Dokumentet er Historisk
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 12, § 7 a, stk. 1, §§ 13 og 16, § 19, stk. 5, §§ 67, 73, 80, 90 og 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 2 og 3, § 8, stk. 4, §§ 63, 78 og 92 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017, og § 21, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017, fastsættes:«

2. § 31, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. På en landbrugsbedrift, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, må der udbringes en husdyrgødningsmængde og en mængde afgasset vegetabilsk biomasse svarende til 230 kg N pr. ha pr. planperiode. Betingelserne nævnt i bekendtgørelsens bilag 3 skal overholdes.«

3. I § 31, stk. 4, ophæves 2. pkt.

4. Oveskriften til bilag 3 affattes således:

»Betingelser for udbringning af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse på en landbrugsbedrift, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3«

5. Indledningen til bilag 3 affattes således:

»På en landbrugsbedrift må der udbringes husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse svarende til 230 kg N pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3, på følgende betingelser:«

6. I bilag 3, nr. 1, ændres »70 pct.« til: »80 pct.« og »roer, græs eller græsudlæg« til: »en afgrøde med højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson«.

7. I bilag 3, nr. 2, indsættes som litra e og f):

»e) Afgrøde med højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson: Græs, græsefterafgrøder, roer og græsudlæg.

f) Græsefterafgrøder: Rent græs sået før eller efter høst, dog senest den 1. august.«

8. Bilag 3, nr. 4, affattes således:

»4) Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni, hvorefter arealet skal tilsås umiddelbart og ikke senere end tre uger efter pløjning, og dyrkes med en afgrøde med højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson.«

9. I bilag 3, nr. 5, indsættes efter »Græsudlæg« »og græsefterafgrøder«.

10. I Bilag 3, nr. 8, ændres »Fødevareministeriets« til: »Miljø- og Fødevareministeriets« og »www.naturerhverv.dk« til: »www.lfst.dk«.

11. I fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes 1. pkt. således: »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003/EF af 29. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 284, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1.«

12. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes som 3. pkt.: »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse, (EU) 2017/847, af 16. maj 2017 om indrømmelse af en undtagelse på anmodning af Danmark i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer C (2017) 2891), EU-Tidende, nr. L125, side 35.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juni 2017.

Stk. 2. I 2017 kan landbrugsbedrifter, som har ansøgt om anvendelse af undtagelsen i planperioden 2016/2017, og som har sået vintersæd eller vinterraps på mere end 20 pct., men mindre end 30 pct. af arealet til rådighed for tilførsel af husdyrgødning, etablere græsefterafgrøde senest 31. august 2017, på en del af arealet svarende til forskellen mellem den procentdel af arealet på mere end 20 pct., som den pågældende landbrugsbedrift har sået vintersæd eller vinterraps på og 20 pct. Den del af arealet, der kan etableres græsefterafgrøde på efter 1. pkt., kan ikke overstige 10 pct. af arealet til rådighed for tilførsel af husdyrgødning.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 31. maj 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse, (EU) 2017/847 af 16. maj 2017 om indrømmelse af en undtagelse på anmodning af Danmark i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, (meddelt under nummer C (2017) 2891), EU-Tidende 2017, nr. L 125, side 35.