Ophævet).

§ 14. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til

1) at foretage eftersyn i den registreringspligtige virksomhed og

2) at efterse virksomhedens forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. 3)  Det i stk. 1, nr. 2, nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Leverandører af råvarer m.v. til fremstilling af stoffer, der er afgiftpligtige efter § 1 eller § 3 a, skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de leverede varer.

Stk. 5. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 8. 3) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 14 a. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 14. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 14 b. I forbindelse med kontrol efter § 14 er told- og skatteforvaltningen berettiget til at foretage enhver undersøgelse af stoffer og varer, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af stoffer og varer, i det omfang det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren eller -fremstilleren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, i det omfang de ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 2. Såfremt told- og skatteforvaltningen har besluttet kun at undersøge en del af de angivne stoffer og varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle stoffer og varer, der er anført under den pågældende varepost i den afgiftspligtiges regnskab. Varemodtageren eller -fremstilleren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af stofferne og varerne, såfremt det kan sandsynliggøres, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne stoffer og varer.

Stk. 3. Det påhviler varemodtageren eller -fremstilleren eller den, som handler på varemodtagerens eller -fremstillerens vegne, at udføre det for undersøgelsen af stofferne og varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren eller -fremstilleren.

§ 15. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 3 d nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 16. 3) (Ophævet).

§ 16 a. Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 16 b. 3) (Ophævet).

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgiften,

2) overtræder § 4, stk. 1, § 8, stk. 1 og stk. 3, § 14, stk. 2-5, og § 20, stk. 3 og stk. 4,

3) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 12 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne.

Stk. 3. 2)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 19. (Ophævet).

§ 20. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2-4. (Udeladt).

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 11. juni 2007

P.M.V.
Peter Loft

/Lene Skov HenningsenBilag 1

Varer, hvor der ikke kan opnås godtgørelse ved anvendelse af afgiftspligtige stoffer efter
§ 3 a:

1) Husholdningskøleskabe og -frysere

2) Jævnstrømskøleskabe og -frysere

3) Vaccinekølere

4) Kommercielle køle- og fryseskabe, herunder plug-in-møbler som iscremefrysere og flaskekølere

5) Kommercielle køle- og fryseanlæg

6) Mælkekøleanlæg

7) Kølerum uden offentlig adgang

8) Industrielle køle- og fryserum

9) Lavtemperaturanlæg

10) Varmepumper, dog ikke varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system

11) Airconditionanlæg i bygninger

12) Airconditionanlæg i personbiler, vare- og lastbiler og busser.

13) Affugtere, dog ikke varmepumpebaserede affugtere, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system

14) Fjernvarmerør

15) Isolerede porte og døre

16) Fugeskum

17) Paneler til køle- og fryserum

18) Ekstruderet polystyren til isolering (XPS-skum)

19) Spraydåser, herunder beholdere beregnet på at frembringe støj, beholdere til fejlfinding eller rensning på f.eks. elektronisk udstyr (undtaget herfra er spraydåser til medicinsk brug)

20) Ruder

21) Isolatorgas i elektriske installationer, dog undtaget SF6 -isoleret koblingsudstyr £ 36 kV

22) Sporgas

Punkterne omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskefartøjer og køretøjer. Airconditionanlæg til brug i personbiler, busser, vare- og lastbiler er dog omfattet.

Officielle noter

1) Affattelse af lovens titel, affattelse af § 3 b, stk. 1, indsættelse af »jf. dog stk. 2« i § 4, stk. 1, indsættelse af § 4, stk. 2 (stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4), § 4, stk. 5, og ændring af § 6, stk. 1, er sket ved lov nr. 127 af 27. februar 2004, der trådte i kraft den 1. marts 2004. Ændringerne finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra den 1. marts 2004 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.

2) Ændring af § 17, stk. 3, er sket ved lov nr. 325 af 18. maj 2005, der trådte i kraft den 20. maj 2005.

3) Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«, affattelse af § 14, stk. 3, ændring af § 14, stk. 8, og ophævelse af § 16 og § 16 b, er sket ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juni 2005 og havde virkning fra den 1. november 2005.