Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af arkivloven

(Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, lov nr. 652 af 18. maj 2015 og § 3 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kroer kan anvende kongekronen.

§ 5 b. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kongekronen må anvendes som en del af foreningers og virksomheders logo, når historiske grunde taler for det.«

2. Overalt i § 22 a ændres »Statens Arkiver« til: »Rigsarkivet«.

3. Overalt i § 22 a ændres »Statens Arkivers« til: »Rigsarkivets«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder