Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love1)

(Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som ændret senest ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2009, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (direktiv om miljøkvalitetskrav), EU-Tidende 2008, nr. L 348, side 84, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/39/EU af 12. august 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 226, side 1.«

2. I § 2, nr. 1 og 3, ændres »Indvand« til: »Indlandsvand«, og i nr. 4 og 5 ændres »indvand« til: »indlandsvand«.

3. § 2, nr. 2, affattes således:

»2) Grundvand: Alt vand under jordoverfladen i den mættede zone og i direkte kontakt med jorden eller undergrunden.«

4. I § 2, nr. 9, ændres »§ 9« til: »bekendtgørelse om basisanalyser«.

5. I § 2 indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:

»14) Delopland: Landområde, hvorfra al overfladeafstrømning løber gennem en række mindre og større vandløb og eventuelt søer til et bestemt punkt i et vandløb (normalt en sø eller et vandløbssammenløb).«

Nr. 14-43 bliver herefter nr. 15-44.

6. I § 2, nr. 25, der bliver nr. 26, ændres »de miljøkvalitetskrav, der« til: »de miljøkvalitetskrav, der er fastsat af EU, og som«, og »bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav« ændres til: »bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand«.

7. I § 2, nr. 30, der bliver nr. 31, ændres »bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav« til: »bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand«.

8. I § 2, nr. 31, der bliver nr. 32, ændres »stoffer nævnt i liste over de vigtigste forurenende stoffer« til: »stoffer omfattet af liste over de vigtigste grupper af forurenende stoffer«, og »bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav« ændres til: »bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand«.

9. I § 11, stk. 1, ændres »vandforekomsten er påvirket« til: »vandforekomsten er så påvirket«.

10. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Miljø- og fødevareministeren kan i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, fastsætte, at en grænseoverskridende forurening, der stammer fra en udenlandsk forureningskilde, under nærmere angivne betingelser kan begrunde, at miljøkvalitetskrav, der er fastsat i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, overskrides i et overfladevandområde.«

11. I § 19, stk. 3, indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om fravigelse af regler fastsat med hjemmel i stk. 1 for gennem injektion af kuldioxidstrømme i geologiske formationer at modvirke klimaændringer.«

12. I § 22 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet skal varetage andre opgaver end nævnt i stk. 2.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

13. § 22, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om samarbejde mellem kommunalbestyrelser, for så vidt angår opgaven nævnt i stk. 2, og for så vidt angår opgaver, som kommunalbestyrelserne skal varetage efter regler fastsat i medfør af stk. 4.«

14. I § 25, stk. 1, indsættes efter »§ 22, stk. 2«: », og om opgaver, som kommunalbestyrelserne skal varetage efter regler fastsat i medfør af § 22, stk. 4.«

§ 2

I lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 45, stk. 2, 1. pkt., ændres »Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen« til: »ministeriets styrelser«.

§ 3

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 28. september 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 22 a, stk. 5, 7. pkt., og § 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, ændres »Naturstyrelsen« til: »miljø- og fødevareministeren«.

§ 4

I lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af 20. oktober 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, 4. pkt., og § 29 c, 1. pkt., ændres »Naturstyrelsen« til: »Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning«.

§ 5

I lov nr. 609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbanen, som ændret ved § 5 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Godkendelse af den endelige udformning af elektrificeringen for den pågældende strækning, herunder nye broer, arealerhvervelser, erstatningsnatur, servitutter m.m., træffes af transportministeren efter høring af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen samt et af Folketinget nedsat udvalg.«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»Godkendelse af den endelige udformning af elektrificeringen for den pågældende strækning, herunder nye broer, arealerhvervelser, erstatningsnatur, servitutter m.m., træffes af Trafik- og Byggestyrelsen efter høring af et af Folketinget nedsat udvalg.«

3. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Eventuelle mindre ændringer af et godkendt projekt, der kan gennemføres uden ny VVM-procedure, kan efter indstilling fra Banedanmark godkendes af transportministeren og i relevant omfang efter høring af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen samt et af Folketinget nedsat udvalg.«

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Eventuelle mindre ændringer af et godkendt projekt, der kan gennemføres uden ny VVM-procedure, kan efter indstilling fra Banedanmark godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen og i relevant omfang efter høring af et af Folketinget nedsat udvalg.«

§ 6

I lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter) foretages følgende ændring:

1. § 5, nr. 2 og 6, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5, nr. 2 og 4, træder i kraft den 16. maj 2017.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som ændret senest ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (direktiv om miljøkvalitetskrav), EU-Tidende 2008, nr. L 348, side 84, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/39/EU af 12. august 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 226, side 1.