Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortbilag om færdselforbud på Harboøre Tange m.v.
Bilag 2 Kortbilag om jagtforbud på Harboøre Tange m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v.1)

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, og § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål:

1) at sikre naturværdierne på Harboøre Tange, navnlig gennem opretholdelse af strandenge, klitarealer og brakvandslaguner,

2) at sikre Harboøre Tange, Sønderholmene, Plet Enge, Rønland Sandø og en del af Nissum Bredning som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter, som angivet på kortbilag, landarealer og søterritorium mellem Harboøre og Thyborøn, i det følgende betegnet som »reservatet«, indenfor følgende afgrænsning:

1) Harboøre Tange mod nord afgrænset af sydfoden af Søndre Tværdige ved Thyborøn, mod øst af sikkerhedsdæmningens vestfod, mod syd af Harboøredigets nordfod og mod vest af havdigets østfod.

2) Harboøre Tange mellem sikkerhedsdæmningens vestfod og Nissum Bredning på strækningen mellem Rønland og Harboøre. Arealet afgrænses mod nord af skellet til matr.nr. 1 ø Den nordlige Del, Harboør, mod syd af skellet mellem 187 a og 11 ay Den sydlige del, Harboør.

3) Rønland Sandø.

4) Sønderholmene og Plet Enge, afgrænset på følgende måde:

a) Mod vest af skellet mellem matr.nr. 168 a og 168 b Den sydlige Del, Harboør, skellet mellem matr.nr. 27 z og 168 a smst, skellet mellem matr.nr. 27 z og 27 n smst, skellet mellem matr.nr. 27 n og 27 cn smst. En linje fra sidstnævnte matrikelskel mod syd til Plet Grøft langs sikringsdigets vestfod.

b) Mod syd af Plet Grøfts sydøstlige bred til det omtrent øst-vest gående sikringsdige. Sidstnævnte sikringsdiges nordfod fra Plet Grøft til Nissum Bredning.

c) Mod øst og nord af Nissum Bredning.

5) Nissum Bredning, afgrænset mod nord og øst af rette linjer mellem følgende punkter:

a) Det østligste punkt på kysten ved Bremerholm.

b) En position ca. 500 m nord for Rønland Sandø, 56°39,324' N. 8°13,786' E.

c) En position ca. 200 m øst for Rønland Sandø, 56°39,063' N. 8°14,210' E.

d) En position 375 m øst for kysten ved Plet Enge, 56°37,086' N. 8°14,252' E.

e) Det i litra d nævnte punkt på kysten ved Plet Enge.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 5, nævnte del af Nissum Bredning af højeste, daglige vandstandslinje.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til EUREF89.

Færdsel

§ 3. Færdsel er, som angivet på kortbilag 1, forbudt på Harboøre Tanges vandområder beliggende øst for Vestkyststien og syd for en ret linje forløbende fra den omtrent øst-vest gående grøft mellem stien og den nordlige lagune ca. 500 m syd for reservatets nordgrænse, mod sydøst til en lille vig ved 20 km stenen på vej nr. 181 og videre til sikkerhedsdæmningen. Søer og laguner afgrænses mod land som den del af området, der til enhver tid er vanddækket.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for følgende aktiviteter, hvor skydevåben ikke må medbringes:

1) Opsamling af vildt, der er skudt fra tilstødende landarealer og falder på de i stk. 1 nævnte områder, og

2) udlægning af lokkefugle i forbindelse med jagt fra tilstødende landarealer.

§ 4. Færdsel er, som angivet på kortbilag 1, forbudt fra 16. april til 15. juli følgende steder:

1) Harboøre Tanges landarealer afgrænset mod nord af den i § 3, stk. 1, nævnte grøft og linje, mod vest af Vestkyststien, mod øst af sikkerhedsdæmningen og mod syd af reservatgrænsen, og

2) Rønland Sandø, dennes tilvækstarealer samt søterritoriet ud for, i en bredde af 50 m fra højeste, daglige vandstandslinje.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder ikke for:

1) Færdsel, der er nødvendig i forbindelse med drift og pleje af arealerne i stk. 1, nr. 1.

2) Færdsel til og fra flugtskydningsbanen i forbindelse med den lokale jagtforenings afholdelse af flugtskydning og jagthundedressur på banen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 5. I henhold til Overfredningsnævnets afgørelse af 23. november 1984 er adgang til strandengene på reservatets landarealer på Sønderholmene og Plet Enge, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, forbudt fra 1. april til 15. juli for andre end vedkommende lodsejer med husstand, en eventuel lejer samt private gæster hos ejeren.

§ 6. Færdsel med motorkøretøjer og knallerter er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Færdsel på den gamle Thyborønvej og på Rønlandvej fra Thyborønvej til Rønland,

2) færdsel på veje i forbindelse med jagt og vildtpleje for medlemmer af en lokal jagtforening, som Naturstyrelsen har truffet aftale med, og

3) færdsel til og fra flugtskydningsbanen i forbindelse med den lokale jagtforenings afholdelse af flugtskydning og jagthundedressur på banen.

§ 7. Sejlads med en højere hastighed end 5 knob er, som angivet på kortbilag 1, forbudt følgende steder:

1) Den del af lagunen, der er beliggende nord for den i § 3, stk. 1, beskrevne linje, og

2) søerne i reservatets nordvestlige hjørne mellem Vestkyststien og havdiget.

§ 8. I Nissum Bredning er, som angivet på kortbilag 1, motordrevet sejlads med en højere hastighed end 8 knob forbudt.

§ 9. Brætsejlads er, som angivet på kortbilag 1, forbudt fra 1. oktober til 29. februar.

Jagt

§ 10. Det er, som angivet på kortbilag 2, forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle følgende steder:

1) Harboøre Tanges vandområder afgrænset mod land som den del af området, der til enhver tid er vanddækket,

2) landarealer beliggende mellem sikkerhedsdæmningens vestfod og Nissum Bredning, på strækningen mellem Rønland og Harboøre,

3) landarealer på Harboøre Tange beliggende mellem mod nord og øst, Søndre Tværdige samt sikkerhedsdæmningen og mod vest lagunerne samt den kanal, der forbinder søerne, mellem en ret nord-syd gående linje fra, hvor Vestkyststien skærer reservatets nordgrænse til det nordligste hjørne af den nordlige lagune, og en ret øst-vest gående linje fra den sydlige lagunes sydøstlige hjørne til reservatgrænsen,

4) reservatets vandareal i Nissum Bredning, og

5) Rønland Sandø.

Stk. 2. For bestemmelsen i stk. 1 gælder de undtagelser om opsamling af vildt og udlægning af lokkefugle, der er nævnt i § 3, stk. 2.

Stk. 3. Færdsel med ladt skydevåben i den i stk. 1 nævnte del af reservatet er forbudt.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 gælder ikke for jagt på agerhøne, fasan og pattedyr på de i stk. 1, nr. 3, nævnte landarealer på Harboøre Tange på følgende dage:

1) Arealer nord for Rønlandvej : den 1. oktober samt lørdage og søndage i oktober, og

2) arealerne syd for Rønlandvej : den 1. november samt lørdage og søndage i november.

§ 11. Jagt på fugle er, som angivet på kortbilag 2, forbudt på landarealer beliggende i Plet Enge, syd for Plet Grøft.

§ 12. Det er, som angivet på kortbilag 2, fra 1. marts til 31. oktober forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af Harboøre Tange, der afgrænses

1) mod nord af Rønlandvej mellem Rønland og høfde 42,

2) mod øst af kanalen og den sydlige lagune,

3) mod syd af den sydlige lagune og skellet mellem matr.nr. 54a, Den nordlige Del, Harboør og matr.nr. 187a, Den sydlige Del, Harboør og

4) mod vest af Vestkyststien.

§ 13. Det er, som angivet på kortbilag 2, fra 1. november til 31. august forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på land og vandarealer på Sønderholmene og Plet Enge beliggende nord og vest for Plet Grøft.

Stk. 2. Jagt på de i stk. 1 nævnte dele af Sønderholmene og Plet Enge skal foregå efter retningslinjer aftalt mellem jagtlejer og Naturstyrelsen.

Andre bestemmelser

§ 14. Overnatning på reservatets landarealer er forbudt.

§ 15. Henkastning af affald, opstilling af telte, campingvogne og master samt indretning af skydeskjul er forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for etablering af et depot for ikke-klapbart havnesediment i bugten mellem Rønland og vej nr. 181 samt opstilling af vindmøller samme sted.

§ 16. Beplantning, bebyggelse og terrænændring er forbudt.

§ 17. Retningslinjer for regulering af vandstanden i lagunerne fastlægges af Naturstyrelsen.

§ 18. Maskinel opgravning af sandorm, muslinger og andre bunddyr er forbudt.

§ 19. Optagning eller efterforskning af sømaterialer (sand, grus og sten) er forbudt.

§ 20. Arealerne på Harboøre Tange skal plejes i overensstemmelse med retningslinjerudstedt af Naturstyrelsen.

Administrative bestemmelser

§ 21. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

§ 22. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3, 4 og 6-19.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give fiskere hjemmehørende i Harboøre og Thyborøn tilladelse til begrænsede fravigelser fra bekendtgørelsens § 3, stk. 1, med henblik på brug af faststående fiskeredskaber i søer, laguner og kanaler under forudsætning af, at ruser forsynes med odderriste.

Stk. 3. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Sejlads i forbindelse med redningsopgaver og udlægning af afmærkning, der er nødvendig for sejlads kan gennemføres uanset bestemmelserne i §§ 3, 4 og 6-8.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i §§ 3, 4, 6-8, 15 og 16 kan Kystdirektoratet udføre de for sandflugtsbekæmpelse og kystsikring nødvendige arbejder.

§ 23. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4, 6-19 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 22, straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 898 af 16. august 2006 om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v. ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Kortbilag om færdselforbud på Harboøre Tange m.v.

Bilag 1


Bilag 2

Kortbilag om jagtforbud på Harboøre Tange m.v.

Bilag 2

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.