Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter1)

(Nedsættelse af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift og fremrykning af reduktion af den grønne check)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1174 af 5. november 2014 og lov nr. 478 af 16. maj 2018 og senest ved § 5 i lov nr. 704 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »30,2 øre pr. kWh (2015-niveau)« til: »15,3 øre pr. kWh (2015-niveau)«.

2. I § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »89,8 øre pr. kWh (2015-niveau)« til: »85,9 øre pr. kWh (2015-niveau) til og med den 31. december 2022, 82,9 øre pr. kWh (2015-niveau) fra og med den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023, 81,9 øre pr. kWh (2015-niveau) fra og med den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2024 og 76,0 øre pr. kWh (2015-niveau) fra og med den 1. januar 2025«.

§ 2

I lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 191 af 27. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »2.-16. pkt.« til: »2.-10. pkt.«

2. § 1, stk. 1, 6.-12. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 525 kr.«

3. I § 1, stk. 1, 13. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »14.-16. pkt.« til: »8.-10. pkt.«

4. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »2.-13. pkt.« til: »2.-9. pkt.«

5. § 1, stk. 2, 5.-9. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr.«

6. I § 1, stk. 2, 10. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »11.-13. pkt.« til: »7.-9. pkt.«

7. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »2.-16. pkt.« til: »2.-10. pkt.«

8. § 2, stk. 2, 6.-12. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 7.000 kr.«

9. I § 2, stk. 2, 13. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »14.-16. pkt.« til: »8.-10. pkt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 2 har virkning fra og med indkomståret 2019.

Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttrædelsestidspunkt og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsnedsættelser i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 1. januar 2025.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).