Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om Banestyrelsen m.v.

(Forbedring af borgernes retsstilling i forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder, ekspropriation m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 11. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 4 og 5«.

2. I § 35, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Byggelinier kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggeliniepålægget kan forlænges med indtil 10 år ad gangen.«

3. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 34 og 35«: »og om forlængelse af byggelinier efter § 35«.

4. § 38, stk. 1 og 2, affattes således:

»Såfremt ejeren af et areal, der er pålagt byggelinier efter §§ 34 eller 35, afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren begære arealet overtaget af vejbestyrelsen mod erstatning. Ejeren af et areal, der i ikke uvæsentligt omfang er pålagt byggelinier efter § 35, kan tillige begære arealet overtaget af vejbestyrelsen mod erstatning, når byggelinierne hindrer afhændelse af arealet og der foreligger særlige personlige grunde hos ejeren til at begære arealet overtaget. Udgør arealet kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen afstået, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller således beskaffen, at den ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde.

    Stk. 2. Begæring om overtagelse skal, for så vidt angår byggelinier, der er pålagt efter § 34, fremsættes inden 6 måneder efter, at ejeren har fået meddelelse om byggeliniebestemmelserne, eller hvis klage er indgivet inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse af klagen er meddelt ejeren. Når særlige grunde foreligger, kan vejbestyrelsen tillade, at begæring om overtagelse fremsættes efter udløbet af de nævnte frister. For byggelinier, der er pålagt efter § 35, gælder ingen frist for begæring om overtagelse.«

5. I § 47, stk. 3, 1. pkt., § 47, stk. 4, 1. pkt., og § 53, stk. 1, ændres »2 ugers varsel« til: »4 ugers varsel«.

6. I § 47, stk. 3, 3. pkt., ændres »2 uger før« til: »4 uger før«.

7. I § 49 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, jf. § 4, stk. 3, medmindre dette er tiltrådt af de berørte ejere og brugere.«

8. I § 54, stk. 1, 3. pkt., ændres »senest 3 uger efter« til: »senest 4 uger efter«.

9. I § 54 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis alene spørgsmålet om den i medfør af § 61 fastsatte godtgørelse er indbragt for overtaksationskommissionen, kan overtaksationskommissionen afgøre sagen på grundlag af skriftlige udtalelser fra parterne. Formanden kan bestemme, at sagen kan afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden afholdelse af møde.«

10. § 57 affattes således:

»§ 57. Til afgørelse af erstatningsspørgsmålet, jf. § 52, nedsætter trafikministeren én eller om fornødent flere taksationskommissioner for hver amtsrådskreds. Københavns Amt udgør sammen med Københavns og Frederiksberg Kommuner Københavns amtsrådskreds.

    Stk. 2. En taksationskommission består af 3 medlemmer. Trafikministeren udnævner formanden, der skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en for vedkommende amtsrådskreds udfærdiget liste, jf. stk. 3.

    Stk. 3. I hver amtsrådskreds udpeger amtsrådet 16 personer, der for amtsrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af taksationskommissionen eller taksationskommissionerne i amtsrådskredsen. Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser udpeger for deres funktionstid henholdsvis 8 og 4 personer til optagelse på listen for Københavns amtsrådskreds.«

11. § 58, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Trafikministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en for vedkommende amtsrådskreds udfærdiget liste, jf. stk. 3.

    Stk. 3. I hver amtsrådskreds udpeger amtsrådet 8 personer, der for amtsrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af kommissionerne. Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser udpeger for deres funktionstid henholdsvis 4 og 2 personer til optagelse på listen for Københavns amtsrådskreds.«

12. I § 58 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. En overtaksationskommission er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.«

13. Efter § 58 indsættes:

»§ 58 a. Taksationskommissionerne og overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse.«

14. I § 60, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dog kan den i medfør af § 59, stk. 1, udpegede landinspektør deltage ved såvel taksationskommissionens som overtaksationskommissionens behandling af sagen.«

§ 2

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 11. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Servitutpålæg, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, jf. § 7, stk. 3, medmindre dette er tiltrådt af de berørte ejere og brugere.«

2. I § 53 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, jf. § 7, stk. 3, medmindre dette er tiltrådt af de berørte ejere og brugere.«

§ 3

I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 522 af 4. juli 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »juridisk embedseksamen« til: »juridisk kandidateksamen«.

