Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen

 

I medfør af § 13, stk. 2, 4. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 313 af 19. april 2006 og ved lov nr. 572 af 9. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Alle elever på alle folkeskolens klassetrin skal have en skriftlig elevplan.

Stk. 2. En elevplan er betegnelsen for et eller flere fysiske eller elektroniske dokumenter, der udarbejdes på en folkeskole om hver enkelt elev, og som opfylder de i lov om folkeskolen (herefter loven) og denne bekendtgørelse opstillede krav til indholdet.

§ 2. Formålet med elevplanen er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse, jf. lovens § 18, og derigennem forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev.

Stk. 2. Elevplanen skal styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen, jf. lovens § 13, stk. 2.

Stk. 3. Elevplanen skal styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Den indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevernes udbytte af skolegangen, jf. lovens § 13, stk. 1. Endvidere bidrager den til at kvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet kan støttes op om undervisningen af eleven fra både skolens og forældrenes side.

§ 3. Elevplanen skal indeholde oplysning om resultater af den løbende evaluering af undervisningen i alle fag. For elever i børnehaveklassen skal elevplanen indeholde oplysninger om resultater af evalueringen set i forhold til børnehaveklassens indhold og mål.

Stk. 2. Elevplanen skal indeholde oplysning om den besluttede opfølgning på resultaterne af den løbende evaluering, herunder om opfølgning på resultater af de i lovens § 13, stk. 3, nævnte test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin og om eventuelle aftaler om forældrenes og elevens medvirken til, at eleven når de opstillede læringsmål.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 og 2 omfatter alene oplysninger, der har betydning for lærerens, elevens og forældrenes arbejde med at følge op på og forbedre effekterne af undervisningen.

Stk. 4. Elevplanen kan indeholde andre oplysninger end de i stk. 1-3 nævnte, f.eks.

1) aftaler om, hvordan forældrene i øvrigt kan bidrage til, at eleven får en god skolegang, herunder ved at tage medansvar for, at eleven møder til tiden, medbringer de nødvendige undervisningsmidler, møder udhvilet m.v., samt

2) oplysninger om andre forhold relateret til elevens adfærd i undervisningssituationen og skolens dagligdag.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan inden for rammerne af loven og denne bekendtgørelse fastlægge mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner, jf. lovens § 40, stk. 1.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan inden for rammerne af loven og denne bekendtgørelse og mål og rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen fastsætte principper for skolens anvendelse af elevplaner, jf. lovens § 44, stk. 2, særligt nr. 2 og 3.

Stk. 3. Skolens leder træffer beslutning om skolens anvendelse af elevplaner inden for rammerne af loven og denne bekendtgørelse, mål og rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen og eventuelle principper fastsat af skolebestyrelsen, jf. lovens § 45, stk. 1. Skolens leder skal herunder træffe beslutning om, hvordan arbejdet med elevplanerne tilrettelægges.

§ 5. Elevplanen skal regelmæssigt udleveres til elevens forældre, jf. lovens § 54, og det skal påses, at forældrene har modtaget elevplanen. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan der stilles krav om, at forældrene kvitterer for modtagelsen af elevplanen.

§ 6. I tilfælde af videregivelse af elevplaner i forbindelse med skoleskift til anden kommunal eller privat skole iagttages bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 og lov om behandling af personoplysninger. Oplysninger fra elevplanen, som er uden aktuel betydning for, at elevplanen kan opfylde sit formål på den modtagende skole, kan undtages fra videregivelse.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2006

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør

/Mads Bentzen

Redaktionel note
  • Der er udstedt en følgeskrivelse nr. 10094 af 23. juni 2006 til denne bekendtgørelse