Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 29. august 2002 med Estland om lønnet beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation

 

Ved noteveksling af 27. marts og 29. august 2002 i Tallinn er der mellem Danmark og Estland indgået aftale om lønnet beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

 

Oversættelse

DEN KONGELIGE DANSKE AMBASSADE
Tallinn

Verbalnote

Den Kongelige Danske Ambassade hilser Republikken Estlands Udenrigsministerium og har den ære at foreslå indgåelsen af den følgende aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Estlands regering omhandlende lønnet beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation.

De to regeringer er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til ansatte i en regering, som officielt er pålagt en repræsentativ pligt i det andet land som medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation, kan få tilladelse til beskæftigelse i modtagerstaten. Der vil ikke blive fastsat nogen begrænsninger for den type beskæftigelse, der kan accepteres.

Det er dog underforstået, at den pårørende, i brancher hvor der kræves særlige kvalifikationer, skal opfylde de pågældende kvalifikationer.

Endvidere kan tilladelse til at påtage sig beskæftigelse nægtes i tilfælde, hvor alene statsborgere i modtagerstaten kan beskæftiges af hensyn til sikkerheden.

Enhver tilladelse til at acceptere beskæftigelse i modtagerstaten ophører, når den ansattes hverv er tilendebragt. Aftalen giver ikke nogen yderligere rettigheder ud over dem, som følger direkte af beskæftigelsesforholdet.

I forbindelse med denne aftale betyder »ansat(te)« en af de kontraherende parters diplomatiske, konsulære, administrative og tekniske ansatte, som det er pålagt at udføre officielle pligter som medlem af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation i det andet land. »Pårørende« betyder ansattes (a) ægtefæller til ansøgerens samlever (samlivsforhold af længere varighed); (b) ugifte hjemmeboende børn under 21 år, eller under 23 år såfremt de er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt; (c) ugifte hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

Forinden en pårørende kan acceptere beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i denne aftale anførte kategorier, vil ambassaden, efter at den på stedet gældende lovgivning er blevet fulgt, få meddelelse om, at personen må påtage sig lønnet beskæftigelse under iagttagelse af de i modtagerstaten gældende regler.

For pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller en eventuel anden gældende international aftale, giver udsenderstaten herved uigenkaldeligt afkald på civil og administrativ immunitet, for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af en sådan beskæftigelse.

I tilfælde hvor en pårørende, som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller en eventuel anden international aftale, anklages for en forbrydelse, som er begået i relation til hans eller hendes beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje enhver skriftlig anmodning, som modtagerstaten måtte fremsende med henblik på afkald på denne immunitet.

Pårørende, som påtager sig beskæftigelse i henhold til denne aftale, skal betale den af modtagerstaten pålagte indkomstskat og sociale bidrag af eventuel løn, der måtte opstå på grundlag af en sådan beskæftigelse.

Hvis Republikken Estlands regering finder de ovenstående forslag acceptable, har den danske ambassade den ære at foreslå denne note, og Republikken Estlands Udenrigsministeriums bekræftende svar vil udgøre en aftale mellem de to regeringer om disse forhold, og den vil træde i kraft på datoen for Estlands Udenrigsministeriums svar og vil forblive i kraft, indtil den bringes til ophør af en af regeringerne med et skriftligt varsel til den anden på halvfems (90) dage.

Den Kongelige Danske Ambassade benytter denne lejlighed til at forsikre Republikken Estlands Udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

Tallinn, 27. marts 2002

Republikken Estlands
Udenrigsministerium
Protokollen
Tallinn

 

ESTLANDS UDENRIGSMINISTERIUM
Tallinn

Verbalnote

Republikken Estlands Udenrigsministerium hilser den Kongelige Danske Ambassade og har den ære at anerkende modtagelsen af ambassadens note nr. 012.3.Dan.2 af den 27. marts 2002, som har følgende ordlyd:

»Den Kongelige Danske Ambassade har den ære at foreslå indgåelsen af den følgende aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Estlands regering omhandlende beskæftigelse for pårørende til medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation.

De to regeringer er enige om en gensidig aftale om, at pårørende til ansatte i en regering, som officielt er pålagt en repræsentativ pligt i det andet land som medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation, kan få tilladelse til lønnet beskæftigelse i modtagerstaten. Der vil ikke blive fastsat nogen begrænsninger for den type beskæftigelse, der kan accepteres.

Det er dog underforstået, at den pårørende, i brancher hvor der kræves særlige kvalifikationer, skal opfylde de pågældende kvalifikationer.

Endvidere kan tilladelse til at påtage sig beskæftigelse nægtes i tilfælde, hvor alene statsborgere i modtagerstaten kan beskæftiges af hensyn til sikkerheden.

Enhver tilladelse til at acceptere beskæftigelse i modtagerstaten ophører, når den ansattes hverv er tilendebragt. Aftalen giver ikke nogen yderligere rettigheder ud over dem, som følger direkte af beskæftigelsesforholdet.

I forbindelse med denne aftale betyder »ansat(te)« en af de kontraherende parters diplomatiske, konsulære, administrative og tekniske ansatte, som det er pålagt at udføre officielle pligter som medlem af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller af en international organisation i det andet land. »Pårørende« betyder ansattes (a) ægtefæller til ansøgerens samlever (samlivsforhold af længere varighed); (b) ugifte hjemmeboende børn under 21 år, eller under 23 år såfremt de er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt; (c) ugifte hjemmeboende børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

Forinden en pårørende kan acceptere beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til Udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i aftalen anførte kategorier, vil ambassaden, efter at den på stedet gældende lovgivning er blevet fulgt, få meddelelse om, at personen må påtage sig lønnet beskæftigelse under iagttagelse af de i modtagerstaten gældende regler.

For pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller en eventuel anden gældende international aftale, giver udsenderstaten herved uigenkaldeligt afkald på civil og administrativ immunitet, for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af en sådan beskæftigelse.

I tilfælde hvor en pårørende, som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller en eventuel anden international aftale, anklages for en forbrydelse, som er begået i relation til hans eller hendes beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje enhver skriftlig anmodning, som modtagerstaten måtte fremsende med henblik på afkald på denne immunitet.

Pårørende, som påtager sig beskæftigelse i henhold til denne aftale, skal betale den af modtagerstaten pålagte indkomstskat og sociale bidrag af eventuel løn, der måtte opstå på grundlag af en sådan beskæftigelse.

Hvis Republikken Estlands regering finder de ovenstående forslag acceptable, har Den Danske Ambassade den ære at foreslå denne note, og Republikken Estlands Udenrigsministeriums bekræftende svar vil udgøre en aftale mellem de to regeringer om disse forhold, og den vil træde i kraft på datoen for Republikken Estlands Udenrigsministeriums svar og vil forblive i kraft, indtil den bringes til ophør af en af regeringerne med et skriftligt varsel til den anden på halvfems (90) dage.«

Ministeriet har den ære at bekræfte over for ambassaden, at ambassadens forslag kan tiltrædes af Republikken Estlands regering, og denne note og ambassadens ovennævnte note udgør en aftale mellem Republikken Estlands regering og Kongeriget Danmarks regering, som træder i kraft på datoen for denne note, dvs. den 27. august 2002.

Republikken Estlands Udenrigsministerium benytter denne lejlighed til at forsikre Den Kongelige Danske Ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Tallinn, 29. august 2002

Den Kongelige Danske Ambassade
Tallinn

Aftalen trådte i kraft på datoen for den estiske svarnote, den 29. august 2002.

Udenrigsministeriet, den 30. januar 2003

Per Stig Møller