2. § 6 og § 7 affattes således:

»§ 6. Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af trafikministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en for vedkommende amtsrådskreds udfærdiget liste, jf. stk. 2.

    Stk. 2. Trafikministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver amtsrådskreds udpeger amtsrådet 8 personer, der for amtsrådets funktionstid optages på en liste over amtskommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne. Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser udpeger for deres funktionstid henholdsvis 4 og 2 personer til optagelse på listen for Københavns amtsrådskreds.

    Stk. 3. Vedkommende kommunalbestyrelse udpeger til det enkelte anlæg en repræsentant, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne.

    Stk. 4. En ekspropriationskommission er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. Trafikministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner til efterprøvelse af de i § 19, stk. 1, nævnte afgørelser.

    Stk. 2. En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af trafikministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en for vedkommende amtsrådskreds udfærdiget liste, jf. stk. 3.

    Stk. 3. Trafikministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver amtsrådskreds udpeger amtsrådet 8 personer, der for amtsrådets funktionstid optages på en liste over amtskommunale medlemmer af taksationskommissionen. Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser udpeger for deres funktionstid henholdsvis 4 og 2 personer til optagelse på listen for Københavns amtsrådskreds.

    Stk. 4. En taksationskommission er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.«

3. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Ekspropriationskommissionerne og taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse.«

4. I § 10, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dog kan den i medfør af § 8 beskikkede ledende landinspektør deltage ved såvel ekspropriationskommissionens som taksationskommissionens behandling af sagen.«

5. I § 12, stk. 2, 1. pkt., ændres »14 dages« til: »4 ugers«, og »i Statstidende og« udgår.

6. I § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres »14 dage« til: »4 uger«.

7. I § 15, stk. 3, 1. pkt., ændres »14 dage« til: »4 ugers«.

8. I § 16, stk. 3, ændres »§ 2 b) og c)« til: »§ 2, nr. 1 og 2,«.

9. I § 19, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Taksationskommissionen kan tillige efterprøve den i medfør af § 29 fastsatte godtgørelse.«.

10. I § 19, stk. 2, og § 21, stk. 2, 1. pkt., ændres »14 dages« til: »4 ugers«.

11. I § 19 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis alene spørgsmålet om den i medfør af § 29 fastsatte godtgørelse er indbragt for taksationskommissionen, kan taksationskommissionen afgøre sagen på grundlag af skriftlige udtalelser fra parterne. Formanden kan bestemme, at sagen kan afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden afholdelse af møde.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

12. I § 25, stk. 2, ændres »2 b)« til: »i § 2, nr. 2,«.

13. I § 26, stk. 2, 2. pkt., ændres »jf. § 19, stk. 4« til: »jf. § 19, stk. 5«.

§ 4

I lov nr. 1230 af 27. december 1996 om Banestyrelsen m.v., som ændret ved lov nr. 290 af 18. maj 1998 og lov nr. 291 af 18. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Banestyrelsen skal ved nedlæggelse af jernbaneoverkørsler og jernbaneovergange, der er offentligt tilgængelige og åbne for almindelig færdsel, offentliggøre planer om den påtænkte nedlæggelse med en frist på mindst 8 uger til at fremsætte bemærkninger til planerne.«

2. I § 6 h indsættes efter »reglerne i §§«: »5 a,«.

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 10 og 11, og § 3, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2002. Dog træder den ændrede § 7, stk. 4, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2, i kraft den 1. juli 1999.

    Stk. 3. De af trafikministeren i medfør af § 6, stk. 1, og § 7, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom meddelte beskikkelser af medlemmer af ekspropriations- og taksationskommissionerne gælder indtil den 31. december 2004, selv om den 6-årige periode, for hvilken medlemmerne er udpeget, er udløbet på et tidligere tidspunkt. Indtil den 31. december 2004 meddeles beskikkelser med udløb denne dato.

    Stk. 4. For byggelinier, der er pålagt til sikring af nye veje og forlægninger af bestående veje inden lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, begynder den tiårsperiode, der er nævnt i § 35, stk. 1, 3. pkt., i lov om offentlige veje som indsat ved § 1, nr. 2, at løbe fra 1. juli 1999.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen