Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven)

 

Hermed bekendtgøres lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) med de ændringer, der følger af § 61 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 3 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 49 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 1456 af 22. december 2004.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Kapitel 2

Undervisning og betingelser for deltagelse i undervisning

§ 2. Alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning.

§ 3. Forberedende voksenundervisning kan gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v. Undervisning, der gennemføres lokalt, kan forbeholdes en bestemt kreds af deltagere.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om undervisning efter stk. 1.

§ 4. Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de 2 fag:

1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Stk. 2. Undervisningen opdeles i trin, og undervisningen i læsning, stavning og skriftlig fremstilling kan på trin 1 tilrettelægges for deltagere, der har dansk som andetsprog, og for ordblinde deltagere.

Stk. 3. I forbindelse med undervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4.  Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

Stk. 5.  Undervisningsministeren fastsætter regler om

1) undervisningen, herunder om opdeling i trin, og om uddannelses- og erhvervsvejledning,

2) bevis for deltagelse i undervisningen samt betingelser herfor og

3) skriftlige prøver, herunder om deltagelse som selvstuderende samt om udstedelse af bevis for deltagelse.

Kapitel 3

Amtskommunens tilbud om undervisning

§ 5. Amtsrådet sikrer, at alle, der er fyldt 18 år, kan modtage forberedende voksenundervisning inden for en rimelig geografisk afstand og på flere typer uddannelsesinstitutioner m.v., jf. §§ 6 og 7, således at der i amtskommunen gives et tilstrækkeligt tilbud på grundlag af undervisningsbehovet. Forberedende voksenundervisning udbydes åbent og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 2. Mindst 4 gange om året udbydes der undervisning, jf. § 4, stk. 1 og 2, på alle trin af mindst 2 uddannelsesinstitutioner m.v. i amtskommunen.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om geografisk afstand i henhold til stk. 1.

Stk. 4. Amtsrådet kan yde befordringsgodtgørelse til deltagere.

Stk. 5. Amtsrådet sikrer, at undervisningen kan gennemføres lokalt af amtskommunale uddannelsesinstitutioner, jf. § 6, eller driftsoverenskomstparter, jf. § 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 6. Forberedende voksenundervisning udbydes, i det omfang amtsrådet bestemmer, af voksenuddannelsescentre eller andre amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse.

Stk. 2. Forberedende voksenundervisning kan efter amtsrådets bestemmelse udbydes af

1) amtskommunale skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser, og

2) amtskommunale institutioner med specialundervisning for voksne, dog kun undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling, der er tilrettelagt for ordblinde deltagere.

§ 7. Efter driftsoverenskomst med amtsrådet kan forberedende voksenundervisning udbydes af

1) institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

2) daghøjskoler,

3) produktionsskoler,

4) sprogcentre, dog kun undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling, der er tilrettelagt for deltagere, der har dansk som andetsprog,

5) husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og

6) folkeoplysende foreninger.

Stk. 2. Forinden amtsrådet indgår driftsoverenskomst, høres rådet for forberedende voksenundervisning, jf. § 25, stk. 6.

Stk. 3.  Undervisningsministeren fastsætter regler om driftsoverenskomster og kan herunder bestemme, at amtsrådet kan indgå driftsoverenskomst med andre typer uddannelsesinstitutioner m.v. end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om det skolesamarbejde, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 4

Amtskommunens afholdelse af skriftlige prøver

§ 9. Prøver kan kun afholdes af voksenuddannelsescentre og andre amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse, jf. dog § 13. Amtsrådet bestemmer, hvilke voksenuddannelsescentre m.fl. der afholder prøver.

Stk. 2. Prøver gennemføres lokalt på den amtskommunale uddannelsesinstitution og ved den driftsoverenskomstpart, hvor undervisningen har været afholdt. Prøver kan gennemføres lokalt på virksomheder m.v., hvor undervisningen har været gennemført.

Kapitel 5

Koordinering af amtskommunens tilbud om undervisning

§ 10. Amtsrådet udarbejder en plan for udbud af den undervisning, der udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter. Planen revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov. Rådet for forberedende voksenundervisning høres om planen, jf. § 25, stk. 6.

Stk. 2. Amtsrådet informerer offentligt om udbudet med angivelse af bl.a. omfang, indhold og undervisningssted.

Stk. 3.  Undervisningsministeren fastsætter regler om amtsrådets opgaver i henhold til stk. 1 og 2.

§ 11. Amtsrådet sikrer en overordnet koordinering af forberedende voksenundervisning, der udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter, samt af optagelsen til denne undervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om amtsrådets opgaver i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Lederen, jf. § 18, stk. 1, træffer alle afgørelser om den enkelte deltager, herunder om placering på niveau og hold, og har det pædagogiske ansvar for undervisningen.

Stk. 4. Hvor driftsoverenskomstparten er en daghøjskole eller en folkeoplysende forening, tages der i overenskomsten stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen. Tilsvarende gælder for eventuelle andre driftsoverenskomstparter, for hvilke der ikke i lovgivningen er fastsat regler om en leder.

Kapitel 6

Undervisning og prøver uden for amtskommunens tilbud

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Forberedende voksenundervisning kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Disse institutioner kan tillige afholde prøver.

Stk. 2. Udgifterne i forbindelse med undervisning og prøver efter stk. 1 afholdes af Kriminalforsorgen.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 14. Amtsrådet fører tilsyn med forberedende voksenundervisning, der udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter.

Stk. 2. Undervisningsministeren fører tilsyn med forberedende voksenundervisning, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Undervisningsministeren fører tilsyn med prøver.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indhold og udøvelse af tilsynet.

Kapitel 8

Finansiering af amtskommunens tilbud

§ 15. Deltagelse i forberedende voksenundervisning, der udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter, samt deltagelse i prøver er vederlagsfri. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal stilles til rådighed for deltagerne uden betaling. Undervisningsministeren kan dog bestemme, at deltagerne i begrænset omfang anskaffer undervisningsmidler.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der skal opkræves gebyr for deltagelse i undervisning samt for deltagelse i prøver som selvstuderende. Deltagelse i undervisning og prøver vil være betinget af, at gebyr i henhold til disse regler er betalt.

§ 16. Amtsrådet afholder udgifterne til forberedende voksenundervisning, der udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter.

Stk. 2. Amtsrådet afholder udgifter i forbindelse med prøver. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling af betalingen af udgifter til prøver.

Stk. 3. Staten kan helt eller delvis refundere amtsrådets udgifter til forberedende voksenundervisning op til en takst pr. årsdeltager, herunder selvstuderende, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan herudover til virksomhedsrettede tilbud om forberedende voksenundervisning, der er målrettet ansatte i private og offentlige virksomheder, ydes et særligt tilskud pr. årsdeltager, der deltager i sådan undervisning, ud fra en tillægstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte rammer for den samlede aktivitet inden for forberedende voksenundervisning.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om refusion af amtsrådets udgifter, jf. stk. 1-3, udbetaling af forskud på refusionsbeløb samt om revision af amtsrådets opgørelse til brug for beregning af refusion. Undervisningsministeren fastsætter regler om administration af særlige tilskud til virksomhedsrettede tilbud om forberedende voksenundervisning, jf. stk. 3, 2. pkt., herunder om betingelserne for tilskud, frister, opgørelse og indberetning af aktiviteten, udbetaling af tilskuddene samt revision af amtsrådets opgørelse og indberetning af aktiviteten.

§ 17. Amtsrådet skal modtage deltagere og selvstuderende med hjemsted uden for amtskommunen på samme vilkår som personer, der hører hjemme i amtskommunen, og kan kræve udgifter til undervisning og prøver godtgjort efter stk. 2-4.

Stk. 2. Amtsrådet kan kræve betaling fra amtsrådet i den amtskommune, hvor den pågældende hører hjemme.

Stk. 3. Amtsrådet kan kræve betaling fra et andet amtsråd for personer, som hører hjemme i amtskommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner indgår i folketallet i den anden amtskommune.

Stk. 4. En person hører hjemme i den amtskommune, hvor folkeregisterkommunen ligger.

Kapitel 9

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler og kvalitetskontrol m.v.

§ 18. Forberedende voksenundervisning skal forestås af en leder, der har de fornødne kvalifikationer. Lederen skal være leder af den pågældende amtskommunale uddannelsesinstitution eller driftsoverenskomstpart.

Stk. 2. Lærere ved forberedende voksenundervisning skal have de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal herudover have de nødvendige faglige forudsætninger for at vejlede.

Stk. 3. Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 4. Amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter skal have et voksenpædagogisk skolemiljø.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, 3 og 4 samt om kvalitetskontrol.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for deltagere.

Kapitel 10

Klage

§ 19. Afgørelser, som i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold til loven træffes af amskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter, kan indbringes for amtsrådet. Afgørelser skal indeholde vejledning om klageadgang til amtsrådet.

Stk. 2. Klage over prøver samt bedømmelse heraf kan indbringes for amtsrådet.

Stk. 3. Amtsrådets afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for undervisningsministeren, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Klage over afgørelser, der i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold hertil er truffet af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, samt klage over prøver og bedømmelse heraf ved disse institutioner kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren. En deltagers klage kan dog altid indbringes for ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kapitel 11

Andre bestemmelser

§ 20. Bestemmelserne om amtsråd og amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Bornholms Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af denne lov, gælder de ledelses- og styrelsesregler, der er fastsat i henhold til lovgivningen for de pågældende amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter.

§ 21. Undervisningsministeren kan efter amtsrådets indstilling tillade undtagelser fra lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde.

§ 22. Amtsrådet afholder undervisningsudgifterne til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere inden for forberedende voksenundervisning.

Stk. 2. Amtsrådet ansætter og afskediger ledere og lærere ved forberedende voksenundervisning, der udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner.

§ 23. Undervisningsministeren kan yde tilskud til konsulentvirksomhed inden for lovens område samt til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte ved forberedende voksenundervisning. Ministeren kan tilrettelægge efteruddannelseskurser og konferencer.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde inden for forberedende voksenundervisning, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bemyndige amtsrådet til at fordele og administrere tilskud efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1 og 2, om regnskabsaflæggelse og revision m.v. samt om administration af tilskud, herunder om udbetaling af forskud og opsparing af ikke forbrugte tilskud til brug i følgende finansår.

§ 24. Undervisningsministeren kan fra amtsråd, amtskommunale uddannelsesinstitutioner, driftsoverenskomstparter og uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kræve alle oplysninger om forberedende voksenundervisning og prøver. Ministeren fastsætter regler herom og kan bestemme, at oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Kapitel 12

Rådgivning

§ 25. Amtsrådet nedsætter et råd for forberedende voksenundervisning og udpeger formanden samt 6 medlemmer efter indstilling fra følgende:

1) 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Begge medlemmer skal repræsentere kortuddannede.

2) 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

3) 1 medlem udpeges efter indstilling fra AF-regionen.

4) 1 medlem udpeges efter indstilling fra kommuneforeningen i amtskommunen.

Stk. 2. Det lokale samarbejdsforum, jf. § 8, stk. 1, udpeger 2 observatører, som repræsenterer henholdsvis amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode af 3 år. Genudpegning kan ske. Udpegning af medlemmerne sker efter bestemmelserne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Amtsrådet varetager sekretariatsfunktionen.

Stk. 5. Rådet har, for så vidt angår forberedende voksenundervisning, der i amtskommunen udbydes af amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter, til opgave at

1) opstille mål for indsatsen samt udarbejde prognoser for behovet,

2) evaluere indsatsen,

3) rådgive amtsrådet om udbudet ved amtskommunale uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter samt om antallet af udbydere og

4) rådgive amtsrådet om informationen om udbudet.

Stk. 6. Rådet høres forud for amtsrådets indgåelse af driftsoverenskomst samt om amtsrådets plan for udbud af undervisning.

Stk. 7. Rådet udarbejder en årlig rapport, som offentliggøres i amtskommunen og sendes til Rådet om kortuddannedes fortsatte uddannelse.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet kan beslutte at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Private institutioner m.v., som ved lovens ikrafttræden har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, kan indgå driftsoverenskomst med amtsrådet om forberedende voksenundervisning inden for det eller de pågældende områder.

Stk. 3. Loven tages op til revision senest i folketingsåret 2005-06.

§ 27. (Udeladt).

§ 28. (Udeladt).

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002, hvis § 61 ændrer § 20, stk. 1, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1. 1)

Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 149 af 25. marts 2002, hvis § 3 nyaffatter § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 1. pkt., og § 11, stk. 4, 1. pkt., ændrer § 19, stk. 1, § 20, stk. 2, § 22, stk. 1, og § 24, 1. pkt., samt ophæver § 12 og § 14, stk. 1, 2. pkt., indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 7

Stk. 1. (1. pkt. udeladt). § 3 træder dog først i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2-4. (Udeladt).

 

Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 49 nyaffatter § 7, stk. 1, nr. 1, ændrer § 8, stk. 1, samt ophæver § 7, stk. 1, nr. 2, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 39

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40. 2)

Stk. 2-9. (Udeladt).

 

Lov nr. 1456 af 22. december 2004, hvis § 2 indsætter § 16, stk. 3, 2. pkt., og § 16, stk. 5, 2. pkt., samt ændrer § 15, stk. 2, 2. pkt., og § 25, stk. 7, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 7. januar 2005

Ulla Tørnæs

/Svend Erik Gertz

Officielle noter

1) Henvisningen har ikke betydning for FVU-loven.

2) Henvisningen har ikke betydning for FVU-loven.