Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter §§ 32, 36, 101, 103, 104 og 107-110, skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 anvendelse ved kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for de sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

2. I § 14, stk. 1 , indsættes efter »§ 67, stk. 1-3, §§«: »101,«.

3. I § 166, stk. 2, nr. 1 , ændres »§ 41, stk. 1, nr. 1« til: »§ 34, stk. 1, nr. 1«.

4. I § 190, stk. 4, ændres »§ 186, stk. 4-6,« til: »§ 186, stk. 2 og 4-6,«.

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 575 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 185 c, stk. 1 og 5, og i § 185 d, stk. 1 og 2, ændres »regionalt ejede« til: »regionale«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »amtskommunalt ejede« til: »amtskommunale«, og i § 9, stk. 2, ændres »Amtskommunalt ejede« til: »Amtskommunale«.

3. I § 10, stk. 4, ændres »§ 185 c, stk. 4-6« til: »§ 185 c, stk. 2 og 4-6«.

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1442 af 22. december 2004, § 2 i lov nr. 400 af 1. juni 2005, § 39 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 3, indsættes efter »nævn«: », beskæftigelsesankenævnet«.

2. I § 34, stk. 1, nr. 1 , ændres »§§ 71 og 72« til: »§§ 83 og 84«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Dog træder § 1, nr. 4, og § 2, nr. 3, i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 22. marts 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen