Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd)

I medfør af § 12, stk. 7, og § 12 a, stk. 7, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsætter sundhedsministeren regler om opkrævning af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort.

Regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. og i bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

Det fremgår af § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v., at gebyret for sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

Af § 11 i bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., fremgår, at gebyr for det særlige sundhedskort opkræves efter de samme regler og satser som sundhedskortet.

Beløb for 2018

For 2018 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet hermed meddele, at gebyret for udstedelse af sundhedskort efter § 12, stk. 7, og § 58 i sundhedsloven samt gebyr for udstedelse af det særlige sundhedskort efter § 12 a, stk. 7, i sundhedsloven for 2018 udgør 200 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Cirkulæreskrivelse nr. 10219 af 2. december 2016 om regulering for 2017 af gebyr for sundhedskort mv. efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. november 2017

Hanne Bach