Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (23. marts 2018)

Justitsministeren (Søren Pape Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening)

(Lovforslag nr. L 208)

I lyset af eskaleringen af konflikten i bandemiljøet i København, som bl.a. har ført til flere drab og en lang række skudepisoder i det offentlige rum, anmodede Justitsministeriet i august 2017 Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af bandegruppen Loyal To Familia i medfør af grundlovens § 78.

Rigsadvokaten og Rigspolitiet har vurderet, at der er grundlag for at gå videre med en sådan sag, og sagen er nu forankret hos Københavns Politi. Regeringen vil overveje at anvende adgangen til i medfør af grundlovens § 78, stk. 3, at nedlægge et foreløbigt forbud mod foreningen fra det tidspunkt, hvor en eventuel sag er klar til at blive anlagt ved domstolene.

Det er vigtigt, at det strafferetlige værn mod at fortsætte en forening, efter at den med hjemmel i grundloven foreløbig er forbudt eller opløst ved dom, er så effektivt som muligt, så det sikres, at de kriminelle eller samfundsskadelige aktiviteter, som udføres af sådanne foreninger, bringes til ophør.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

- Det foreslås at nyaffatte straffelovens § 132 a om videreførelse af en forbudt eller opløst forening med henblik på at præcisere bestemmelsens anvendelsesområde.

- Det foreslås at indsætte en udtrykkelig bestemmelse i straffelovens § 132 a, stk. 2, om, at en forbudt eller opløst forenings kendetegn ikke må besiddes eller anvendes på offentligt sted, i kriminalforsorgens institutioner eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds.

- Det foreslås, at politiet får hjemmel til at pålægge en person, der havde tilknytning til en forbudt eller opløst forening, et opholdsforbud, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning for at sikre, at foreningen ikke videreføres.

- Det foreslås, at politiet får hjemmel til at påbyde personer at forlade en forsamling, som er egnet til at skabe utryghed, hvis en stor del af forsamlingen havde tilknytning til en forbudt eller opløst forening.

- Det foreslås at nyaffatte straffelovens § 75, stk. 5, om konfiskation af en opløst forenings formue mv. med henblik på at præcisere bestemmelsens anvendelsesområde.

- Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i retsplejeloven om, at der kan ske beslaglæggelse af en forenings formue og øvrige ejendele, hvis foreningen foreløbig forbydes af regeringen.

Et udkast til lovforslag er udsendt i høring den 15. marts 2018. Lovforslaget fremsættes inden udløbet af høringsfristen for at give Folketinget bedst mulig tid til at behandle det. Høringssvar modtaget efter lovforslagets fremsættelse vil dog også indgå i ministeriets overvejelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.