Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Ændring af flerbørnstilskuddet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1065 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 398 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 1, affattes således:

»Til børn fra en flerbørnsfødsel, der har samme bopæl, udbetales til hvert barn ud over det første et beløb på 5.436 kr. årligt, indtil børnene fylder 7 år (flerbørnstilskud). «

2. § 25 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De beregnede tilskud afrundes, for så vidt angår tilskud efter §§ 2, 3, 10 a og 10 c, til det nærmeste med 4 delelige beløb i kroner, for så vidt angår de i § 4 nævnte særlige børnetilskud og tillægget efter § 4, stk. 5, til det nærmeste med 12 delelige beløb i kroner og, for så vidt angår de i § 10 b og § 15, stk. 1, nævnte ydelser, til det nærmeste beløb i kroner. «

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, udbetales til det første barn i 2004 et tilskud på ¾, i 2005 ½ og i 2006 ¼ af det i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 10 a, stk. 1, nævnte beløb. Tilsvarende gælder for børn fra flerbørnsfødsler, der før 1. januar 2004 modtog flerbørnstilskud, selv om flere børn fra samme fødsel ikke havde samme bopæl.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær