Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

(Ændringer som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, § 4 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, lov nr. 368 af 24. maj 2005 og § 2 i lov nr. 369 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Der skal være to landsretter: Østre Landsret og Vestre Landsret. Under Østre Landsret hører Øerne, og under Vestre Landsret hører Jylland.«

2. § 43 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Offentlighedsrepræsentanterne beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og Dansk Folkeoplysnings Samråd.«

3. I § 43 b, stk. 5, ændres »amtsråd«: til »regionsråd«.

4. § 145, stk. 1, affattes således:

»Ved behandlingen af sager, hvor kredsbestyrelserne skal bistå Advokatnævnet, og sager efter § 146 om klager over vederlag tiltrædes bestyrelserne hver af et medlem, der ikke er advokat. Virker en kredsbestyrelse i flere afdelinger, tiltrædes kredsbestyrelsen dog af ét medlem for hver afdeling. Disse medlemmer og stedfortrædere herfor udpeges af justitsministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening). Justitsministeren kan fastsætte regler om indstilling fra kommuner, der ikke er medlemmer af KL (Kommunernes Landsforening).«

5. § 239 affattes således:

»§ 239. Regioner og kommuner har hjemting i den retskreds, hvor hovedkontoret ligger.«

6. I § 456 m, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller amtskommunen«.

7. § 641, stk. 1, affattes således:

»Fogedretten kan ved forbud pålægge private og repræsentanter for stat, region og kommune i disses egenskab af parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret.«

8. § 1021, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Lægmændene udpeges efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening), der for hvert politiklagenævn indstiller otte personer, heraf fire kvinder og fire mænd, som har bopæl inden for det pågældende politiklagenævns område.«

9. I § 1021, stk. 5, 1. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

10. I § 1021, stk. 9, indsættes efter »medlemmer«: », herunder om indstilling fra kommuner, der ikke er medlemmer af KL (Kommunernes Landsforening).«

§ 2

I lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 4, ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

§ 3

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 12, nr. 1, ændres »kommunale råd« til: »regionale råd og kommunalbestyrelser«.

§ 4

I forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 215 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens, en regions eller en kommunes vegne.«

2. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »kommunalbestyrelsers« til: »regionsråds eller kommunalbestyrelsers«.

§ 5

I lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som senest ændret ved § 80 i lov nr. 429 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Det gælder dog kun, såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens, en regions eller en kommunes vegne.«

§ 6

I lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som ændret ved § 7 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. § 47, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kan tilsynet ikke tiltræde udførelsen af en behandling, som foretages for en regional eller kommunal myndighed, forelægges sagen for indenrigs- og sundhedsministeren, der træffer afgørelse i sagen.«

§ 7

I lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 16. december 1991, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »kommune« til: »region eller kommune«.

§ 8

I værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1, nr. 5, ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

§ 9

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret senest ved lov nr. 363 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 92 d, stk. 1, udgår »amtsråd og«.

2. I § 92 d, stk. 2, udgår »amtsrådet eller«.

3. I § 92 d, stk. 3, udgår »og amtskommuner«.

§ 10

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret senest ved § 23 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »amtskommune« til: »region«, og »amtskommunens« ændres til: »regionens«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »lov om retssikkerhed og administration på det sociale område« til: »lov om social service«.

3. I § 1, stk. 3, indsættes efter »statsligt«: », regionalt«.

4. I § 2, stk. 2, udgår », samt foreninger af kommuner eller amtskommuner«.

§ 11

I lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader foretages følgende ændring:

1. Bilag J, nr. 8, affattes således:

»8. Virksomheder med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af spildevand fra anlæg med en kapacitet på mere end 30 personækvivalenter eller spildevand, som indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller som har en væsentlig anden sammensætning.«

§ 12

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen