Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 25. november 2016 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 1,« til: »§ 34, stk. 1,«.

2. Bilag 2, 2. Årsgebyr o.l., pkt. A, affattes således:

»For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 0,017 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr. og højest 25.000 kr.

Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser.

Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Erhvervsstyrelsen, den 31. maj 2017

Victor Kjær

/ Camilla Hesselby