Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Afgift af visse kemiske bekæmpelsesmidler

Kapitel 2   Afgift af andre bekæmpelsesmidler

Kapitel 3   Fællesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Herved bekendtgøres lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998 med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, § 7 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 21 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 6 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 40 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 8 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. 1)

Kapitel 1

Afgift af visse kemiske bekæmpelsesmidler

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 1. Der betales afgift til statskassen af følgende stoffer og produkter, der ved denne lovs ikrafttræden er godkendelsespligtige efter kapitel 7 i lov om kemiske stoffer og produkter:

1) Kemiske midler til bekæmpelse af insekter, mider, snegle, utøj og regnorme og lignende laverestående dyr bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ.

2) Kemiske midler til jorddesinfektion med henblik på plantebeskyttelse.

3) Kemiske midler til bekæmpelse af plantevækst eksklusive algevækst.

4) Kemiske midler til bekæmpelse af plantesygdomme.

5) Kemiske midler til regulering af plantevækst bortset fra egentlige plantenæringsstoffer og grundforbedringsmidler.

6) Kemiske midler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

Stk. 2. Afgiften udgør for de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte midler 35 pct. af den afgiftspligtige værdi og for de i stk. 1, nr. 3-6, nævnte midler 25 pct. af den afgiftspligtige værdi. Er et middel omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats.

Afgiftspligtig værdi

§ 2. Den afgiftspligtige værdi er varens højeste detailsalgspris uden rabatfradrag af nogen art inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive merværdiafgift.

Stk. 2. For varer, der modtages fra udlandet, og som ikke gøres til genstand for omsætning, fastsættes den afgiftspligtige værdi af told- og skatteforvaltningen på grundlag af indkøbsprisen med tillæg af de omkostninger og den avance, der i almindelighed skønnes at indgå i den afgiftspligtige værdi for sådanne varer.

Registrerede virksomheder

§ 3. Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

Emballering og prismærkning

§ 5. Afgiftspligtige varer skal, forinden de udleveres fra de registrerede virksomheder, være pakket i fuldstændig lukkede pakninger. Pakningen skal være forsynet med angivelse af navn og adresse på den registrerede virksomhed. Der kan dog gives tilladelse til i stedet at angive navn og adresse på den virksomhed, der har eneforhandling af den pågældende vare her i landet.

§ 6. Afgiftsberigtigede varer skal forsynes med et af told- og skatteforvaltningens fremstillet prismærke, der angiver afgiftskategori samt varens højeste detailpris til den endelige forbruger (prismærkeprisen) inklusive afgift efter denne lov og merværdiafgift.

Stk. 2. Det er forbudt at afsætte afgiftspligtige varer til højere pris end den, der er angivet på prismærket.

Stk. 3. 7)Prismærkerne fremstilles ved told- og skatteforvaltningens foranstaltning og udleveres af told- og skatteforvaltningen til de registrerede virksomheder. De registrerede virksomheder må ikke sælge eller udlåne de modtagne prismærker.

Kapitel 2

Afgift af andre bekæmpelsesmidler

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats

§ 7. Der betales 3 pct. i afgift til statskassen af den afgiftspligtige værdi af følgende bekæmpelsesmidler, der ved denne lovs ikrafttræden er godkendelsespligtige efter kapitel 7 i lov om kemiske stoffer og produkter:

1) Kemiske midler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.

2) Kemiske midler til bekæmpelse af algevækst.

3) Kemiske midler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.

4) Kemiske midler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe, kaniner.

5) Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler.

Afgiftspligtig værdi

§ 8. Den afgiftspligtige værdi er det vederlag, som modtageren skal yde for varerne inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive merværdiafgift. Kasserabatter og andre rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi. Til den afgiftspligtige værdi medregnes endvidere i alle tilfælde agentprovision og lignende. I tilfælde, hvor der ikke finder modydelse sted, er den afgiftspligtige værdi virksomhedens almindelige pris ved udleveringen af sådanne varer mod vederlag. Kan en sådan pris ikke konstateres, fastsættes den afgiftspligtige værdi af told- og skatteforvaltningen på grundlag af virksomhedens indkøbspris med tillæg af de omkostninger og den avance, der i almindelighed skønnes at indgå i den afgiftspligtige værdi for sådanne varer.

Stk. 2. 2)Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi i dansk mønt.

Registrerede virksomheder

§ 9. Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 10. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

Kapitel 3

Fællesbestemmelser

Afgiftsperiode og opgørelse af denafgiftspligtige omsætning

§ 11. Afgiftsperioden er måneden.

§ 12. De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige omsætning som den afgiftspligtige værdi af udleveringen af afgiftspligtige varer i perioden.

Stk. 2. Overførsel af afgiftspligtige varer fra en registreret virksomhed til eget detailudsalg skal indgå i den afgiftspligtige omsætning.

Stk. 3. De udleverede varer medregnes i opgørelsen efter stk. 1, uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Til udleveringen efter stk. 1 medregnes også varer, der er forbrugt af virksomheden eller udleveret uden modydelse.

§ 13. Til den afgiftspligtige omsætning medregnes ikke værdien af

1) varer, der uden prismærker tilføres en anden registreret virksomhed,

2) varer, der uden prismærker leveres til udlandet,

3) varer, der i den registrerede virksomhed eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved brand eller forlis.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 14. Varer, der uden prismærker leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer med diplomatiske rettigheder, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

§ 15. Ved returnering af afgiftsberigtigede varer til den registrerede virksomhed, der har leveret varen, ydes der godtgørelse af den erlagte afgift, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften og returneringen finder sted inden 1 år. Afgiftsgodtgørelse kan kun ske med et beløb svarende til afgiften beregnet efter den på returneringstidspunktet gældende afgiftssats. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til udlandet.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsgodtgørelse efter stk. 1 og 2.

§ 16. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 35, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 17. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over modtagne prismærker, fremstilling, tilgang af uberigtigede varer og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

Stk. 3. De registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afregning af afgiften

§ 18. 4)Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive den afgiftspligtige omsætning fordelt efter varernes afgifts­kategori opgjort efter reglerne i §§ 12 og 13, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 19. 4) (Ophævet)

§ 20. 4) (Ophævet)

§ 21. 4) Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 22. 4) (Ophævet)

Afgift af varer, der erhverves i udlandet

§ 23. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 24 tilsvarende anvendelse.

§ 24. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 14. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 2. 4) De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive værdien af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3. 4) For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 4. 4)Told- og skatteforvaltningen kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

Stk. 5. 4) Bestemmelserne i § 17, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 25. 4) Bestemmelserne i § 9, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer varer fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.

§ 26. 2) Hvor afgift skal betales i forbindelse med erhvervelsen i udlandet, udgør afgiften for de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte varer 35/65, for de i § 1, stk. 1, nr. 3-6, nævnte varer 25/75 og for de i § 7, stk. 1, nævnte varer 3/97 af en i overensstemmelse med reglerne om toldværdien for værditoldpligtige varer fastsat værdi tillagt eventuel told. For beregningen af den nævnte værdi gælder de i § 31, stk. 1, 2. pkt., i merværdiafgiftsloven fastsatte bestemmelser. Bestemmelsen i denne lovs § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Kontrolbestemmelser

§ 27. 3)Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. 7) Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer af varer til afgiftsfrie formål.

Stk. 5. Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 8. 3) Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.

Stk. 9. 3) 7) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 28. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

Stk. 2. 3) Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 27. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 29. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Andre bestemmelser

§ 30. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger afgiftspligtige varer, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige omsætning som den afgiftspligtige værdi af varer, virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg.

§ 31. Den, der overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.

Stk. 2. 4) Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 32. 4) (Ophævet)

§ 33. 7) (Ophævet)

§ 34. 7) (Ophævet)

§ 35. 4) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 36. (Ophævet)

§ 37. 4) For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 38. Det er forbudt virksomheder, der ikke er registreret, at modtage afgiftspligtige varer, der ikke er forsynet med prismærke efter reglerne i denne lov. Virksomheden er forpligtet til, såfremt varerne er leveret, uden at disse forskrifter er overholdt, omgående at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 2. Det er forbudt andre end told- og skatteforvaltningen her i landet at fremstille eller lade fremstille eller fra udlandet modtage mærker af samme slags eller lignende dem, der i nærværende lov foreskrives som prismærker. Ligeledes er det forbudt her i landet at fremstille eller lade fremstille eller fra udlandet modtage de til sådanne mærkers fremstilling og mangfoldiggørelse nødvendige stempler, klicheer og lign.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om prismærker, herunder om betaling for prismærkerne.

