Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1632 af 14. december 2015 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 6, ændres »attesteres af« til: »attesteres ved en erklæring fra«.

2. § 10, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ved attestationen efter stk. 6 skal revisoren erklære,

1) at den befordringsansvarlige har etableret betryggende arbejdsgange, der sikrer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med lovens §§ 6 og 7,

2) at rabatten er givet til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af egenbetalingsbeløbet for hver dag, abonnementskortet er gyldigt,

3) at rabatten er givet på baggrund af den normale pris på et tilsvarende abonnementskort,

4) at egenbetalingsbeløbet er fastsat i overensstemmelse med § 5 og lovens § 7, og

5) at rabatbeløbet er opgjort korrekt og i overensstemmelse med de befordringsansvarliges registreringer.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder første gang anvendelse ved de befordringsansvarliges revisors attestation af den endelige opgørelse vedrørende 2018.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 10. december 2018

Nikolaj Veje

/ Marianne Gjevert Petersen