Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion

§ 1

I bekendtgørelse nr. 672 af 8. maj 2015 om assisteret reproduktion foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2, ophæves.

2. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Med i vævscentrets opgørelse af antallet skal indgå alle oplysninger om graviditeter, herunder oplysninger fra rapporteringer i henhold til § 20.«

3. I § 13 ændres »ikke tidligere har fungeret eller fortsat fungerer som donor ved et andet vævscenter« til: »ikke donerer æg mere end seks gange i alt«.

4. I § 17, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Med i vævscentrets opgørelse af antallet skal indgå alle oplysninger om graviditeter, herunder oplysninger fra rapporteringer i henhold til § 20.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. juni 2016

Sophie Løhde

/ Kirstine F. Hindsberger