Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

(Krav om etablering af målrettede efterafgrøder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 204 af 28. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32.«

2. § 7, stk. 1, affattes således:

»En virksomhed får reduceret den samlede kvote for kvælstof for planperioden i følgende tilfælde:

1) Virksomheden har ikke udlagt efterafgrøder eller anvendt et af alternativerne til udlægning af efterafgrøder efter regler fastsat i medfør af §§ 18 og 19.

2) Virksomheden har ikke udlagt efterafgrøder efter regler fastsat i medfør af § 18 a.

3) Virksomheden har ikke udlagt efterafgrøder eller anvendt et af alternativerne til udlægning af efterafgrøder efter regler fastsat i medfør af § 5 e i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.«

3. I § 7, stk. 2, udgår »endvidere«.

4. I § 7, stk. 3, indsættes før 1. pkt.:

»Ministeren kan fastsætte nærmere regler om reduktion af den samlede kvote for kvælstof, jf. stk. 1.«

5. I § 7, stk. 3, 1. pkt., der bliver 2. pkt., indsættes efter »Ministeren kan«: »endvidere«.

6. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler, der fastlægger krav for virksomheder om etablering og placering af målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018 svarende til en samlet kvælstofreduktion på 1.186 t kvælstof i forhold til kystvande, 3.729 t kvælstof i rodzonen i forhold til grundvand og yderligere 1.934 t kvælstof i rodzonen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at den kvælstofreducerende effekt af målrettede efterafgrøder anmeldt i medfør af tekstanmærkning nr. 170 til finansloven for 2017 vedrørende § 24.23.07 kan fradrages ved opgørelse af kravet efter stk. 1.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at dele af en kvælstofreduktion, der er fastsat efter stk. 1, efter en konkret vurdering kan medtages i den kvælstofreducerende indsats i 2018, dog således at der samlet set maksimalt overføres 10 pct. af indsatsbehovet for 2017.

Stk. 4. Er det opgjorte behov for kvælstofreducerende indsats, jf. stk. 1, behæftet med fejl, kan ministeren fastsætte regler om, at indsatsen tilpasses den nye opgørelse.

§ 18 b. I det målrettede efterafgrødekrav pålagt virksomheder i medfør af § 18 a kan virksomheder fradrage arealer med efterafgrøder, som virksomhederne ved ansøgningsfristens udløb har indgivet ansøgning om tilskud til efter den tilskudsordning, der er fastsat i medfør af tekstanmærkning nr. 170 til finansloven for 2017 vedrørende § 24.23.07.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om ordningen efter stk. 1, herunder om fradragets størrelse.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at en del af det målrettede efterafgrødekrav kan reduceres for en virksomhed, hvis kravet overstiger et nærmere fastsat niveau, i det omfang at det ikke får betydning for den kvælstofreducerende effekt, jf. § 18 a.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der benytter sig af bestemmelser om reduktion af en del af det målrettede efterafgrødekrav fastsat i medfør af stk. 3, skal foretage gødningsplanlægning efter § 21, stk. 1, uanset om virksomheden er omfattet af § 2. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om planlægningen, herunder dens udformning, indhold og indberetning.«

7. I § 21 a, stk. 1, ændres »§ 18« til: »§§ 18 og 18 a«.

8. I § 21 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herudover fastsætte krav om, at virksomheden angiver efterafgrødernes placering på virksomhedens arealer.«

9. I § 26 a, stk. 1, indsættes efter »indberetning af gødningsplanlægningen efter«: »§ 18 b, stk. 4, og«.

§ 2

Loven træder i kraft den 5. april 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 4. april 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen