Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

(Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 1665 af 20. december 2016, § 3 i lov nr. 710 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr. 683 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 49 indsættes i kapitel 17:

»§ 50. En sag, der indbringes for domstolene efter §§ 48 eller 49, anlægges ved den retskreds, hvor Skatteministeriets modpart har hjemting ved sagens anlæg, hvis modparten har hjemting i Danmark.«

2. I § 51, stk. 2, 2. pkt., udgår »eller § 61 A«.

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, lov nr. 475 af 17. maj 2017 og lov nr. 685 af 8. juni 2017 og senest ved § 12 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 7, nr. 30, affattes således:

»30) Godtgørelse fra den danske stat til asbestofre og til deres arveberettigede efterladte, hvis asbestofrene er afgået ved døden under en offentlig myndigheds behandling af deres sag om godtgørelse.«

2. To steder i § 16, stk. 5, 1. pkt., og stk. 9, 3. pkt., ændres »1. oktober« til: »1. september«.

§ 3

I lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 12, nr. 1, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning fra og med den 6. oktober 2017.

Givet på Amalienborg, den 4. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karsten Lauritzen