Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse

I medfør af § 10 a, stk. 2, § 11, stk. 4, § 16, stk. 5, § 18 a og § 21, stk. 4 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2014, § 2 a, § 6, stk. 7, og § 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016, § 3, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 22. juni 2016, og tekstanmærkning nr. 212 til § 20 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

§ 1. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, kan efter aftale mellem en godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag og Kriminalforsorgen afholdes som undervisning i fængsler og arresthuse, hvor alene indsatte kan deltage. Kriminalforsorgen bestemmer, om en tidligere indsat efter løsladelse kan færdiggøre et forløb, hvortil den pågældende er tilmeldt, i et fængsel eller et arresthus.

Stk. 2. Den godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse kan efter aftale med Kriminalforsorgen tilrettelægge undervisningen, så den samlede undervisningstid overstiger den normerede varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen, hvis det vurderes nødvendigt for, at den eller de indsatte kan nå målet med uddannelsen. Der udløses kun tilskud for den normerede varighed. Beslutningen om at tilrettelægge undervisningen, så undervisningens varighed overstiger arbejdsmarkedsuddannelsens normerede varighed, kan træffes inden uddannelsens påbegyndelse eller undervejs i forløbet.

Stk. 3. § 10 a, stk. 1,3 og 4, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. samt §§ 9 – 11 og § 16, stk. 6, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på adgang og optagelse til undervisning efter stk. 1.

§ 2. Reglerne om beregning og udbetaling af tilskud til kost og logi i §§ 21 – 24, jf. §§ 31 - 32, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på undervisning efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kriminalforsorgens dækning af de personlige fornødenheder for indsatte i fængsler og arresthuse, som deltager i undervisning efter § 1, stk. 1, indebærer, uanset om den indsatte skal betale for opholdet, at denne modtager en offentlig ydelse, der tilsigter af dække leveomkostningerne, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Det forudsættes, at der ikke for den indsatte er udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i AMU.

§ 3. Undervisning efter § 1, stk. 1, afregnes som virksomhedsforlagt undervisning og omfattes af § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 24, stk. 3, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 19, stk. 5, 6 og 7, i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse ved undervisning efter § 1, stk. 1.

§ 4. Kriminalforsorgen bestemmer, hvilke indsatte der vil kunne deltage i undervisning efter § 1, stk. 1.

Stk. 2. § 16, stk. 1 og 7, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 9 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. finder ikke anvendelse på optagelse og henvendelser om optagelse til undervisningen.

Stk. 3. Tilmelding af deltagerne foretages af Kriminalforsorgen. § 12 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. finder ikke anvendelse på tilmeldingen.

§ 5. En godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse vurderer i forbindelse med indgåelse af aftale efter § 1, stk. 1, på begæring fra Kriminalforsorgen, om den finder det hensigtsmæssigt at lade en eller flere nærmere angivne af Kriminalforsorgens ansatte, der opfylder betingelserne i § 14, stk. 2 - 5, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., varetage undervisningen helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1. § 17, stk. 3, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsundervisning m.v.

§ 6. § 19, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 19, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. finder ikke anvendelse på markedsføring af og oplysning om undervisningen.

§ 7. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn efter aftale med Kriminalforsorgen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og ophæves automatisk den 31. december 2017, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på undervisning, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2017 og på endnu igangværende undervisning, der er påbegyndt i medfør af bekendtgørelse nr. 1663 af 27. december 2013 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1663 af 27. december 2013 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse ophæves.

Undervisningsministeriet, den 20. december 2016

P.M.V.
Jens Strunge Bonde

/ Anna Raundahl

Omtryksnote
  • 23-12-2016:
  • Bekendtgørelse nr. 1689 af 20. december 2016 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse er den 23. december 2016 omtrykt på grund af fejl:

    Bekendtgørelsens udstedelsesdato var fejlagtig angivet til at være den 12. december 2016. Den korrekte udstedelsesdato er den 20. december 2016.