Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, § 19, stk. 7, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, og § 1, stk. 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1377 af 16. december 2014, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse.«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

3. I § 2, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »en selvstændig erhvervskompetence,«: »samt udbud af uddannelse efter stk. 1, nr. 3,«.

4. I § 4, stk. 4, ændres »nr. 1, 2, 4 og 5,« til: »nr. 1-3, 5 og 6,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2016.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 30. juni 2016

Ulla Tørnæs

/ Thomas Voigt Lund