§ 39. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 40. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) 4) overtræder § 3, stk. 1, § 5, 1. og 2. pkt., § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, § 17, stk. 1 og 3, § 24, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 2-6, § 30, 1. pkt., § 38, stk. 1 og 2, og § 42, stk. 3-7,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 14, 2. pkt.,

4) undlader at efterkomme et i medfør af § 24, stk. 4, meddelt påbud,

5) 4) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 21 og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

6) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 5)6)Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 41. 4) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 42. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan herved bestemme, at bestemmelserne i § 3, stk. 1, og § 9, stk. 1, skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages eller medbringes fra udlandet.

Stk. 3. Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer ved lovens ikrafttræden. Virksomhederne skal indsende opgørelsen over lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer til told- og skatteforvaltningen senest 15 dage efter lovens ikrafttræden. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der med henblik på videresalg ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvis samlede indkøbspris udgør 1.000 kr. eksklusive moms eller derover, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Andre virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har en lagerbeholdning, hvis samlede indkøbspris udgør 1.000 kr. eksklusive moms eller derover, og som er indkøbt efter lovforslagets fremsættelse, skal senest 15 dage efter lovens ikrafttræden til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning ved lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3-5, skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen al fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 7. Virksomheder, der er omfattet af stk. 4 og 5, skal senest 15 dage efter indsendelsen af lageropgørelsen indbetale afgift af lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer til told- og skatteforvaltningen, bortset fra varer, hvor afgiften er uændret. Betales afgiften ikke rettidigt, finder § 19, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 43. Virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har et lager af bekæmpelsesmidler, som er afgiftsberigtiget efter lov om visse miljøafgifter, kan få afgiftsgodtgørelse af den nævnte lagerbeholdning, såfremt lagerbeholdningen afgiftsberigtiges efter § 42.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, at en specificeret opgørelse over den godtgørelse, som kræves, er told- og skatteforvaltningen i hænde senest 15 dage efter lovens ikrafttræden. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at den afgift, der kræves godtgjort, er betalt af virksomheden.

Stk. 3. Virksomheder, der ansøger om afgiftsgodtgørelse, skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen al fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 4. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelsen, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 44. (Udeladt)

§ 45. (Udeladt)

§ 46. (Udeladt)

§ 47. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 30. januar 2008

P.M.V.
Peter Loft

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Bemærkninger om bestemmelser vedtaget siden den seneste lovbekendtgørelse og som ikke længere gælder, er ikke medtaget i noterne.

7) Overalt i loven ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«, ændring af § 6, stk. 3, § 27, stk. 9, affattelse af § 27, stk. 3, og ophævelse af § 33 og § 34, er sket ved lov nr. 428 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juni 2005 og havde virkning fra den 1. november 2005.

2) Indsættelse af § 8, stk. 2, og § 26, 3. pkt., er sket ved lov nr. 1056 af 23. december 1998, der trådte i kraft 1. januar 1999.

4) Affattelse af § 18, § 21, § 24, stk. 2 og 3, § 35, § 40, stk. 1, nr. 5, § 41, ændring af § 24, stk. 6, (der bliver stk. 5) § 25, § 37, § 40, stk. 1, nr. 2 og 4, indsættelse af § 31, stk. 2, 2. pkt., ophævelse af §§ 19, 20, 22, § 24, stk. 4 og 7, (stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5), og § 32, er sket ved lov nr. 165 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001.

3) Affattelse af § 27, stk. 1 og stk. 8, § 28, stk. 2, og indsættelse af § 27, stk. 9, er sket ved lov nr. 380 af 2. juni 1999, der trådte i kraft den 4. juni 1999.

5) Ændring af § 40, stk. 3, er sket ved lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

6) Ændring af § 40, stk. 3, er sket ved lov nr. 325 af 18. maj 2005, der trådte i kraft den 20. maj 2005.