Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og afgrænsning
Kapitel 2 Jagt, sejlads og færdsel
Kapitel 3 Dispensation, tilsyn mv. og ikrafttræden
Bilag 1 Kortbilag over fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Fredningens formål er:

1) at beskytte områdets naturværdier,

2) at udlægge området som naturvidenskabeligt referenceområde og

3) at sikre, at området fortsat i et vist omfang kan udnyttes som et lokalt rekreativt område.

§ 2. Fredningen omfatter søterritoriet som vist og beskrevet på bilaget.

Kapitel 2

Jagt, sejlads og færdsel

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i området vest, nord og øst for Agerø (afgrænset mod syd og sydvest af sejlrendens sydlige del) samt i Dover Kiil som vist på kortbilaget. I disse områder er det tillige forbudt at medbringe ladt skydevåben.

Stk. 2. Indenfor hele det fredede område må der ikke drives jagt fra motordrevet fartøj, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, og bilag 1 og kortbilag i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

§ 4. For offentlighedens sejlads og anden færdsel gælder inden for hele det fredede område:

1) sejlads med jetski, vandscootere, hoovercrafts, katamaranfærger og tilsvarende fartøjstyper samt start og landing med luftfartøjer er ikke tilladt,

2) sejlads med motor med større hastighed end 12 knob er ikke tilladt. Dette gælder dog ikke for sejlads i de afmærkede sejlløb, såfremt fartøjets manøvredygtighed kræver større hastighed.

Stk. 2. Brædtsejlads er ikke tilladt i området vest, nord og øst for Agerø samt i Dover Kiil, som vist på kortbilaget. I Glomstrup Vig er brædtsejlads dog kun forbudt i perioden 1. oktober til 30. april.

Stk. 3. Sejlads og anden færdsel er ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra Stenklipperne og fra de tilgrænsende landarealer på Agerø, som vist på kortbilaget. Færdsel i forbindelse med erhvervsfiskeri, tilgrænsende lodsejeres sejlads til og fra egen ejendom samt ejers eller forpagters færdsel i forbindelse med drift, tilsyn og overvågning af Stenklipperne er dog ikke omfattet af bestemmelsen.

Råstofoptagelse, fiskeri mv.

§ 5. Optagelse af råstoffer, klapning, uddybning, boring og sprængning mv. er ikke tilladt.

Stk. 2. Oprensning af eksisterende sejlrender er ikke omfattet af stk. 1.

§ 6. Fiskeri med bundskrabende redskaber, trawling, mekanisk optagelse af bunddyr, optagelse af eller beskadigelse af bundvegetationen er ikke tilladt.

§ 7. Opdræt af fisk, muslinger mv. er ikke tilladt.

§ 8. Der må ikke udsættes dyr eller planter. Bestemmelsen er dog ikke til hindring for udsætning af fisk efter bestemmelser fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet.

§ 9. Der må ikke opføres vindmøller, opstilles master, foretages anlægsarbejder samt gennemføres inddæmninger.

Stk. 2. Opstilling og udlægning af farvandsafmærkninger samt kystsikring er ikke omfattet af bestemmelsen.

§ 10. Fortidsminder og andre kulturspor på havbunden må ikke fjernes eller beskadiges.

§ 11. Aktiviteter, der foretagers som led i undersøgelser, tilsyn og overvågning udført for kommuner samt Farvandsvæsenet, er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 6, 7 og 8.

Kapitel 3

Dispensation, tilsyn mv. og ikrafttræden

§ 12. Naturstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 er endelige.

§ 13. Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan træffe aftale med anden administrativ myndighed om, at tilsynet helt eller delvis varetages af denne myndighed.

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10, straffes med bøde medmindre strengere staf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1677 af 20. november 2006 om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Kortbilag over fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord

Bilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.